Vindinge sogn

(Reerslev-V. kom.) omgives af Reerslev og Tune so., Sømme hrd. (Vor Frue so.) og Roskilde kbst. Det jævne til småkuperede landskab ligger gennemgående 50–60 m o.h. Mod ø. er jorderne mest sandede, og terrænet har her karakter af en smeltevandsslette; derimod har den vestl. del bedre jorder. Gennem det skovløse so. går hovedvej 1 (ringvejen omkr. Roskilde).

Viggo Hansen afdelingsleder, dr. phil.

(Kort).

Areal i alt 1955: 1195 ha. Befolkning 1/10 1955: 821 indb. fordelt på 242 husstande (1801: 349, 1850: 457, 1901: 557, 1930: 707).

Rigmor Skade kontorchef, cand. polit.

I sognet byen: Vindinge (* 1184 Vindinge; u. 1783 og 1800–04) m. kirke, hovedskole m. bibl. (opret. 1944, 1900 bd.), forskole (opf. 1904, udv. 1958–59, arkt. Carl Møller), forsamlingshus, kom.kontor (1949), mølleri, andelsfryseri og telf.central (Vindingesogn). – Saml. af gde og hse: Vindinge Lillevang (u. 1801) m. møbelfabr. og Lillevang Mørtel- og Skærvefabr.; Herredsfogedhuse. – Gårde: Mindstrupgård; Vindinge Østergård.

Viggo Hansen afdelingsleder, dr. phil.

V. so., der sa.m. Reerslev so. udgør én sognekom. og ét pastorat, har sa. tingsted og hører under de sa. kr. som Reerslev so. So. udgør 2. udskrivningskr., 405. lægd og har sessionssted i Roskilde.

Rigmor Skade kontorchef, cand. polit.

Kirken er opf. 1874–75 (indviet 18/7) i nyromansk stil (arkt. J. D. Herholdt) af røde mursten og består af apsis, kor og skib, tårn i v. samt våbenhus i s. På hvælvene er der kalkmalede dekorationer af V. Sørensen. Den erstatter en 1874 p.gr.af brøstfældighed nedbrudt †kirkebygning, der bestod af romansk kor og skib med tårn i v. og våbenhus i s. fra gotisk tid. Den romanske kirke var opf. af store kridtstenskvadre på skråkantsokkel, og skibets to rundbuevinduer var bev. i brug, mens et ø.vindue i koret var tilmuret. I det indre stod triumfbuen med profilerede kragbånd og usædvanligt placerede sidealternicher i vangerne. I 1300t. fik s. 1178 kor og skib krydshvælv. Tårnet var efter alt at dømme fra 1400t. våbenhuset noget senere. Ved bygningens nedrivning fandtes kalkmalerier fra romansk tid på triumfvæggen. – Alteret er et zinkkrucifiks fra 1878. I det gl. †alterbord blev der gjort et møntfund, 8 »borgerkrigsmønter« fra beg. af 1300t., nu i Nationalmuseet. Kalken har fod fra o. 1500 med sen. tilføjelser. Fonten er fra 1880, og kummen af kirkens romanske granitfont er hos ukendt ejer. En træfigur af Johannes Døberen fra 1786, som har båret et dåbsfad, er i Nationalmuseet. Prædikestolen er et godt renæssance-snitværk af Oluf Krog fra 1589, if. lat. indskr. udf. på foranledning af provsten, mag. Morten Pedersen. Dens himmel er fra o. 1625. Tårnur fra 1797 af Storchter i Roskilde. Klokker: 1) 1526 med Roskildebispen Lage Urnes navn; 2) 1688, af Ahasverus Koster van der Hart.

Erik Horskjær redaktør

Litt.: DanmKirk. III. Kbh.s a. 2. 1946. 1012–19.

I so.s nordvestl. hjørne (ved Vindinge Lillevang) har ligget en landsby Visby (*1085 Winningawe, 1328 Wæsby, 1688 Wisby). Mindstrupgård er rester af en bebyggelse Menstrup, således skrevet 1619.

J. Kousgård Sørensen professor, dr. phil.

Skove: Ud over et par ha granplantage n.f. Vindinge by forekommer ingen skov i so.

Peter Kjøller ekspeditionssekretær, forstkandidat

Der er ingen fredede oldtidsmindesmærker; den eneste kendte høj, Ellehøj nø.f. Vindinge, er for længst sløjfet.

Therkel Mathiassen overinspektør, dr. phil.

Genforeningssten i Vindinge by rejst 1921. Befrielsessten 1945.

Vindinge so. var 1688–1752 henlagt under Roskilde domkirkes residerende kapellan.

I Vindinge so. fødtes o. 1654 advokaten Bertel Biørnsen, 1775 maleren C. F. Høyer.

Povl Engelstoft redaktør, cand. mag.