Hjelmslev herred

Købstad: Skanderborg, se s. 464. Sognene: Fruering, Vitved, Blegind, Hørning, Adslev, Mesing, Dover, Veng.

Hjelmslev herred omgives af Århus a. (Framlev, Ning og Hads hrdr.) samt Voer, Tyrsting og Gjern hrdr. Det strækker sig fra Solbjerg sø og Århus ås øvre løb i ø. til Gudenåens løb ml. Birksø og Mossø i v. og fra Århus-tun-neldalen m. Knudsø og Ravnsø i n. til Skanderborg sø og Tåning å i s. Den østjy. israndslinie, der forløber gennem hrd. omtr. n.-s., skiller et småbakket el. ret jævnt morænelandskab m. dybe, v-formede dale og gode lerjorder i ø. fra et mere sandet og højtliggende moræneplateau med en hel del skov og plantage i v.

Viggo Hansen afdelingsleder, dr. phil.

(Våbenskjold). 1610

1610

Herredets areal var 1960: 19.903 ha, heraf landbrugsareal 14.015 ha og vandareal ca. 1850 ha. – Indbyggerantallet var 26/9 1960: 16.897 indb. fordelt på 5403 husstande (1801: 4800, 1850: 7428, 1901: 10.938, 1930: 14.657, 1955: 16.154). – Husdyrholdet var juli 1962: 486 heste, 20.117 stk. hornkv. (heraf 8742 malkekøer), 35.579 svin og 83.554 høns.

I kirkelig henseende udgør Hjelmslev hrd. sa. m. Gjern hrd. ét provsti under Århus stift – Hjelmslev og Gjern hrdr.s provsti – m. 16 pastorater.

Rigmor Skade kontorchef, cand. polit.

Hjelmslev herred (*1231 Hialmæslef heret) har navn af en nu forsv. landsby, der formodentlig har ligget i Dover so. Søballe i Veng so. må tidl. have hørt til Framlev hrd., thi 1527 tales om markskel ml. Veng og Søballe mark og herredsskel ml. Hjelmslev og Framlev hrdr. Nr. Vissing i Veng so. hørte endnu 1846 til Gjern hrd. Herschedsgave, Gjesing og nogle flere gde hører til Fruering so., men er skilt fra det øvr. so. ved dele af Hylke so. i Voer hrd. Denne del af Hylke so., nemlig Tammestrup Øde, Nissumgård og Ringkloster, synes dog også at have hørt til Hjelmslev hrd.

Hjelmslev hrd. blev 20/12 1687 lagt sa. m. Rye birk og 2/6 1688 forenet m. Skanderup birk, jf. åbent brev af 13/3 1688. Ved oprettelsen af Skanderborg rytterdistrikts birk 15/6 1719 kom denne jurisdiktion herunder. Da dette birk blev nedlagt, blev Hjelmslev sa. m. Gjern hrd. 4/12 1801 en særl. jurisdiktion, som sa. år blev forenet m. byfogedembedet i Skanderborg. 21/7 1847 blev Silkeborg handelsplads og det Drewsen’ske fabrikanlæg delvis udskilt fra Hjelmslev-Gjern hrdr., idet politi- og øvrighedsmyndighed skulle udøves af en særl. politiinsp. 11/1 1854, jf. bekendtgørelse af 18/1, blev handelspladsen samt Linå, Tvilum, Gjern og Skanderup so. udskilt af Hjelmslev-Gjern hrdr. og indlemmet i det nyoprettede Silkeborg birk. Jurisdiktionen blev 1919 til retskr. nr. 52, fra 1956 nr. 59. Fra 1/4 1923 blev Hylke, Ovsted og Tåning so. i Voer hrd. henlagt under retskr. nr. 52. Jurisdiktionen blev 1919 en del af politikr. nr. 38, der også omfattede Silkeborg kbst. og birk samt Hids hrd. m. politikontor i Silkeborg og afdelingskontor i Skanderborg. De tre nævnte so. i Voer hrd. kom under politikr. nr. 38 ved anordning af 9/9 1954. If. bekendtgørelse af 19/5 1960 er politikredsens område: Silkeborg og Skanderborg, Hjelmslev og Hids hrdr., Rye so. af Tyrsting hrd. og Them so. af Vrads hrd. Desuden Gjern hrd. m. undt. af Hammel, Voldby, Søby, Røgen, Sporup og Skorup so., der hører under Hasle, V. Lisbjerg m.m. politikr. i Århus.

I Forlev, Skanderup so., nævnes Tingdal, i Stilling so. Galgehøj. 1688 blev det bestemt, at tinghuset skulle sættes på Nygårds mark. Skanderborg rytterdistr. havde, vist fra 1727, tingsted i Hemstok. Derfra blev det 19/3 1751 flyttet til Skanderborg, hvor Hjelmslev hrd. siden da har haft tingsted.

Hjelmslev hrd. i Åbosyssel hørte fra gl. tid under Skanderborg len, fra 1660 Skanderborg a., som 1661 blev forenet m. Åkær a. Da Århus a. blev opret, i h. t. resol. af 4/9 1793 og 14/6 1799, blev Hjelmslev hrd. en del heraf, og da Skanderborg a. blev genopret. 1824, kom det s. 525 herunder. De to a. blev på ny forenet fra 1/7 1867. Fra 1/4 1942 er Hjelmslev hrd. en del af det genoprettede Skanderborg a.

Herredet har fra gl. tid hørt under Århus stift. Indtil 1812 var det et selvstændigt herredsprovsti, men indgik da i Århus a.s sdr. provsti. Ved kancellibrev af 18/9 1832 blev det fra 1/1 1833 udskilt heraf og forenet m. Gjern hrd. til ét provsti.

Johan Hvidtfeldt rigsarkivar, dr. phil.

litt.: Valdjb. II. 56f. Mogens Lebech i JySaml. 5. Rk. II. 1935–36. 94, 208, 306. Otto Bisgaard. Af Silkeborg Handelsplads’ Historie 1860–1900. 1942. 111–14. Thorkild Gravlund. Herredsbogen. Jylland. 1930. Chr. Heilskov. Hjelmslev Herred. Historisk-topografisk skildret, AarbAarh. 1920. 73–107, 1921. 1–45, 1923. 1–45, 1925. 56–86, 1927. 45–61, 1929. 1–32, 1931. 12–45, 1933. 47–65, 1935. 1–52, 1937. 1–41.