Vitved sogn

(Fruering-V. kom.) omgives af Århus a. (Tiset og Astrup so. i Ning hrd. samt Hvilsted so. i Hads hrd.), Fruering so., Skanderborg kbst., Stilling-Solbjerg sø, der danner skel til Skanderborg kbst., Hørning og Blegind so. Grænsen til Århus a. følger den tunneldal, hvori også Stilling-Solbjerg sø ligger. Det noget kuperede terræn hører længst i v. (Ørnekol 128 m) til den østjy. israndslinie, og det gennemskæres af den smukke, fredede dal, der i sin tid har forbundet Solbjerg sø m. Stilling sø over Pilbro og Igelsø. Fra vejen ml. Vitved og Stilling er der fl. st. smuk udsigt over den dybt under terrænet liggende Stilling sø. De ganske gode jorder har kun lidt skov (Bolskov). Gennem so.s ø.hjørne går landevejen Horsens-Århus.

Viggo Hansen afdelingsleder, dr. phil.

(Kort).

Areal i alt 1960: 934 ha. Befolkning 26/9 1960: 370 indb. fordelt på 109 husstande (1801: 241, 1850: 391, 1901: 429, 1930: 418, 1955: 388).

Rigmor Skade kontorchef, cand. polit.

s. 530

I so. byerne: Vitved (*1283 Wittuidt; u. 1779) m. kirke, forskole (opf. 1916), filialbibl. og forsamlingshus (opf. 1897); Fastrup (*1316 Farstrup; u. 1778). – Saml. af gde og hse: Vitved Hede; Fastrup Mark; traktørstedet »Hjørnet« ved Stilling-Solbjerg sø.

Therkel Mathiassen overinspektør, dr. phil.

V. so., der sa. m. Fruering so. udgør én sognekom. og ét pastorat under Hjelmslev og Gjern hrdr.s provsti, Århus stift, har sa. tingsted og hører under de sa. kr. som Fruering so. So. udgør 4. udskrivningskr., VII. udskrivningsområde, 195. lægd og har sessionssted i Skanderborg.

Rigmor Skade kontorchef, cand. polit.

Den lille, hvidkalkede kirke, der ligger på en bakke i byens østl. udkant, består af romansk kor og skib, sengotisk v.forlængelse m. tagrytter fra o. 1700 samt sengotisk våbenhus i s. De romanske bygningsdele er opf. af granitkvadre på skråkantsokkel. Af opr. enkeltheder er kun bev. skibets s.dør, der har ejendommeligt ornamenterede karmkvadre (Mackeprang.JG. 273f.). Dørens tympanon, der er prydet m. korsfæstelsesbillede i højt relief (smst. 266f.), sidder nu over våbenhusets yderdør. På kgd. ligger en monolitoverligger fra et romansk vindue. I v.forlængelsens sv.hjørne er indmuret en hjørnekvader m. dyrerelieffer samt en lang kvader m. planteslyng, der formentlig opr. har tjent som kragbånd i korbuen, som nu fremtræder m. falset spidsbue fra middelalderens slutn., muret i forb. m. indbygning af et alm. krydshvælv m. halvstens ribber i koret. To gemmenicher i koret er antagelig sekundære. Skibet har bjælkeloft. V.forlængelsen, der er smallere end skibet og sikkert opr. har båret et tårn, er opf. af munkesten og kamp. Underrummet, der dækkes af et opr., ottedelt krydshvælv, står i forb. m. skibet ved en rundbuet arkade. Den lille tagrytter er af bindingsværk. Våbenhuset er bygget af munkesten. Kirken står nu m. nyromanske vinduer. Den har 1963 fået nyt tegltag. – Nyt alterbordspanel. Enkel altertavle i landlig barok fra 1700t.s sidste del, m. moderne staffering og Kristusbill. af Mogens Kai Nørregaard 1950. Alterkalk fra o. 1600. Malmstøbte alterstager af sengotisk type fra o. 1500. Romansk granitdøbefont m. løverelieffer på kummen og ejendommelig, lav fodplade (Mackeprang.D. 35, 253). Dåbsfad af messing, skænket til kirken af Peter Trøner 1715, men m. ældre våben og initialer for Hans Axelsen Arenfeldt til Palsgd. og Rugd. og dennes hustru Anne Marsvin; i tilslutning hertil årst. 1599. Prædikestol i renæssance fra 1639, if.indskr. skænket af Povel Sørfrensen. Nyere stoleværk. Orgel i v.forlængelsen. Ved døren støbt pengeblok fra o. 1850. Klokke 1851. I våbenhuset er indmuret portrætligsten over Peder Eskelsen, † 1701, og hustru Helle Andersdatter, † 1707. Ligkapel på kgd.

Olaf Olsen museumsinspektør, professor, dr. phil., cand. mag.

Erik Menved ejede 1299 en sjettedel af Vitved.

Carl Jørgensen adjunkt, cand mag.

På kgd. er der 16/9 1904 afsl. en af vælgerne rejst mindesten for landstingsmand Jens Sørensen Vitved, † 1904.

Therkel Mathiassen overinspektør, dr. phil.

Skove: Mod n. ved søbredden den lille Bolskov, der er opdelt i mange parceller m. forsk. ejere.

Peter Kjøller ekspeditionssekretær, forstkandidat

Fredede oldtidsminder: Højen Ørnekol nær s.skellet; andre høje vides der ikke at have været i so.

Therkel Mathiassen overinspektør, dr. phil.