Lollands Sønder herred

Sognene: Vestenskov, Kappel, Arninge, Dannemare, Tillitse, Gloslunde, Græshave, Landet, Ryde, Søllested, Skovlænge, Gurreby, Avnede, Stokkemarke.

Lollands Sønder herred omfatter Lollands sydvestl. dele; men herfra kiler det sig ind ml. Nørre hrd. og Fuglse hrd. og når frem til Smålandshavet ved Blans Hoved. Grænsen til Nørre hrd. dannes af Halsted ådal og bakkerne i fortsættelse heraf mod nø. Ø.grænsen til Fuglse hrd. går midt igennem den nu udtørrede Rødby fjord og skovene ved Kristianssæde til Blans vig på n.kysten.

Viggo Hansen afdelingsleder, dr. phil.

(Våbenskjold). 1610

1610

Herredets areal udgjorde 1951 26.935 ha; deraf var 21.839 ha landbrugsareal, 83 ha gartnerier og frugtplantager, 2290 ha skove og plantager (inkl. småplantninger og læplantninger), 516 ha bebygget grund og gårdsplads, 522 ha private haver, 775 ha gader, veje, jernbaner, hegn olgn., 74 ha byggegrunde, sportspladser, kirkegårde m.v., 128 ha tørvemoser, 65 ha heder, klitter, sumpe olgn. og 643 ha vandarealer. – Folketallet var 7/11 1950: 12.174 indb. fordelt på 3466 husstande (1801: 6582, 1850: 9199, 1901: 10.925, 1930: 13.384). – Kreaturholdet var i juli 1954, 2229 heste, 14.900 stk. hornkvæg (heraf 8026 malkekøer), 19.351 svin og 171.004 høns.

Lollands Sønder hrd. bortset fra Avnede so., der sa.m. Halsted so. i Lollands Nørre herred danner et pastorat under Nørre hrd.s provsti, udgør eet provsti med 11 pastorater, hvorunder også Birket og Vesterborg so. af Lollands Nørre hrd. hører.

Rigmor Skade kontorchef, cand. polit.

Sønder hrd. hed opr. Arninge hrd. efter sognebyen Arninge. ValdJb har formerne Arnunghæheret og Arnøngheret. Det nuv. navn kom i brug i 1300t. Det lå i middelalderen under Ravnsborg, sen. under Engelborg len, og derefter kom det under Halstedkloster len. Tingstedet har antagelig ligget i Arninge so., flyttedes 1780 til Nakskov. Fra 1660 hørte herredet til Halstedkloster amt, og 1803 kom det under Maribo amt. (Se s. 617). Stormfloden 13/11 1872 ramte Sønder hrd. særlig hårdt. 10 af dets 14 sogne blev delvis oversvømmede, værst gik det ud over Kappel og Gloslunde sogne, hvor ca. 25 mennesker druknede.

Gunnar Olsen landsarkivar, dr. phil.

Litt.: C. C. Haugner. Lolland. IV. Sønder Herred. Historie, Topografi og Statistik. 1924. Thorkild Gravlund. Herredsbogen. Sønderjylland og Øerne. 1930. 158–64. AarbLollF. 1949–51. 292 f.