Gurreby sogn

(Skovlænge-G.kom.) omgives af Søllested, Græshave, Arninge, Avnede og Skovlænge so. Næsten overalt ligger den jævne moræneflade lavere end 2 m o.h., og kun i nø. hvælver terrænet sig ganske jævnt op til o. 6 m ved Gurreby kirke. Den kunstige afvanding sker gennem selve Ryde å og gennem kanaler til denne. På den frugtbare lerede flade er Volshave eneste skov. Gennem so. går jernbanen Nykøbing-Nakskov og landevejen Nakskov-Rødby.

Viggo Hansen afdelingsleder, dr. phil.

(Kort).

Areal i alt 1950: 620 ha. Befolkning 7/11 1950: 219 indb. fordelt på 57 husstande. (1801: 167, 1850: 203, 1901: 247, 1930: 243).

Rigmor Skade kontorchef, cand. polit.

I sognet byerne: Gurreby (1473 Gørreby, 1512 Goreby; u. 1815) m. kirke og skole (opf. 1911); Volshave (1473 Wolshaffue; u. 1815) m. andelsmejeri (opf. 1916). – Hestehave, huse. – Gårde: Gurrebygd.; Volshavegd.

J. Tyge Møller lektor, dr. phil.

s. 745

G. so., der sa.m. Skovlænge so. udgør een sognekom. og eet pastorat, har sa. tingsted og hører under de sa. kr. som Vestenskov so., dog under amtets 2. folketingsvalgkr. So. udgør 2. udskrivningskr., 261. lægd og har sessionssted i Nakskov.

Rigmor Skade kontorchef, cand. polit.

Den lille, fritliggende kirke består af senromansk kor og skib samt gotisk våbenhus i s., alt af hvidkalket tegl. Over v.gavlen en bindingsværks tagrytter fra 1797. Koret har høj sokkel, skråkant over rundstav. I ø.gavlen et højtsiddende rundbuevindue, indvendig tilmuret, og i gavlfeltet er der savskifter, ovenover siksak murværk og øverst et ligearmet blændingskors. Skibet har skråkantsokkel, og i dets langmure er der tilmurede rundbuevinduer, i s. eet i midten, og i n. de to østl. S.portalen, der stadig er i brug, er meget smukt udformet m. dobbelt blindarkade over den rundbuede døråbning. Den tilmurede n.portals fremspring er formet som en stejl taggavl med blændingskors og langs kanterne savskifter. Af opr. enkeltheder ses indvendig s.f. den udvidede korbue en rundbuet sidealterniche. En tilsvarende i n. siges at være dækket af prædikestolen. Det opr. loft har haft skråknægte som i Gloslunde. I gotisk tid er der i kor og skib indbygget ottedelte hvælv. Det sengotiske våbenhus i s. har enkelt blindingsgavl og samtidigt krydshvælv. På dets v.side er 1943 bygget et smalt udhus. Tagrytteren af egebindingsværk er opsat 1797 og nar spåntækt pyramidetag. – Ved prøveafdækning 1910 fremkom i skibets hvælv kalkmalerirester fra o. 1450 (kongernes tilbedelse). Desuden fandtes en fra 1708 m. våben for oberst Fr. Lützow og hustru, alt atter overkalket. – Alterbordspanel o. 1600 m. opr. staffering. Altertavlen er et relief af H. W. Bissen (Kristus i Emaus). En sengotisk fløjaltertavle fra 1517 er forsvunden. Alterkalk 1693, stager o. 1650. Romanskgranitfont, fynsk type. Nederl. fad fra 1626 m. Isaks ofring og holl. indskr. Unggotisk korbuekrucifiks fra slutn. af 1200t. på samtidigt korstræ. Prædikestolen o. 1605 af sa. type som den i Maribo fra 1606, har været anbragt som lektoriestol. I stoleværket sidder rygpaneler i ungrenæssance fra slutn. af 1500t. Østligst i n.siden herskabsstol sikkert fra Jørgen Ringnis’ værksted o. 1635. Den tilsvarende i s.siden er fra slutn. af 1600t. I kirkens n.væg er et indmuret gotisk egetræsskab m. opr., fliget låseblik. Klokker: 1) 1640 m. våben for fru Dorete Munck til Sødal. 2) 1820, I. C. og H. Gamst (omstøbt af ældre klokke fra 1619). – En gravsten fra o. 1625–50 er 1697 genanvendt over apoteker Chrestofher Wulf, † 1650, og herredsfoged Mads Clemmensen, † 1695. – Kgd. hegnes på alle sider af munkestensmur, og i sø. er der en rundbuet portal.

Erik Horskjær redaktør

Litt.: DanmKirk. VIII. Maribo a. 429–440.

Ved Volshave ligger Saltingshøje, på hvilke der efter sagnet skal have stået en borg. Der skal på stedet være fundet murbrokker. – N.f. Volshave skov ligger Galgebakken, et gl. henrettelsessted.

Hans Stiesdal museumsinspektør, cand. mag.

Skove: Mod s. den til Øllingsøgd. hørende skov Volshave skov (44 ha).

Peter Kjøller ekspeditionssekretær, forstkandidat

Der er ingen fredede oldtidsminder i sognet, men v.f. Volshave mejeri har der ligget en lille høj, hvori er fundet jernsager.

Therkel Mathiassen overinspektør, dr. phil.

Om so.s kirkelige forhold se ovf. s. 742 og 744.