Avnede sogn

(Halsted-A. kom.) omgives af Skovlænge, Gurreby og Arninge so., Indrefjord, Nakskov kbst. og Lollands Nørre hrd. (Halsted so.). Den jævne, lavtliggende moræneflade sænker sig dels mod s.grænsen, hvor Ryde å danner so.skel, og hvor betydelige arealer ligger under havfladen (Lammehave, Kalvenor), og dels mod n., hvor Halsted å løber i skellet, omgivet af brede engstrækninger (Avnede strand), fremkommet ved inddæmning og tørlægning af den tidl. fjord, der på dette sted strakte sig indtil kun 700 m fra Halstedkloster. Ligeledes udtørret er Noret ml. Avnede og Ullerslev. Både fra Ryde å og fra Halsted s. 746 å pumpes vandet ud i Indrefjord. Istidslandskabets jorder er overalt lerede og frugtbare. Af skove findes Torpe skov og Avnede skov m. traktørsted samt en del af Bødkerskov. Gennem so. går jernbanen Nykøbing-Nakskov (Avnede stat.) og landevejen Nakskov-Rødby.

Viggo Hansen afdelingsleder, dr. phil.

(Kort).

Areal i alt 1950: 1397 ha. Befolkning 7/11 1950: 661 indb. fordelt på 190 husstande. (1801: 278, 1850: 447, 1901: 665, 1930: 678).

Rigmor Skade kontorchef, cand. polit.

I sognet byerne: Store Avnede (*1231 Agnwith, *1284 Agnæwith maklæ, *1315 Agnæwith westræ; u. 1803) m. kirke; Lille Avnede (*1284 Agnæwith litlæ, o. 1560 Oster Aunet; u. 1803) m. kom.kontor, mejeri, jernbanestat. og posteksp.; Ullerslev (1473 Wollerslø; u. 1789) m. skole (opf. 1897) og forskole (opf. 1910); Torpe (*1231 Thorp; u. 1803). – Gårde: Daltoftegård (12 tdr. hartk., 61 ha; ejdsk. 205, grv. 120); Ullerslevgd. (14,5 tdr. hartk., 66 ha; ejdsk. 206, grv. 134); Nygård (13 tdr. hartk., 102 ha; ejdsk. 261, grv. 153); Lønstrup; Avnedegd.; Højbogd.; Grønnegd.; Lystrup.

J. Tyge Møller lektor, dr. phil.

A. so., der sa.m. Halsted so. udgør een sognekom. og eet pastorat (under Lollands Nørre hrd.s provsti), har sa. tingsted og hører under de sa. kr. som Vestenskov so. So. udgør 2. udskrivningskr., 268. lægd og har sessionssted i Nakskov.

Rigmor Skade kontorchef, cand. polit.

Den lille, smukt beliggende kirke (mul. viet Skt. Laurentius) er en gotisk langhusbygning m. tresidet korafslutning og gotisk, lidt sen. tårn v. s.siden. Langhuset, der har afvalmet ø.gavl, har samtidige støttepiller. Østl. i s. siden ses en tilmuret, falset, fladbuet præstedør. S.portalen i det vestl. fag er udvidet, og n.portalen lige overfor er tilmuret. De opr. store spidsbuevinduer er bev. i korafslutningen, kun det sydøstre åbent, i langhusets to østre fag mod s. og i midterfaget mod n. Rummet overdækkes af tre samtidige krydshvælv og et tredelt ø.hvælv. Tårnet, hvis underetage tjener som våbenhus, er bygget ud for s.sidens vestligste fag og sen. stærkt skalmuret. Det høje pyramidespir er vist fra 1777. – Altertavle fra 1749 m. nyere udsavede vinger og maleri fra 1852 af Wegener: Bjergprædikenen. Alterkalk 1719 og oblatæske fra 1778 m. våben og initialer for Fr. baron Krag-Juel-Vind og hustru Frederikke Juliane V. Sengotiske alterstager på høje ben, ganske som dem i Græshave. Støbejernsfont fra 1800t., sydty. fad o. 1575 m. Maria i solgisel, givet af Holger Wulf og hustru 1687. Et andet fad fra o. 1650 har ciseleret bladranke i bunden. Korbuekrucifiks, sengotisk, fra slutn. af 1400t. Prædikestolen er et ret primitivt ungrenæssancearb. fra o. 1580. Klokker: 1) unggotisk, 1324 m. majuskelindskr. Prior Knud lod mig støbe. . . (Uldall. 30), opr. fra Halsted klosterkirke. 2) 1596 m. versalindskr.: »Her Christoffer Jurnsen. . . og Morten Son faget och sonne men all. . .«. – I kirkegulvet gravsten over Peder Rasmusøn Holm, † 1669. – Kgd. hegnes af gl. kampestensdiger og er udv. mod ø.

Erik Horskjær redaktør

Litt.: DanmKirk. VIII. Maribo a. 441–48.

Store Avnede og Lille Avnede har if. ValdJb. i 1200t. tilhørt kongen. 1284 gav Erik Klipping Jutta, Erik Plovpennings datter, gods i begge byer til erstatning for gods i Nyborg og Hjulby. Et landstingsvidne af 1315 melder, at hendes søn Erik Valdemarssøn oplod Morten Due alt sit gods i Agnæwith westræ (St.-A.). 1360 pantsatte Vald. Atterdag og hans søn Christoffer alt deres gods i A. til Benedikt v. Ahlefeldt.

Jens Holmgaard arkivar, cand. mag.

Skove: Langs Halsted å nogle småskove, vestligst således Torpe skov (13 ha), derefter Avnede skov (9 ha), et yndet udflugtssted for beboerne i Nakskov samt endelig langs sognets ø.grænse en mindre del (ca. 7 ha) af Bødkerskov (52 ha). Alle tilhører Halstedkloster.

Peter Kjøller ekspeditionssekretær, forstkandidat

Fredede oldtidsminder: I Avnede skov en smuk langdysse uden jordhøj, m. mange randsten og et kammer m. dæksten. I Torpe skov 6 høje, de fleste mindre. – Ved Ullerslev er fundet en nedgravet skat fra germansk jernalder, bestående af 17 afhuggede stykker ringguld.

Therkel Mathiassen overinspektør, dr. phil.

Ved åbredden tæt ved kgd. fandtes i ældre tid Skt. Laurits’ kilde (Schmidt. DH. 125. AarbLollF. 1924. 49f.).