Vester Lisbjerg herred

Sognene: Grundfør, Spørring, Søften, Trige, Ølsted, Elsted, Elev.

Vester Lisbjerg herred er det nordøstligste i a. og omgives af Randers a. (Galten og Ø. Lisbjerg hrdr.) samt Hasle og Sabro hrdr. Det strækker sig fra Spørring i n. til Egå i s. og fra Elsted i ø. til Lilleåens dal i v. Gennem den østl. del strækker sig den østjy. israndslinie, der skiller et stærkt bakket og ret skovrigt terræn i ø. fra et højtliggende, men mere storbakket plateau i v.

Viggo Hansen afdelingsleder, dr. phil.

(Våbenskjold). 1584

1584

Herredets areal udgjorde 1960: 7916 ha, deraf landbrugsareal ca. 5000 ha og vandareal ca. 30 ha. – Indbyggerantallet var 26/9 1960: 4538 indb. fordelt på 1281 husstande (1801: 2080, 1850: 3307, 1901: 4040, 1930: 4339, 1955: 4501). Husdyrholdet var juli 1962: 156 heste, 8577 stk. hornkv. (heraf 4034 malkekøer), 16.545 svin og 24.523 høns.

I kirkelig henseende udgør V. Lisbjerg hrd. (bortset fra Lisbjerg so., der hører under Århus kbst.s og Hasle hrdr.s provsti) sa. m. Sabro hrd. og Framlev hrd. samt Lyngby so. (Hasle hrd.) ét provsti under Århus stift – Sabro, V. Lisbjerg og Framlev hrdr.s provsti – m. 13 pastorater.

Rigmor Skade kontorchef, cand. polit.

Vester Lisbjerg herred (*1231 Lithæsbiargheret). Lisbjerg hrd. blev tidligt delt i to, selv om navnene Ø. og V. Lisbjerg hrd. først kom i brug henimod 1500. Tidl. nævnes derimod bispeskibelse og kongeskibelse. Det første synes at svare til det sen. V. Lisbjerg hrd. 1439 udstedes et tingsvidne på »byscippere thing«. Alle tingmændene er fra byer i det sen. V. Lisbjerg hrd. 26/9 1662 blev det befalet, at Hasle hrd. skulle nedlægges, idet bønderne i V. Lisbjerg og Hasle hrdr. skulle søge sa. herredsting, V. Lisbjerg, der måtte forblive et birketing m. sa. rettigheder som andre birketing i riget. 17/12 1687, jf. åbent brev af 13/3 1688, blev birket lagt sa. m. Houlbjerg og Galten hrdr. 4/12 1801 blev Hasle, V. Lisbjerg, Framlev og Sabro hrdr. samlet til en retskr., som fra 1919 blev forenet m. Ning hrd. til retskr. nr. 55, fra 1956 nr. 62. Sa. m. Frijsenborg-Favrskov birk kom de 4 hrdr. til at udgøre politikr. nr. 39. Retskr. nr. 55 blev ved lov af 21/3 1956 delt i to, den ene af disse, nu Århus ndr. herredsret, omfattede Hasle hrd., undtagen Lyngby so., V. Lisbjerg og Sabro hrdr. Politikr. nr. 39, fra 1960 nr. 44, blev ved lov af 21/3 1956 udv. m. Ø. Lisbjerg og en del af Sønderhald hrd.

Der nævnes en Tinghøj i Grundfør, og mul. minder Ravnebakke i Lisbjerg Terp om det gl. rettersted ved Lisbjerg. Ved patentet af 13/3 1688 blev det bestemt, at tinghuset for den nye jurisdiktion skulle sættes ved Hadbjerg by, hvor Galten hrd.s tingsted tidl. havde været. 30/7 1734 blev det tilladt at holde tinget i Lisbjerg, og 21/1 1803 blev det henlagt til Århus.

V. Lisbjerg hrd. i Åbosyssel tilhørte i senmiddelalderen Århus bispestol. 1536 kom det under Århusgård len, fra 1660 Århusgård el. Havreballegård a., som fra 1671 var forenet m. Stjernholm a. Da Århus a. blev opret. 1799, blev det en del af dette.

Hrd. hørte fra gl. tid under Århus stift. Indtil 1742 var det et provsti for sig, men blev da forenet m. Sabro hrd. 1812 blev det en del af Århus a.s ndr. provsti. I. h. t. kgl. resol. af 1/5 1827 blev det forenet m. Framlev og Sabro hrdr. til et selvstændigt provsti.

Johan Hvidtfeldt rigsarkivar, dr. phil.

Litt.: ValdJb. II. 50. Mogens Lebech i JySaml. 5. Rk. II. 1935–36. 203, 288. Smst. 5. Rk. II. 94. Thorkild Gravlund. Herredsbogen. Jylland. 1930. 28f. Se også litt. under Hasle hrd.