Dåstrup sogn

(Ørsted-D.kom.) omgives af Syv, Ørsted, Ejby og Borup so. samt Volborg hrd. (Osted so.). Det småbakkede, stedvis noget mere kuperede terræn afvandes mod n. til Kornerup å, der under navnet Lavringe å danner skel mod v., mens Viby å følger ø.grænsen. I Birkede skov en mindre ås. Jorderne er mest gode lermuldede, men både ø. og v.f. Søster Svenstrup er de noget mere sandede. Gennem so. går Vestbanen, og i nv. berører det netop hovedvej 1.

Viggo Hansen afdelingsleder, dr. phil.

(Kort).

Areal i alt 1955: 1456 ha. Befolkning 1/10 1955: 844 indb. fordelt på 254 husstande (1801: 404, 1850: 589, 1901: 776, 1930: 837).

Rigmor Skade kontorchef, cand. polit.

s. 1199

I sognet byerne: Dåstrup (1278 Dostorp, 1287 Dodstorp; u. 1785–86) m. kirke, hovedskole (opf. 1857, omb. 1930) og forskole, forsamlingshus, missionssal (på Dåstrup Mark), Dåstrup svineavlscenter og Dåstruplund svineavlscenter; Assendløse (1298 Asendeløs, Asløse; u. 1786) m. maskinstat.; Søster Svenstrup (1478 Swensterup, 1664 Søster Suenstrup; u. 1794; Birkede (*1488 Byrkæ; u. 1796) m. dampmølle og bageri. – Saml. af gde og hse: Truelstrup (1323 Thruelsthorp; u. 1796); Assendløse Hse; Gumpegde; Kokholm; Dåstrup Mark; Amager Hse; Radhuse; Bladmose Hse (u. 1794).

Viggo Hansen afdelingsleder, dr. phil.

D. so., der sa.m. Ørsted so. udgør én sognekom. og ét pastorat, har sa. tingsted og hører under de sa. kr. som Rorup so. So. udgør 2. udskrivningskr., 397. lægd og har sessionssted i Roskilde.

Rigmor Skade kontorchef, cand. polit.

Kirken er et langhus bestående af senromansk skib og sengotisk langhuskor, hvori en del af den romanske korgavl indgår, samt to sengotiske tilføjelser, tårn i v. og våbenhus i s. Af den romanske bygn., der synes at være fra sidste halvdel af 1200t., står skibet og en del af korets ø.gavl. Materialet er rå kamp og kridtkvadre. I ø.gavlen er der et svagt tilspidset, smiget vindue, genåbnet 1949 og forsynet med glasmaleri af J. Th. Skovgaard, »Kristi fødsel og opstandelse«. N.døren spores tilmuret. I 1300t. fik skibet to fag krydshvælv, tildels støttet på kridtstenskonsoller formet som menneskehoveder. Ved korudvidelsen i 1400t. opførtes nye flankemure af kridt med bælter af munkesten i skibets bredde, mens ø.muren blev stående. Langhuskoret har i s. et falset fladbuevindue, og rummet er overdækket af et krydshvælv. Våbenhuset, der er af munkesten, har en typisk 1400t. blændingsgavl (sml. den ældre korgavl i Borup). Tårnet, ligeledes af munkesten, har krydshvælvet underrum og lille, spids tårnbue samt falset fladbuedør i v., udvendig i spidsbuet spejl, sen. tilmuret. I n. er der et lidt sen. tilføjet trappehus. Kamtakgavlene har spidsbuede højblændinger. – På skibets overvægge er der svage rester af senromanske kalkmalerier, og på skibets hvælv er der iagttaget spor af en dekoration fra 1300t., hvoraf kun et indvielseskors er bevaret. – Alteret består af et panelværk fra 1949, tegnet af Erik Pedersen og skåret med relieffer af Thorvald Petersen. P. Borre har restaureret alt inventaret. Den tidl. altertavle var et maleri af Lucie Marie Ingemann fra 1861 (nu i Roskilde Museum), og endnu før var der et maleri fra 1843 af Aug. Thomsen (nu i Dåstrup missionssal). Alterkalk 1644. Alterskranke af smedejern o. 1750. Romansk granitfont, Roskildetype (Mackeprang. D. 405). Sydty. fad o. 1575 med hvirvelroset. Tinfad 1626 med sgpr. Frants Hansens initialer. Prædikestol 1620erne fra Brix Snedkers værksted med gode relieffer, istandsat 1939. Stoleværk fra 1940 (arkt. O. Langballe). Klokker: 1) 1467, af støberen Peter L. (Uldall. 91). 2) 1712, Friederich Holtzmann.

Erik Horskjær redaktør

Litt.: DanmKirk. III. Kbh.s a. 2. 1946. 1166–76.

På kgd. er begr. ovenn. maler Erik Pedersen, † 1947.

Skove: Helt mod s. i so. ligger Birkelunden (Birkede skov) (37 ha), der hører under Skovsbogård (i Syv so.). Skoven, der deles af jernbanelinien Kbh.-Korsør i omtrent to lige store dele, har flg. træartsfordeling (1950); bøg 48%, eg 3%, andet løvtræ 12% og nåletræ 37%. En mindre del (55 ha) af Klosterskoven (i alt 223 ha) med Truelstrupkrogen samt den isolerede Amagerskov (2 ha) hører under Svenstrup gods (jf. Borup so.)

Peter Kjøller ekspeditionssekretær, forstkandidat

1936 afdækkedes i Birkede Mose en Stenbrolægning hvilende paa Slyngværk.

Hans Stiesdal museumsinspektør, cand. mag.

Fredede oldtidsminder: Ved Søster Svenstrup en smuk langdysse med 2 kamre, begge med dæksten; desuden 3 dyssekamre, hvoraf det ene ligger i en rest af en langdysse. I Birkede langdyssen Videdyssen med dæksten over det firesidede kammer; i Birkede skov den 52 m lange langdysse Langben Rises høj. I Klosterskoven ligger 2 dyssekamre, det ene med dæksten. – Sløjfet: En runddysse, 2 langdysser. – På Søster Svenstrup mark er oppløjet 2 snoede bronzehalsringe.

Therkel Mathiassen overinspektør, dr. phil.

Ill. af bondegden Dåstruplund I. 104.

I Dåstrup so. fødtes 1854 politikeren Poul Christensen.

Povl Engelstoft redaktør, cand. mag.

Litt.: se under Ørsted.