Lyngby sogn

(Skibsted-L. kom.) omgives af Skibsted, Bælum og Solbjerg so., Hindsted hrd. (Astrup so.) samt St. Brøndum og Blenstrup so. Gennem so. løber Skibsted å, der på et stykke danner skel til St. Brøndum. Mod n. findes et nærmest storbakket terræn (Tvorup høje 60 m) med ret gode jorder, men s.f. Terndrup skifter landskabet karakter til et ujævnt kuperet og sandet bakkeland, s. 1098 hvori St. Kirkebjerg når 60 m. Her er bebyggelsen overvejende spredt. Der er kun lidt skov, men Terndrup lund er et besøgt udflugtssted. Gennem so. går landevejen Ålborg-Hadsund.

Viggo Hansen afdelingsleder, dr. phil.

(Kort).

Areal i alt 1955: 1974 ha. Befolkning 1/10 1955: 1181 indb. fordelt på 348 husstande (1801: 323, 1850: 471, 1901: 1018, 1930: 1098).

Rigmor Skade kontorchef, cand. polit.

I sognet byerne: Lyngby (*1231 Lyungby; u. 1798) m. kirke, Skibsted-Lyngby Pastorats Spareog Laanekasse (opret. 1875; 31/3 1960 indskud 106.000 kr., reserver 17.000 kr.) og posteksp.; Terndrup (*1476 Therumdrup, 1477 Termdrop; u. 1797) – bymæssig bebyggelse med 1955: 472 indb. fordelt på 134 husstande (1930: 422 indb.); fordelingen efter erhverv var 1950 flg.: 60 levede af landbrug m.v., 173 af håndværk og industri, 70 af handel og omsætning, 31 af transportvirksomhed, 103 af administration og liberale erhverv og 55 af aldersrente, pension, formue olgn., medens 6 ikke havde givet oplysning om erhverv – m. filialkirke, skole (opf. 1956), kom.bibl. (i skolen, opret. 1949; 3100 bd.), kom.kontor, Hellum-Hindsted herreders tinghus m. dommer- og politikontor, Ålborg Amtssygehus (50 sengepl.), apotek, alderdomshjem (for Bælum-Solbjerg, Gerding-Blenstrup og Skibsted-Lyngby kommuner), lystanlæg ved mølledammen m. mindesten for bondens frigørelse 20/6 1788 (rejst 1933), stadion, kro, filialer af Arden og Omegns Bank, Diskontobanken og Landbosparekassen, Ålborg, vandml., andelsmejeri (opret. 1906), maskinsnedkeri, teglværk, cementstøberi, maskinværksteder, telegrafstat., posteksp. og telf.central; Tvorup (1463 Thorrop; u. efter 1805). – Saml. af gde og hse: Skovhse; Terndrup Hede; Terndrup Mark; Lyngby Skov. – Gårde: Anderstrup; Lundsgd. (*1513 Lundtzgaardt); Lyngbygd.; Terndrupgd.

O. Biilmann seminarieadjunkt, cand. mag.

L. so., der sa. m. Skibsted so. udgør én sognekom. og ét pastorat, har sa. tingsted og hører under de sa. kr. som Sønder Kongerslev so. So. udgør 5. udskrivningskr., 404. lægd og har sessionssted i Terndrup.

Rigmor Skade kontorchef, cand. polit.

Den uanselige kirke består af romansk kor og skib med nymodens våbenhus mod s. Den romanske bygn. er opf. af granitkvadre på skråkantsokkel, og den retkantede n.dør ses tilmuret, mens den i brug værende s.dør har ejendommeligt, noget plumpt tympanon med geometrisk figur, løve og fugl (Mackeprang. JG. 280). Murene er i vid udstrækning omsat, og ingen opr. vinduer ses. I det indvendige, der har bjælkelofter, står den runde korbue med profilerede kragbånd og skråkantsokkel. – Alterbordet dækkes af panel o. 1600 med portalfelter, og som alterprydelse tjener et korbuekrucifiks fra o. 1475. Sengotiske stager på fødder formet som løver. Romansk granitfont med glat, ufuldstændig attisk profileret kumme på pyramidestubfod (Mackeprang. D. 196). Sydty. fad o. 1575 med bebudelsen. Prædikestol i renæssance, beg. af 1600t., ottekantet med hjørnesøjler. Lille malmlysekrone fra 1700t. I v.enden et pulpitur fra 1737 med malerier af Kristus og apostlene, opsat af Knud Rasmussen og Birgitte Jensdatter. Klokke 1589 af støberen Peder Lauridsen. I skibet mindetavle over faldne fra so. ved Dybbøl 1864. På loftet en ligbåre fra 1700t. I våbenhuset fragment af runesten. Kirkeskib: barken »Else«.

Erik Horskjær redaktør

Filialkirken i Terndrup består af femsidet kor, skib og tårn med højt spir, opf. 1900–01 i s. 1099 nygotik af røde mursten (arkt. A. Wiinholt). I koret ribbehvælv, i skibet tøndehvælv. Våbenhus i tårnets underrum. Altertavlen er en kopi efter Carl Bloch: Gethsemane. Font af kridt. Kirkeskib: en navnløs bark.

Erik Horskjær redaktør

(Foto). Hovedgaden i Terndrup (Ålborg-Hadsund landevej) med vandmøllens bygninger til højre.

Hovedgaden i Terndrup (Ålborg-Hadsund landevej) med vandmøllens bygninger til højre.

Anderstrup tilhørte længe Chr. J. Thorup († 1903), som oprettede den af sammenlagte bøndergde, og derefter hans svigersøn Hans Rørdam Bonnevie. 1918 blev den for 400.000 kr. solgt til Husmændenes Udstykningsforening for Aalborg Amt, der udstykkede store dele af den. 1923 købtes den af J. C. Jensen, hvis søn N. Jensen nu ejer den.

Carl Jørgensen adjunkt, cand mag.

Litt.: DLandbr. VI. 1935. 706–07.

Hans Lindenov til Drenderupgd. (ved Vejle) fik 1580 bl.a. gden Vestergård i so.

J. Kousgård Sørensen professor, dr. phil.

Terndrup skole er if. Pont.Atlas stiftet 1747 af oberst Cl. v. Deden til Vorgd. og af bymændene; ved skolen er rejst en mindesten over skolemanden A. Stephansen, † 1870.

Vestl. på Tvorup mark findes Roskilde, besøgt som hellig kilde endnu omkr. 1870. (Schmidt. DH. 136).

Therkel Mathiassen overinspektør, dr. phil.

Skove: Kun meget lidt skov; nævnes kan den få ha store Egebjerg skov.

Peter Kjøller ekspeditionssekretær, forstkandidat

Ved gravning på en mark i Lyngby fandtes 1861 en pengesum på 454 mønter, hvoraf 87 da., 146 eng. og 124 ty., de yngste fra Svend Estridsen og Edward Bekenderen.

Georg Galster fhv. overinspektør, dr. phil.

Litt.: Aarb. 1942. 147–48.

Fredede oldtidsminder: 12 høje, deriblandt en større ved Tvorup; her lå i sin tid en gruppe på 6 høje, hvoraf kun to er bevaret. – Sløjfet el. ødelagt: 35 høje. Ved Lyngby Skov er fundet en stensat grav fra ældre romertid. – I våbenhuset står et brudstykke af en runesten, der i sin tid blev fundet i kirkegårdsdiget; indskriften kan ikke tydes.

Therkel Mathiassen overinspektør, dr. phil.

I Lyngby so. fødtes 1791 filantropen og skolemanden Anders Stephansen, 1871 øjenlægen C. F. Heerfordt.