Hellum herred

Sognene: Sønder Kongerslev, Nørre Kongerslev, Komdrup, Bælum, Solbjerg, Skibsted, Lyngby, Store Brøndum, Siem, Torup, Gerding, Blenstrup, Skørping, Fræer.

Hellum herred omgives af Fleskum, Hindsted og Hornum hrdr. Det strækker sig fra L. Vildmose i ø. til Rebild i v. og fra Lindenborg i n. til Viffertsholm i s. Grænsen til Fleskum hrd. dannes af L. Vildmose, mens flere mindre vandløb danner skel til Hindsted hrd. V.grænsen dannes af den markerede tunneldal, hvori Lindenborg å løber mod n. gennem Gravlevdalen, mens n.grænsen er Lindenborgåens brede, v.-ø.gående dalstrøg. Overfladen består for største delen af ret jævnt bakkede, men højtliggende kridtplateauer med et oftest sandet morænedække. Kun mod sv. har overfladen et mere uroligt relief, og her findes et par n.-s.gående randmoræner. Ved s.grænsen ligger de interessante søer Madum sø og St. Økssø.

Viggo Hansen afdelingsleder, dr. phil.

(Våbenskjold). 1584

1584

(Våbenskjold). 1648

1648

Herredets samlede areal udgør 27.469 ha, deraf landbrugsareal 19.929 ha og vandareal 245 ha. – Folketallet var 1/10 1955: 11.163 indb. fordelt på 3204 husstande (1801: 4351, 1850: 5900, 1901: 9001, 1930: 10.979). – Husdyrholdet var juli 1958: 2104 heste, 20.499 stk. hornkvæg (heraf 8407 malkekøer), 26.304 svin og 146.511 høns.

I kirkelig henseende udgør Hellum herred sa. m. Hindsted hrd. ét provsti, Hindsted og Hellum hrdr.s provsti under Ålborg stift.

Rigmor Skade kontorchef, cand. polit.

Hellum herred (*1231 Hellyumheret). I ældre tid lå den nordl. del af Als so., fra Fruerlund og mod n., til hrd., som 26/11 1687 blev lagt sammen med Hindsted hrd. Om ved sa. tid må Viffertsholm birk være kommet under jurisdiktionen. 8/3 1814 blev en del af Torstedlund og Albæk birk lagt herunder, 24/7 1847 også Villestrup birk. Ved lov af 18/1 1878 blev Lindenborg birk nedlagt, og de dele af birket, der lå i Hellum-Hindsted hrdr., kom herunder. I øvrigt var skiftejurisdiktionen og overformynderibestyrelsen allr. tidligere i h.t. lov af 28/4 1850 for største delens vedkommende bleven henlagt under Hellum-Hindsted hrdr. Ved bekendtgørelse af 9/9 1887 blev Øls, Hørby og Døstrup so. fra denne jurisdiktion lagt under Gislum hrd., og den civile jurisdiktion, som Hellum-Hindsted hrd. hidtil havde haft over en del af Stenild, Rørbæk og Ravnkilde so., overgik ligeledes til Gislum hrd. Fra 1919 var jurisdiktionen retskreds nr. 64, fra 1956 nr. 71 el. retten i Terndrup, desuden hørte hrd. under politikreds nr. 45, Hadsund, fra 1960 nr. 47. Ved lov af 21/3 1956 blev Valsgård, Rold og Vebbestrup so. lagt under dommeren i Hobro, retskreds nr. 70.

Herredets tingsted var allr. 1440 i Bælum. Omkr. 1680 blev det holdt »straks sønden for Blenstrup by«, mul. ved Møgelhøj. Efter 1687 blev det flyttet til Store Arden, hvor det blev holdt i kroen. Det fortælles 1698, at der her blev udtappet øl og brændevin under tinget, »og drak enhver så meget tobak, som de ville« (HimmerlKjær. VI. 1917. 382–84). Ved reskr. af 18/9 1839 blev det på ny henlagt til Bælum, og 18/10 1884 blev det flyttet til Terndrup.

Hellum hrd. hørte, i hvert fald fra 1516, under Ålborghus len, fra 1660 Ålborghus amt og fra 1793 Ålborg amt.

I gejstlig henseende var hrd. en del af Viborg stift, indtil det ved kgl. anordning af 15/11 1922 kom under Ålborg stift. Til 1812 udgjorde hrd. et provsti for sig, men blev da en del af amtsprovstiet s. 1077 for Hornum, Fleskum, Hellum og Hindsted hrdr. I h.t. kgl. resol. af 22/7 1828 blev Hellum og Hindsted hrdr. 1832 et provsti for sig.

Johan Hvidtfeldt rigsarkivar, dr. phil.

Litt.: Klavs Gjerding. Bidrag til Hellum Herreds Beskrivelse og Historie, udg. af D. H. Wulff. 1890. ValdJb, udg. af Sv. Aakjær. II. 1926–43. 41. Mogens Lebech i JySaml. 5. Rk. II. 1936. 261f. Thorkild Gravlund. Herredsbogen. Jylland. 1930. 201ff. J. Ankjær Pedersen. Helligdomme og tingsteder i H.herred, HimmerlKjær. XL. 1951. 50–60.