Store Brøndum sogn

(St. B.-Siem-Torup kom.) omgives af Lyngby so., Hindsted hrd. (Astrup so.) samt Siem, Torup, Fræer og Blenstrup so. Ved ø.grænsen løber Skibsted å mod n. i en flad dalbund. Den nordl. del har et jævnt, storbakket terræn, hvoropover der rager en hel del kegleformede grusbakker (Akselbjerg 59 m, Jægerhøj 49 m, Stubberhøje, dele af Keldinghede bakker). Men i øvrigt er jorderne jævnt gode. Mod s. ligger et ujævnt bakket og grubet landskab, domineret af de ovennævnte grusbakker, der er afsat i spalter i isen. I denne del er der en del skov (Ejstrup skov).

Viggo Hansen afdelingsleder, dr. phil.

(Kort).

Areal i alt 1955: 1742 ha. Samlet befolkning 1/10 1955: 543 indb. fordelt på 146 husstande (1801: 370, 1850: 476, 1901: 521, 1930: 635).

Rigmor Skade kontorchef, cand. polit.

I sognet byerne: Store Brøndum (*1406 Brøndum, *1492 Store Brøn(n)um; u. 1788) m. kirke, præstegd., skole, forskole (opf. 1918), bibl. (opret. 1949; 2000 bd.), kom.kontor (opf. 1960), lystanlæg, stadion m. klubhus, St. Brøndum, Seem og Torup Sognes Spare- og Laanekasse (opret. 1870; 31/3 1960 var indskuddene 1,3 mill. kr., reserverne 84.000 kr.), andelsmejeri (opret. 1887, nuv. bygn. opf. 1922), posteksp. og telf.central; Mølholm (1478 Mølhoml, 1492 Mølholm; u. 1788) m. vandmølle (ikke i brug); Ejstrup (*1406 Estrup, 1462 Essdrup; u. 1788). – Saml. af gde og hse: Nr. Hedegde; Sdr. Hedegde; V. Hedegde; Ejstrup Skovhse; Krastrup (*1401 Kragstrup).

O. Biilmann seminarieadjunkt, cand. mag.

St. B. so., der sa. m. Siem og Torup sogne udgør én sognekom. og ét pastorat, har sa. tingsted og hører under de sa. kr. som Sønder Kongerslev so. So. udgør 5. udskrivningskr., 397. lægd og har sessionssted i Terndrup.

Rigmor Skade kontorchef, cand. polit.

Kirken består af romansk kor og skib med sengotisk v.tårn og våbenhus i n. Den romanske bygn. er opf. af granitkvadre på skråkantsokkel. Murene er stærkt omsat, og karmsten og tympana fra portalerne er indsat tilfældigt i murene. På s.siden sidder en interessant tympanon, hvis affladede felt dækkes af krydsende, buede stængler, der forneden løber ud i små spiraler (Mackeprang. JG. 269–70), og i n.muren et fragment med ligearmet kors. Et enkelt vindue ses tilmuret i korets ø.mur. Indvendig står den runde korbue med profilerede kragsten, og der er bjælkelofter i kor og skib. Det sengotiske tårn er opf. af udflyttede kvadre og munkesten. Det krydshvælvede underrum har rund tårnbue mod skibet, og udvendig fører en ny fritrappe op til en falset rundbuedør i mellemstokværket. De øvre partier er istandsat 1790 (jerncifre og initialer for E. H. v. Schimmelmann). Det ligeledes sengotiske våbenhus har fladt loft, og den fladbuede dør sidder i et spejl med tvilling-spidsbuer. 1939 blev kirken restaureret med varmeværk og elektr. installation. – Alterbordet er muret af granitkvadre, og altertavlen er et ret anseligt renæssancearbejde 1599, nu helt afrenset. I midterfeltet maleri fra 1800t. af den tornekronede Kristus. Romansk granitfont, glat kumme med ufuldstændig, attisk profil på pyramidestub-fod (Mackeprang. D. 196). Nederlandsk fad o. 1625–50 med Kristi dåb. Nygotisk prædikestol fra slutn. af 1800t. Klokke 1419 af Petrus de Randrusia (Uldall. 154). Mindetavle for faldne 1848–50.

Erik Horskjær redaktør

Ejstrup Hovgård tilhørte hr. Niels Bugge († 1359), hvis dattersøn hr. Johan Skarpenberg 1406 fik den tildømt; 1438 tilskødede Jens Nielsen af Siem gden (Astrup) til bispen i Viborg; 1474 skrev Morten Svan sig til E., skønt han og hans hustru allr. 1453 havde tilskødet bisp Knud i Viborg E. H.

s. 1101

Mølholm nævnes 1478; 1502 solgte Per Krabbe af Skovgård den til biskop Niels Friis. 1561 fik Holger Viffert sammen med Næs en gd. i M. ved mageskifte med kronen. Pont.Atlas anfører, at M. tidl. bestod af 2 gde, men efter at den var afbrændt, opbyggede grev Fr. Chr. Danneskiold-Samsøe den til 5 beboere.

I St. B. har ligget en adelig sædegd., hvortil 1440 Thomes Thordsen Roed og 1494 og 1504 hans brorsøn Thomes Roed skrev sig.

Claus Dyre til Boller måtte 1540 afstå Krastrupgd. m.m. til Niels Jensen Rotfeld til Bratskov, da han ikke mødte for rettertinget.

Carl Jørgensen adjunkt, cand mag.

1552 omtales i so. gden Gadengård. Krastrup har tidl. mul. været en lb., idet Jens Torbernsen *1401 skøder Palle Trudsen alt sit gods i »Kragstrup« i Hellum herred.

J. Kousgård Sørensen professor, dr. phil.

Skove: S. i so. ligger Ejstrup skov med partiet Mølleskov, i alt 119 ha, der hører under Lindenborg skovdistrikt (jf. omtalen under Fræer so.).

Peter Kjøller ekspeditionssekretær, forstkandidat

Fredede oldtidsminder: 19 høje, deriblandt den store Loftshøj vestligt i so.; dernæst to små langhøje. – Sløjfet el. ødelagt: To langhøje og 48 høje, hovedsagelig på højdedragene mod s.

Therkel Mathiassen overinspektør, dr. phil.

Midt i St. B. by er rejst en mindesten f. orientalisten og teologen prof. Christen Hermansen, f. 1806, † 1882, hvis fader var skrædder i B.

Therkel Mathiassen overinspektør, dr. phil.

I Store Brøndum fødtes desuden 1851 arkivmanden og retshistorikeren V. A. Secher.