Bebyggelser uden for kommunen

Station Nord ligger på 81° 36’ nordl. br., 16° 40’ vestl. længde på Prinsesse Dagmar Halvø på ø.siden af Danmark Fjord. Årets middeltemperatur er ÷ 16,7°. De koldeste måneder er jan. og febr. med en middeltemperatur på ÷30°, den varmeste juli med en middeltemperatur på 2,8° (1961-65). Der findes telestation, der udfører vejrtjeneste m. radiosonde og flysikkerhedstjeneste. Endv. er der landingsbane for fly, alt opret. 1952, da materialerne blev fløjet til stedet fra Thule Air Base. Stationen har til opgave at foretage vejrobservationer døgnet rundt og telegrafere resultaterne til Angmagssalik. Ved stationen foretages også geofysiske observationer og seismiske undersøgelser. 1968 var bemandingen på stationen 30 mand, alle født uden for G. Al gods- og passagertrafik foregår via Thule Air Base.

Forsvarsområdet ved Thule (Thule Air Base). Militærbase anlagt i nærheden af det gl. Thule. På stedet opr. en da.-amer. vejrstation, opret. 1946. Driften blev 1951 overdraget til den amer. regering, der sa. år påbegyndte anlæggelsen af militærbasen. Basens mandskab har i perioder været på omkr. 14.000, men er nu (1969) næppe på mere end 2-3.000. I overensstemmelse med den ml. den da. og den amer. regering trufne aftale om driften af Thule Air Base forestås en væsentlig del af driftsvirksomheden af da. entreprenørfirmaer med anvendelse af da. arbejdskraft. Det gælder således driften af kantiner, vaskeri, brandvæsen, el- og vandværk og renovation. De da. firmaer står tillige for vedligeholdelsen af basens bygninger, veje, vand- og kloakledninger, olieledninger m.v. samt af motorparken. I alt er der ca. 1.500 civile danske på basen (1969). Al passagertrafik og en del af godstrafikken foregår pr. fly. I et par måneder fra midten af juli til midten af sept. kan basen besejles og anløbes i denne periode af en del transportskibe. Via basen finder flyvning af passagerer med helikopter sted til det ny Thule. Ved sygdoms- og ulykkestilfælde i kommunen stiller basen helikopterhjælp til rådighed, og om nødvendigt behandles patienter på basens hospital. På basen er stationeret en da. forbindelsesofficer, der varetager intern kontakt til den amer. baseledelse. Politimyndigheden over for danske på forsvarsområdet varetages af en da. polititjenestemand.

Pie Barfod økonomisk-statistisk konsulent, cand. polit.