Nogle henvisninger til amtsbindene

Nogle af de spørgsmål, der er behandlede i såvel de almene som i de tabellariske oversigter i »Nøgle til orientering« kan belyses mere indgående ved anvendelse af stoffet i Trap Danmark. Det er mest nærliggende at søge til 5. udgave, men også de ældre har i denne sammenhæng interesse. Man kan bl.a. henlede opmærksomheden på en række summariske oplysninger i form af kort, diagrammer og tabeller især sådanne, som behandler befolkning og bebyggelse eller andre temaer, hvor man i vor tid må konstatere stærke forskydninger.

Eksempelvis kan nævnes følgende:

»Storbyen«. Afsnittet: Befolkningsudviklingen i Storkøbenhavn, (bd. I, 2, s. 465ff.) indeholder således
Kort over forskydninger 1901-1958,
Tabel over folketal 1901-1955,
Kort over bebygget område 1850, 1900 og 1950, (bd. I, 2, s. 451).

Kort over landsbyerne Rødovre, Husum, Egby (Ejby) og Herstedøster år 1851. Husum blev indlemmet i Københavns kommune 1902. De tre andre tilhører nu »Omegnskommunerne« Rødovre, Glostrup og Herstederne. Urbaniseringen foregår hurtigt, jfr. tabellen s. 28, men landsbystrukturen kan endnu erkendes, tydeligst i Ejby og Herstedøster. (Trap Landet og Folket bd. I, 1, s. 100).

Befolkningsfordelingen. Til hvert enkelt amtsbind er udarbejdet et detailleret prikkort over amtets befolkning i året 1950. I bd. VI, 3, s, 789 behandles f.eks. Ålborg amt, hvor man træffer et typisk eksempel på den ekspanderende »Storby«, den gamle købstad, »Lillebyen« med 500-2000 indbyggere, landsbyen, den spredte bebyggelse og de folketomme områder.

Arealets anvendelse behandles amtsvis for hver kommune i et skema, der findes i amtsinddelingen. En sammenlægning mellem f.eks. Ringkøbing amt og Maribo amt giver et billede af den rige variation i Danmarks administrative, erhvervsmæssige og almene geografiske struktur.

Ældre kort og prospekter. Peder Hansen Resens kort fra slutningen af 1600tallet giver et vigtigt bidrag til kundskaben om vore gamle købstæder, f.eks. Korsør (bd. III, 3, s. 704), Viborg (bd. VII, 1, s. 89), Skagen (bd. VI, 1, s. 113) og Helsingør (bd. III, 1, s. 68). Et kort over København og omegn for 1864 er vigtigt som supplement til det i »Nøgle« s. 24 gengivne kort fra 1850.