Tabel III

Nøgle der leder fra Amtskommunerne og Primærkommunerne af 1/4 1970 til Trap-sogne, Trap-købstæder og Trap-amter

s. 108

Tabel III

Amtskommuner og primærkommuner → Trap-sogne

Hovedinddelingen er den sædvanligt anvendte rækkefølge af de 14 nuværende amtskommuner. Primærkommunerne er for hver enkelt amtskommune opført i alfabetisk orden, og for hver primærkommune gives en alfabetisk liste over de Trap-sogne og Trap-købstæder, som helt eller delvis indgår i denne.

Tabellen indeholder i øvrigt henvisning til bind-nummer og sidetal i Trap og angivelse af de enkelte enheders kommunale og amtslige tilhørsforhold før 1/4 1970.

I rubrikken »Bemærkninger« gives oplysning om sognedelinger 1/4 1970 samt om kommunale ændringer i tiden mellem det pågældende Trap-binds afslutning og 1970, herunder oprettelsen af sammenlægningskommuner m.m.

Tabellerne I-III giver således mulighed for ved hjælp af Tabel I og III at komme fra den nye til den gamle inddeling og tilsvarende ved hjælp af Tabel II og III at komme fra den gamle inddeling til den nye.

Det vil endvidere blive muligt også fremdeles i et vist omfang at foretage sammenligninger mellem de ældre, de øjeblikkelige og de kommende års statistiske oplysninger om kommunale enheder. På dette punkt vil man dog møde visse vanskeligheder, fordi omfanget af de nye grundenheder er større end de gamle sogne, sognekommunale og bykommunale enheder. Endvidere vil grænseflytningerne, herunder sognedelingerne, give nogen usikkerhed i talmaterialets sammenlignelighed.

Kortene til Tabel III

Som bilag til nærværende arbejde bringes det af Geodætisk Institut udarbejdede kort, i Målestokken 1:500.000, med titelen:

Amter, Kommuner og Sogne 1/4 1970.

Man har desuden anset det for praktisk som led i Tabel III at gengive udsnit af dette kort som indledning til behandlingen af hver enkelt amtskommune af 1/4 1970. Amtskommunen er angivet ved dennes nummer, primærkommuners navne er skrevet med store bogstaver og sognenavne med stort begyndelsesbogstav. Der er indtegnet tre typer af grænser, nemlig for amtskommune, primærkommune og sogn.

For at begrænse antallet af kortudsnit og derigennem forøge overskueligheden har man været nødt til i beskedent omfang at variere målestoksforholdet. Hvis man ønsker at udmåle afstande eller sammenligne arealforhold, må man derfor bruge det originale kort, der bringes som bilag.

Det lille oversigtskort s. 38 giver gamle amtsgrænser og amtskommunale grænser af 1/4 1970.

s. 109
s. 110

Nr. 1. Københavns amtskommune af 1/4 1970

Nr. 1. Københavns amtskommune samt København og Frederiksberg.

Reproduceret med tilladelse (A. 864/71) af Geodætisk Institut.

Primærkommuner: store bogstaver. Sogne: stort begyndelsesbogstav.

Grænser: ▬ Amtskommuner,  primærkommuner, – sogne.

Omfanget og afgrænsningen af kommunerne København og Frederiksberg er hidtil ikke berørt af den nye kommunale inddeling. Også Københavns amtsrådskreds er i alt væsentligt gået uændret over i den nye inddeling under navnet Københavns amtskommune.

Alle de tidligere sognekommuner, i alt 20, i den tidligere Københavns amtsrådskreds er bevarede, idet man ikke har foretaget noget, der svarer til den i andre egne af landet meget udbredte sammenlægning af tidligere sognekommuner til primærkommuner. Alle de 20 sognekommuner har også bevaret deres navne, og der er kun foretaget ganske få og uvæsentlige grænseændringer. De eneste forandringer er sket omkring Høje Tåstrup, idet man har udvidet Høje Tåstrup primærkommune med en række arealer fra henholdsvis Roskilde amtsrådskreds og fra Torslunde-Ishøj kommune.

Når København, Frederiksberg og Københavns amtsrådskreds er den eneste større del af Danmark, der praktisk talt er uberørt af den nye kommuneinddelings grænseflytninger og navneændringer, hænger det sammen med, at hele dette område samt dele af Frederiksborg amt og Roskilde amtsrådskreds deltager i den voldsomme bymæssige udvikling, der præger navnlig de ydre zoner af den københavnske storstadsorganisme. I henseende til befolkning, bebyggelse, økonomi, trafik, anlægsvirksomhed af enhver art og hele den sociale struktur har området et sådant særpræg og en sådan rigdom af variationer, at særlige principper for den administrative inddeling synes rimelige eller endog nødvendige. Der er grund til at forvente, at de kommende år vil bringe ændringer også på dette felt, ikke blot inden for København, Frederiksberg og Københavns amtskommune, men også i områder af mere perifer karakter, i Frederiksborg amtskommune og Roskilde amtskommune.

I Trap 5. udg. har man i afsnittet Københavns amtsrådskreds måttet fravige det traditionelle princip, at anvende sognet som den topografiske grundenhed, og man har måttet bruge sognekommunen som enhed. Dette afsnit bd. II, 3, s. 935-1014, får derfor en særstilling i såvel stofinddeling som registrering. Det må endvidere bemærkes, at visse forhold og områder får en dobbelt placering, idet de finder omtale såvel under kommunebeskrivelsen i bindet »Københavns Amt« som i bindene »Storkøbenhavn«. Noget lignende gælder de tre sogne: Farum, Birkerød og Hørsholm, der har fået en normal sognebeskrivelse i bind III, 1 »Frederiksborg Amt«.

Karakteren af de vanskeligheder, man møder ved behandlingen af Københavns amtrådskreds, kan belyses ved følgende: Kredsen er delt i to herreder, en nordlig del: Sokkelund herred og en sydlig: Smørum herred.

I de to herreder har man fra 1920 til nu haft det samme antal sognekommuner, nemlig 20, men sogneantallet har udviklet sig meget forskelligt:

Antal sogne i Københavns amtsrådskreds

Sokkelund herred

Smørum herred

Trap 4. udg.

1920

15

16

1930

17

16

Trap 5. udg.

1960

31

16

1965

36

18

s. 111

Under sådanne omstændigheder har man i Trap 5. udg. måttet bruge sognekommunen og ikke sognet som enheder, medens man endnu i 4. udg. anvendte sognene. Dette medførte f.eks., at Tuborgs Bryggerier ganske vist nævnes under »Hovedstaden«, men i øvrigt behandles under Københavns amt efter afsnittene Roskilde og Køge – som beliggende i Sokkelund herred, Hellerup sogn. Tilsvarende vanskeligheder møder man i flere områder med livlig byvækst, om end sjældent af samme styrke som i Københavnsområdet.

Derfor afviger Tabel III, Nr. 1, Københavns amtskommune fra de øvrige 13 tabeller, ikke blot i form, men også i indhold.

Københavns amtskommunes areal er nu 52.010 ha.

Amtskommunens befolkning pr. 1/7 1970: 610.840.

Overført fra Roskilde amtsrådskreds

til

Københavns amtskommune

Reerslev sogn (1.577 ha)

Fløng sogn (den østlige del, 1.103 ha)

Roskilde købstadkommune (et østligt område, 243 ha).

Til amtskommunen hører i øvrigt øen Saltholm, der er henlagt under Tårnby primærkommune.

Vedr. København og Frederiksberg se afsnit om administrative inddelinger før 1970.

s. 112
s. 113

Københavns amtskommune

Trap-kommune

Trap-bind

side

Trap-amtsrådskreds

Trap-amt

Bemærkninger

Ballerup-Måløv

5 (II, 3)

1006

København

København

Brøndbyvester-Brøndbyøster

5 (II, 3)

985

København

København

Dragør

5 (II, 3)

942

København

København

Gentofte

5 (II, 3)

955

København

København

Gladsakse

5 (II, 3)

949

København

København

Glostrup

5 (II, 3)

988

København

København

Herlev

5 (II, 1)

953

København

København

Herstedøster-Herstedvester

5 (II, 3)

990

København

København

Hvedstrup-Fløng

5 (II, 3)

1121

Roskilde

København

1970 blev største delen af Fløng sogn indlemmet i Høje Tåstrup kom. Resten, 58 ha, 49 indb., afgivet til Roskilde primærkom., Roskilde amtskom.

Hvidovre

5 (II, 3)

945

København

København

Høje Tåstrup

5 (II, 3)

993

København

København

1970 blev følgende områder indlemmet i Høje Tåstrup kom.: Reerslev sogn, største delen af Fløng sogn, 1103 ha med 2532 indb., en lille del af Torslunde sogn, 52 ha, 0 indb., samt en lille del af Roskilde købstadkom., 243 ha med 383 indb.

Ledøje-Smørum

5 (II, 3)

1002

København

København

Lyngby-Tårbæk

5 (II, 3)

964

København

København

Reerslev-Vindinge

5 (II, 3)

1175

Roskilde

København

1970 blev Reerslev sogn indlemmet i Høje Tåstrup kom.

Roskilde, kbst.

5 (II, 3)

1017

Roskilde

København

Lille del af Roskilde købstadkom. til Høje Tåstrup kom., 243 ha, 383 indb., resten til Roskilde primærkom., Roskilde amtskom.

Rødovre

5 (II, 3)

946

København

København

Sengeløse

5 (II, 3)

999

København

København

Store Magleby

5 (II, 3)

941

København

København

Søllerød

5 (II, 3)

977

København

København

Torslunde-Ishøj

5 (II, 3)

997

København

København

Lille del af Torslunde sogn, 52 ha, 0 indb., afgivet til Høje Tåstrup kom.

Tårnby

5 (II, 3)

938

København

København

Vallensbæk

5 (II, 3)

992

København

København

Værløse

5 (II, 3)

1009

København

København

Bemærk:
København og Frederiksberg er hidtil ikke berørt af ændringerne af 1. april 1970.

I Københavns amtsrådskreds er den mindste Trap-enhed kommunen og ikke sognet, jfr. teksten s. 34.

Bemærk: Med de undtagelser, som er angivet i »Bemærkninger«, er alle Trap-kommuner i

Københavns amtsrådskreds gået uforandrede, d.v.s. med samme navn og samme afgrænsning, til

Københavns amtskommune pr. 1/4 1970.

s. 114
s. 115

Nr. 2. Frederiksborg amtskommune pr. 1/4 1970

Amtskommunen består af 19 primærkommuner. Dens grænser er identiske med grænserne for det tidligere Frederiksborg amt, der bestod af 63 Trap-sogne og 4 købstæder. Der er før 1970 foretaget en del ændringer i den sognekommunale inddeling og afgrænsning, således en del sammenlægninger af enheder og dele af enheder til sammenlægningskommuner. Endvidere er der i 1962 og 1963 oprettet to nye sogne Bistrup og Præstevang ved deling af sogne, hvorved sognetallet er steget til 65.

Oprettelsen af primærkommunerne har medført omfattende sammenlægninger, ændringer af navne, og adskillige delinger af sogne og sognekommuner. Senest (18/4 1971) har Asminderød-Grønholt primærkommune ændret navn til Fredensborg-Humlebæk primærkommune.

Til amtskommunen hører øen Eskilsø i Roskilde fjord, medens øgruppen Lilleø-Jyllingeholme hører til Københavns amtskommune.

Amtskommunens areal er nu 134.644 ha.

Amtskommunens befolkning pr. 1/7 1970 254.975.

Nr. 2. Frederiksborg amtskommune.

Reproduceret med tilladelse (A. 864/71) af Geodætisk Institut.

Primærkommuner: store bogstaver. Sogne: stort begyndelsesbogstav.

Grænser: ▬ amtskommuner,  primærkommuner, – sogne.

Det indrammede kvadrat svarer til kort nr. 1, Københavns amtskommune.

s. 116
s. 117

Allerød primærkommune

Trap-sogn

Trap-bind

side

Trap-kommune

Trap-amt

Bemærkninger

Blovstrød

6 (III, 1)

129

Blovstrød

Frederiksborg

Den vestl. del af Blovstrød, 1.645 ha, 2.432 indb., resten af sognet, 1.256 ha, 631 indb., til Hørsholm primærkom.

Lillerød

6 (III, 1)

230

Lillerød

Frederiksborg

Lynge

6 (III, 1)

232

Lynge-Uggeløse

Frederiksborg

Nørre Herlev

6 (III, 1)

229

Nørre Herlev

Frederiksborg

1966 sammenlagdes sognekom. Nørre Herlev og Frederiksborg Slotssogn m. Hillerød købstadkom. til Hillerød sml.kom., hvorfra Allerød primærkom. 1970 fik lille del af Nørre Herlev sogn. – I kirkelig henseende blev denne lille del henlagt til Lillerød sogn.

Uggeløse

6 (III, 1)

233

Lynge-Uggeløse

Frederiksborg

Lille vestl. del af Uggeløse sogn, 233 ha, 33 indb., afgivet til Slangerup primærkom.

Asminderød-Grønholt primærkommune, se Fredensborg-Humlebæk primærkommune.

Birkerød primærkommune

Trap-sogn

Trap-bind

side

Trap-kommune

Trap-amt

Bemærkninger

Birkerød

6 (III, 1)

132

Birkerød

Frederiksborg

Lille nordl. del af Birkerød sogn, 18 ha, 120 indb., afgivet til Hørsholm primærkom.

(Bistrup)

22/9 1963 udskiltes Bistrup sogn fra Birkerød som selvstændigt sogn.

Farum primærkommune

Trap-sogn

Trap-bind

side

Trap-kommune

Trap-amt

Bemærkninger

Farum

6 (III, 1)

263

Farum

Frederiksborg

Fredensborg-Humlebæk primærkommune (1/4 1970-18/4 1971 Asminderød-Grønholt primærkommune)

Trap-sogn

Trap-bind

side

Trap-kommune

Trap-amt

Bemærkninger

Asminderød

6 (III, 1)

109

Asminderød-Grønholt

Frederiksborg

Grønholt

6 (III, 1)

124

Asminderød-Grønholt

Frederiksborg

Humlebæk

6 (III, 1)

122

Asminderød-Grønholt

Frederiksborg

Nødebo

6 (III, 1)

153

Esbønderup-Nødebo

Frederiksborg

Lille sydøstl. del, 747 ha, 47 indb., af Nødebo, resten af sognet til Hillerød primærkom.

Frederikssund primærkommune

Trap-sogn

Trap-bind

side

Trap-kommune

Trap-amt

Bemærkninger

Frederikssund, kbst.

6 (III, 1)

89

Frederikssund

Frederiksborg

Græse

6 (III, 1)

245

Græse-Sigerslevvester

Frederiksborg

Oppe Sundby

6 (III, 1)

251

Oppe Sundby

Frederiksborg

1966 sammenlagdes sognekom. Oppe Sundby og Snostrup til Oppe Sundby-Snostrup sml.kom.

Sigerslevvester

6 (III, 1)

247

Græse-Sigerslevvester

Frederiksborg

Snostrup

6 (III, 1)

253

Snostrup

Frederiksborg

Vedr. det kommunale tilhørsforhold se ovf. under Oppe Sundby.

Ude Sundby landdstr.

6 (III, 1)

251

Frederikssund

Frederiksborg

s. 118
s. 119

Frederiksværk primærkommune

Trap-sogn

Trap-bind

side

Trap-kommune

Trap-amt

Bemærkninger

Frederiksværk, kbst.

6 (III, 1)

81

Frederiksværk

Frederiksborg

Kregme

6 (III, 1)

196

Kregme-Vinderød

Frederiksborg

Melby

6 (III, 1)

201

Melby

Frederiksborg

Vinderød

6 (III, 1)

199

Kregme-Vinderød

Frederiksborg

Ølsted

6 (III, 1)

194

Ølsted

Frederiksborg

Græsted-Gilleleje primærkommune

Trap-sogn

Trap-bind

side

Trap-kommune

Trap-amt

Bemærkninger

Blistrup

6 (III, 1)

171

Blistrup

Frederiksborg

Esbønderup

6 (III, 1)

147

Esbønderup-Nødebo

Frederiksborg

Gilleleje

6 (III, 1)

163

Søborg-Gilleleje

Frederiksborg

Græsted

6 (III, 1)

165

Græsted-Mårum

Frederiksborg

Søborg

6 (III, 1)

156

Søborg-Gilleleje

Frederiksborg

Helsinge primærkommune

Trap-sogn

Trap-bind

side

Trap-kommune

Trap-amt

Bemærkninger

Annisse

6 (III, 1)

183

Ramløse-Annisse

Frederiksborg

Helsinge

6 (III, 1)

168

Helsinge-Valby

Frederiksborg

Mårum

6 (III, 1)

167

Græsted-Mårum

Frederiksborg

Ramløse

6 (III, 1)

182

Ramløse-Annisse

Frederiksborg

Tibirke

6 (III, 1)

176

Vejby-Tibirke

Frederiksborg

Valby

6 (III, 1)

170

Helsinge-Valby

Frederiksborg

Vejby

6 (III, 1)

173

Vejby-Tibirke

Frederiksborg

Helsingør primærkommune

Trap-sogn

Trap-bind

side

Trap-kommune

Trap-amt

Bemærkninger

Egesbæksvang

6 (III, 1)

102

Tikøb

Frederiksborg

Hellebæk

6 (III, 1)

106

Tikøb

Frederiksborg

Helsingør, kbst.

6 (III, 1)

27

Helsingør

Frederiksborg

Hornbæk

6 (III, 1)

104

Tikøb

Frederiksborg

Tikøb

6 (III, 1)

96

Tikøb

Frederiksborg

Hillerød primærkommune

Trap-sogn

Trap-bind

side

Trap-kommune

Trap-amt

Bemærkninger

Alsønderup

6 (III, 1)

188

Alsønderup

Frederiksborg

Frederiksborg Slotssogn

6 (III, 1)

207

Frederiksborg Slotssogn

Frederiksborg

1966 sammenlagdes sognekom. Frederiksborg Slotssogn og Nørre Herlev m. Hillerød købstadkom. til Hillerød sml.kom., fra hvilken der 1970 afgaves lille del af Nørre Herlev sogn til Allerød primærkom.

Hillerød, kbst.

6 (III, 1)

70

Hillerød

Frederiksborg

I kirkelig henseende blev denne lille del henlagt til Lillerød sogn.

Nødebo

6 (III, 1)

153

Esbønderup-Nødebo

Frederiksborg

Lille sydøstl. del af Nødebo sogn, 747 ha, 47 indb., afgivet 1970 til Asminderød-Grønholt primærkom. (1971 navneændr. til Frederiksborg-Humlebæk primærkom.).

Nørre Herlev

6 (III, 1)

229

Nørre Herlev

Frederiksborg

Vedr. det kommunale tilhørsforhold se ovf. under Frederiksborg Slotssogn.

(Præstevang)

Præstevang sogn oprettedes 1962; udskilt fra Hillerød sogn.

Tjæreby

6 (III, 1)

185

Harløse

Frederiksborg

s. 120
s. 121

Hundested primærkommune

Trap-sogn

Trap-bind

side

Trap-kommune

Trap-amt

Bemærkninger

Torup

6 (III, 1)

203

Torup

Frederiksborg

1/1 1962 fik Torup sognekom. navneændring til Hundested.

Hørsholm primærkommune

Trap-sogn

Trap-bind

side

Trap-kommune

Trap-amt

Bemærkninger

Birkerød

6 (III, 1)

132

Birkerød

Frederiksborg

Lille nordl. del af Birkerød, 18 ha, 120 indb., resten af sognet til Birkerød primærkom.

Blovstrød

6 (III, 1)

129

Blovstrød

Frederiksborg

Østl. del af Blovstrød sogn, 1.256 ha, 631 indb., den vestl. del af sognet, 1.645 ha, 2.432 indb., til Allerød primærkom.

Hørsholm

6 (III, 1)

137

Hørsholm

Frederiksborg

Jægerspris primærkommune

Trap-sogn

Trap-bind

side

Trap-kommune

Trap-amt

Bemærkninger

Dråby

6 (III, 1)

268

Gerlev-Dråby

Frederiksborg

1966 fik Gerlev-Dråby sognekom. navneændring til Jægerspris.

Gerlev

6 (III, 1)

267

Gerlev-Dråby

Frederiksborg

Krogstrup

6 (III, 1)

290

Kyndby-Krogstrup

Frederiksborg

Kyndby

6 (III, 1)

288

Kyndby-Krogstrup

Frederiksborg

Karlebo primærkommune

Trap-sogn

Trap-bind

side

Trap-kommune

Trap-amt

Bemærkninger

Karlebo

6 (III, 1)

126

Karlebo

Frederiksborg

Skibby primærkommune

Trap-sogn

Trap-bind

side

Trap-kommune

Trap-amt

Bemærkninger

Ferslev

6 (III, 1)

293

Ferslev-Vellerup

Frederiksborg

1966 sammenlagdes samtlige sognekom. til Skibby sml.kom.

Selsø

6 (III, 1)

281

Skuldelev-Selsø

Frederiksborg

Skibby

6 (III, 1)

286

Skibby

Frederiksborg

Skuldelev

6 (III, 1)

279

Skuldelev-Selsø

Frederiksborg

Vellerup

6 (III, 1)

295

Ferslev-Vellerup

Frederiksborg

Skævinge primærkommune

Trap-sogn

Trap-bind

side

Trap-kommune

Trap-amt

Bemærkninger

Gørløse

6 (III, 1)

244

Skævinge-Gørløse

Frederiksborg

Lille Lyngby

6 (III, 1)

192

Lille Lyngby

Frederiksborg

Skævinge

6 (III, 1)

189

Skævinge-Gørløse

Frederiksborg

Strø

6 (III, 1)

191

Strø

Frederiksborg

Slangerup primærkommune

Trap-sogn

Trap-bind

side

Trap-kommune

Trap-amt

Bemærkninger

Jørlunde

6 (III, 1)

247

Jørlunde

Frederiksborg

Nordl. del af Jørlunde, 1.261 ha, 750 indb., resten af sognet til Ølstykke primærkom.

Slangerup

6 (III, 1)

236

Slangerup og S. landsogn

Frederiksborg

Uggeløse

6 (III, 1)

233

Lynge-Uggeløse

Frederiksborg

Lille vestl. del af Uggeløse, 233 ha, 33 indb., resten af sognet til Allerød primærkom.

Uvelse

6 (III, 1)

242

Uvelse

Frederiksborg

s. 122

Stenløse primærkommune

Trap-sogn

Trap-bind

side

Trap-kommune

Trap-amt

Bemærkninger

Ganløse

6 (III, 1)

260

Slagslunde-Ganløse

Frederiksborg

Slagslunde

6 (III, 1)

259

Slagslunde-Ganløse

Frederiksborg

Stenløse

6 (III, 1)

255

Stenløse-Veksø

Frederiksborg

Veksø

6 (III, 1)

257

Stenløse-Veksø

Frederiksborg

Ølstykke primærkommune

Trap-sogn

Trap-bind

side

Trap-kommune

Trap-amt

Bemærkninger

Jørlunde

6 (III, 1)

247

Jørlunde

Frederiksborg

Sydl. del af Jørlunde, 1.155 ha, 687 indb., resten af sognet til Slangerup primærkom.

Ølstykke

6 (III, 1)

254

Ølstykke

Frederiksborg

s. 123
s. 124
s. 125

Nr. 3. Roskilde amtskommune pr. 1/4 1970

Nr. 3. Roskilde amtskommune.

Reproduceret med tilladelse (A. 864/71) af Geodætisk Institut.

Primærkommuner: store bogstaver. Sogne: stort begyndelsesbogstav.

Grænser: ▬ amtskommuner,  primærkommuner, – sogne.

Amtskommunen består af 11 primærkommuner. Den er dannet af største delen af den tidligere Roskilde amtsrådskreds og af en del af det tidligere Præstø amt. Roskilde amtsrådskreds omfattede 48 sogne plus en del af et sogn. Af disse er afgivet et helt sogn og dele af to sogne. Fra Præstø amt har Roskilde amtskommune modtaget 15 sogne. Amtskommunen består nu af 60 sogne og 3 dele af sådanne samt 2 købstæder.

Amtskommunens areal er nu 89.023 ha.

Amtskommunens befolkning pr. 1/7 1970: 149.906.

Overført fra Roskilde amtsrådskreds

til

Københavns amtskommune

Reerslev sogn (1.577 ha)

Fløng sogn (den østlige del, 1.103 ha)

Roskilde købstadkommune (et østligt område, 243 ha).

Tilført Roskilde amtskommune

fra

Præstø amt

Bjæverskov sogn

Hårlev sogn

Tårnby sogn

Endeslev sogn

Lellinge sogn

Valløby sogn

Gørslev sogn

Lidemark sogn

Varpelev sogn

Herfølge sogn

Strøby sogn

Vollerslev sogn

Himlingøje sogn

Sædder sogn

Vråby sogn

s. 126
s. 127

Bramsnæs primærkommune

Trap-sogn

Trap-bind

side

Trap-kommune

Trap-amt

Bemærkninger

Gershøj

5 (II, 3)

1168

Sæby-Gershøj

København

Kirke Hyllinge

5 (II, 3)

1163

Hyllinge-Lyngby

København

Kirke Sonnerup

5 (II, 3)

1160

Rye-Sonnerup

København

Lyndby

5 (II, 3)

1164

Hyllinge-Lyndby

København

Rye

5 (II, 3)

1156

Rye-Sonnerup

København

Sæby

5 (II, 3)

1165

Sæby-Gershøj

København

Greve primærkommune

Trap-sogn

Trap-bind

side

Trap-kommune

Trap-amt

Bemærkninger

Greve

5 (II, 3)

1170

Greve-Kildebrønde

København

Karlslunde

5 (II, 3)

1182

Karlslunde-Karlstrup

København

Karlstrup

5 (II, 3)

1184

Karlslunde-Karlstrup

København

Lille del af Karlstrup by og sogn, resten til Solrød primærkom.

Kildebrønde

5 (II, 3)

1174

Greve-Kildebrønde

København

Tune

5 (II, 3)

1181

Tune

København

Gundsø primærkommune

Trap-sogn

Trap-bind

side

Trap-kommune

Trap-amt

Bemærkninger

Gundsømagle

5 (II, 3)

1129

Jyllinge-Gundsømagle

København

Hvedstrup

5 (II, 3)

1119

Hvedstrup-Fløng

København

Jyllinge

5 (II, 3)

1127

Jyllinge-Gundsømagle

København

Kirkerup

5 (II, 3)

1124

Ågerup-Kirkerup

København

Ågerup

5 (II, 3)

1122

Ågerup-Kirkerup

København

Hvalsø primærkommune

Trap-sogn

Trap-bind

side

Trap-kommune

Trap-amt

Bemærkninger

Kirke Hvalsø

5 (II, 3)

1141

Hvalsø-Særløse

København

Kirke Såby

5 (II, 3)

1146

Såby-Kisserup

København

Kisserup

5 (II, 3)

1150

Såby-Kisserup

København

Soderup

7 (III, 2)

404

S.-Kirke Eskilstrup og Såby-Kisserup

Holbæk og

Åstrup, der tilhørte Såby-Kisserup sognekom., resten af Soderup sogn, der tilhørte Soderup-Kirke Eskilstrup sognekom., fra 1968 Tølløse sml.kom., kom 1970 til Tølløse primærkom., Vestsjællands amtskom.

Særløse

5 (II, 3)

1145

Hvalsø-Særløse

København

Køge primærkommune

Trap-sogn

Trap-bind

side

Trap-kommune

Trap-amt

Bemærkninger

Herfølge

9 (IV, 1)

133

Herfølge

Præstø

1966 sammenlagdes sognekom. Herfølge og Sædder til Herfølge sml.kom.

Højelse

5 (II, 3)

1210

Højelse

København

Køge, kbst.

5 (II, 3)

1078

Køge

København

1966 sammenlagdes Lellinge sognekom, m. Køge købstadkom. til Køge sml.kom.

Lellinge

9 (IV, 1)

122

Lellinge

Præstø

Sædder

9 (IV, 1)

138

Sædder

Præstø

Vedr. det kommunale tilhørsforhold se ovf. under Herfølge.

Ølsemagle

5 (II, 3)

1213

Ølsemagle

København

s. 128
s. 129

Lejre primærkommune

Trap-sogn

Trap-bind

side

Trap-kommune

Trap-amt

Bemærkninger

Allerslev

5 (II, 3)

1134

Lejre

København

1966 sammenlagdes Lejre sognekom. m. sognekom. Rorup-Glim og Osted til Lejre sml.kom.

Gevninge

5 (II, 3)

1152

Herslev-Gevninge

København

Glim

5 (II, 3)

1117

Rorup-Glim

København

Vedr. det kommunale tilhørsforhold se ovf. under Allerslev.

Herslev

5 (II, 3)

1111

Herslev-Gevninge

København

Kornerup

5 (II, 3)

1113

Kornerup-Svogerslev

København

Osted

5 (II, 3)

1132

Osted

København

Vedr. det kommunale tilhørsforhold se ovf. under Allerslev.

Rorup

5 (II, 3)

1191

Rorup-Glim

København

Ramsø primærkommune

Trap-sogn

Trap-bind

side

Trap-kommune

Trap-amt

Bemærkninger

Dåstrup

5 (II, 3)

1198

Ørsted-Dåstrup

København

1966 sammenlagdes sognekom. Gadstrup-Syv og Snoldelev til Ramsø sml.kom.

Gadstrup

5 (II, 3)

1192

Gadstrup-Syv

København

Snoldelev

5 (II, 3)

1178

Snoldelev

København

Syv

5 (II, 3)

1194

Gadstrup-Syv

København

Vor Frue

5 (II, 3)

1104

Vor Frue

København

Lille sydl. del af Vor Frue sogn, 211 ha, 29 indb., resten af sognet til Roskilde primærkom.

Ørsted

5 (II, 3)

1197

Ørsted-Dåstrup

København

Roskilde primærkommune

Trap-sogn

Trap-bind

side

Trap-kommune

Trap-amt

Bemærkninger

Fløng

5 (II, 3)

1121

Hvedstrup-Fløng

København

Lille del af Fløng, 58 ha, 49 indb., resten af sognet til Høje Tåstrup primærkommune, Københavns amtskom.

Himmelev

5 (II, 3)

1106

Himmelev

København

Roskilde, kbst.

5 (II, 3)

1017

Roskilde

København

Lille del, 243 ha, 383 indb., afgivet til Høje Tåstrup primærkom., Københavns amtskom.

Svogerslev

5 (II, 3)

1116

Kornerup-Svogerslev

København

Vindinge

5 (II, 3)

1177

Reerslev-Vindinge

København

Vor Frue

5 (II, 3)

1104

Vor Frue

København

Lille sydl. del af Vor Frue sogn, 211 ha, 29 indb., afgivet til Ramsø primærkom.

Skovbo primærkommune

Trap-sogn

Trap-bind

side

Trap-kommune

Trap-amt

Bemærkninger

Bjæverskov

9 (IV, 1)

127

Bjæverskov

Præstø

1966 sammenlagdes sognekom. Bjæverskov, Vollerslev-Gørslev og Lidemark til Skovbo sml.kom.

Borup

5 (II, 3)

1200

Borup-Kimmerslev

København

Ejby

5 (II, 3)

1206

Ejby-Nørre Dalby

København

Gørslev

9 (IV, 1)

131

Vollerslev-Gørslev

Præstø

Vedr. det kommunale tilhørsforhold se ovf. under Bjæverskov.

Kimmerslev

5 (II, 3)

1205

Borup-Kimmerslev

København

Lidemark

9 (IV, 1)

125

Lidemark

Præstø

Vedr. det kommunale tilhørsforhold se ovf. under Bjæverskov.

Nørre Dalby

5 (II, 3)

1209

Ejby-Nørre Dalby

København

Vollerslev

9 (IV, 1)

129

Vollerslev-Gørslev

Præstø

Vedr. det kommunale tilhørsforhold se ovf. under Bjæverskov.

s. 130
s. 131

Solrød primærkommune

Trap-sogn

Trap-bind

side

Trap-kommune

Trap-amt

Bemærkninger

Havdrup

5 (II, 3)

1186

Havdrup-Solrød

København

Jersie

5 (II, 3)

1188

Jersie-Skensved

København

Karlstrup

5 (II, 3)

1184

Karlslunde-Karlstrup

København

Lille del af Karlstrup by og sogn afgivet til Greve primærkom.

Kirke Skensved

5 (II, 3)

1189

Jersie-Skensved

København

Solrød

5 (II, 3)

1187

Havdrup-Solrød

København

Vallø primærkommune

Trap-sogn

Trap-bind

side

Trap-kommune

Trap-amt

Bemærkninger

Endeslev

9 (IV, 1)

151

Endeslev-Vråby

Præstø

1962 sammenlagdes sognekom. Endeslev-Vråby, Hårlev-Himlingøje, Valløby-Tårnby og Varpelev til Vallø sml.kom.

Himlingøje

9 (IV, 1)

150

Hårlev-Himlingøje

Præstø

Hårlev

9 (IV, 1)

147

Hårlev-Himlingøje

Præstø

Strøby

9 (IV, 1)

169

Strøby

Præstø

Tårnby

9 (IV, 1)

146

Valløby-Tårnby

Præstø

Vedr. det kommunale tilhørsforhold se ovf. under Endeslev.

Valløby

9 (IV, 1)

140

Valløby-Tårnby

Præstø

Varpelev

9 (IV, 1)

171

Varpelev

Præstø

Vråby

9 (IV, 1)

152

Endeslev-Vråby

Præstø

s. 132

Nr. 4. Vestsjællands amtskommune. Nordlige del.

Reproduceret med tilladelse (A. 864/71) af Geodætisk Institut.

Primærkommuner: store bogstaver. Sogne: stort begyndelsesbogstav.

Grænser: ▬ amtskommuner,  primærkommuner, – sogne.

s. 133

Nr. 4. Vestsjællands amtskommune. Sydlige del.

Reproduceret med tilladelse (A. 864/71) af Geodætisk Institut.

Primærkommuner: store bogstaver. Sogne: stort begyndelsesbogstav.

Grænser: ▬ amtskommuner,  primærkommuner, – sogne.

s. 134
s. 135

Nr. 4. Vestsjællands amtskommune pr. 1/4 1970

Amtskommunen består af 23 primærkommuner. Den er i hovedtrækkene dannet ved sammenlægning af det tidligere Holbæk amt og det tidligere Sorø amt. Holbæk amt bestod af 82 sogne samt en del af et sogn og 3 købstæder og Sorø amt af 85 sogne og 5 købstæder, men da Sorø amt har afgivet 6 sogne til Storstrøms amtskommune og Holbæk amt 5 sogne til Århus amtskommune, bliver det samlede antal 156 sogne samt en del af et sogn og 8 købstæder.

Amtskommunens areal er nu 298.288 ha.

Amtskommunens befolkning pr. 1/7 1970: 257.443.

Overført fra Sorø amt

Overført fra Holbæk amt

til

til

Storstrøms amtskommune

Århus amtskommune

Fodby sogn

Besser sogn

Herlufsholm sogn

Kolby sogn

Hyllinge sogn

Nordby sogn

Karrebæk sogn

Onsbjerg sogn

Marvede sogn

Tranebjerg sogn

Vallensved sogn

Til Vestsjællands amtskommune hører øerne Hesselø (Rørvig sogn), Sejerø, Nekselø (Føllenslev sogn), Orø, Sprogø (Korsør sogn), Egholm og Agersø (begge Agersø sogn), Omø og Glænø (Ørslev sogn).

Man har altså bevaret størstedelen af den gamle amtsgrænse langs Susåens dal og de to fremskudte vinger af det tidligere Sorø amt, nemlig Haslev-området og Fuglebjerg-området.

Amtskommunens grænser følger i alt væsentligt de gamle sognegrænser. Der findes et betydeligt antal sammenlægningskommuner samt en del sognedelinger og mindre reguleringer.

s. 136
s. 137

Bjergsted primærkommune

Trap-sogn

Trap-bind

side

Trap-kommune

Trap-amt

Bemærkninger

Avnsø

7 (III, 2)

529

Viskinge-Avnsø

Holbæk

Bjergsted

7 (III, 2)

521

Bregninge-Bjergsted

Holbæk

Bregninge

7 (III, 2)

519

Bregninge-Bjergsted

Holbæk

Føllenslev

7 (III, 2)

514

Føllenslev-Særslev

Holbæk

Sejerø

7 (III, 2)

536

Sejerø

Holbæk

Særslev

7 (III, 2)

517

Føllenslev-Særslev

Holbæk

Viskinge

7 (III, 2)

528

Viskinge-Avnsø

Holbæk

Dianalund primærkommune

Trap-sogn

Trap-bind

side

Trap-kommune

Trap-amt

Bemærkninger

Niløse

7 (III, 2)

418

Niløse

Holbæk

1966 sammenlagdes samtlige sognekom. til Dianalund sml.kom.

Ruds Vedby

7 (III, 2)

469

Ruds Vedby

Holbæk

Skellebjerg

7 (III, 2)

473

Tersløse-Skellebjerg

Holbæk

Tersløse

7 (III, 2)

419

Tersløse-Skellebjerg

Holbæk

Dragsholm primærkommune

Trap-sogn

Trap-bind

side

Trap-kommune

Trap-amt

Bemærkninger

Asnæs

7 (III, 2)

563

Asnæs

Holbæk

Fårevejle

7 (III, 2)

565

Fårevejle

Holbæk

Grevinge

7 (III, 2)

560

Grevinge

Holbæk

Hørve

7 (III, 2)

575

Vallekilde-Hørve

Holbæk

Vallekilde

7 (III, 2)

572

Vallekilde-Hørve

Holbæk

Fuglebjerg primærkommune

Trap-sogn

Trap-bind

side

Trap-kommune

Trap-amt

Bemærkninger

Fuglebjerg

8 (III, 3)

909

Fuglebjerg

Sorø

1966 sammenlagdes sognekom. Fuglebjerg, Førslev, Gunderslev, Tystrup-Haldagerlille, Hårslev-Ting Jellinge og Krummerup til Fuglebjerg sml.kom.

Fyrendal

8 (III, 3)

929

Kvislemark-Fyrendal

Sorø

1966 sammenlagdes sognekom. Kvislemark-Fyrendal, Holsteinborg-Venslev og Ørslev-Sønder Bjerre til Holsteinborg sml.kom. 1970 kom Fyrendal og Kvislemark sogne til Fuglebjerg primærkom., de andre sogne til Skælskør primærkom.

Førslev

8 (III, 3)

913

Førslev

Sorø

Vedr. det kommunale tilhørsforhold se ovf. under Fuglebjerg.

Gunderslev

8 (III, 3)

917

Gunderslev

Sorø

Haldagerlille

8 (III, 3)

906

Tystrup-Haldagerlille

Sorø

Hårslev

8 (III, 3)

877

Hårslev-Ting Jellinge

Sorø

Krummerup

8 (III, 3)

907

Krummerup

Sorø

Kvislemark

8 (III, 3)

928

Kvislemark-Fyrendal

Sorø

Vedr. det kommunale tilhørsforhold se ovf. under Fyrendal.

Ting Jellinge

8 (III, 3)

878

Hårslev-Ting Jellinge

Sorø

Vedr. det kommunale tilhørsforhold se ovf. under Fuglebjerg.

Tystrup

8 (III, 3)

903

Tystrup-Haldagerlille

Sorø

s. 138
s. 139

Gørlev primærkommune

Trap-sogn

Trap-bind

side

Trap-kommune

Trap-amt

Bemærkninger

Bakkendrup

7 (III, 2)

486

Gørlev-Bakkendrup

Holbæk

Drøsselbjerg

7 (III, 2)

491

Kirke Helsinge-Drøsselbjerg

Holbæk

Gørlev

7 (III, 2)

483

Gørlev-Bakkendrup

Holbæk

Kirke Helsinge

7 (III, 2)

486

Kirke Helsinge-Drøsselbjerg

Holbæk

Svallerup

7 (III, 2)

509

Svallerup

Holbæk

Hashøj primærkommune

Trap-sogn

Trap-bind

side

Trap-kommune

Trap-amt

Bemærkninger

Flakkebjerg

8 (III, 3)

866

Høve-Flakkebjerg

Sorø

1966 sammenlagdes samtlige sognekom. til Hashøj sml.kom. 1970 afgaves lille nordl. del, 4 ha, 135 indb., af Slots Bjergby sogn til Slagelse primærkommune.

Fårdrup

8 (III, 3)

869

Skørpinge-Fårdrup

Sorø

Gerlev

8 (III, 3)

838

Lundforlund-Gerlev

Sorø

Gimlinge

8 (III, 3)

874

Gimlinge

Sorø

Hyllested

8 (III, 3)

879

Hyllested

Sorø

Høve

8 (III, 3)

865

Høve-Flakkebjerg

Sorø

Kirkerup

8 (III, 3)

872

Sørbymagle-Kirkerup

Sorø

Lundforlund

8 (III, 3)

836

Lundforlund-Gerlev

Sorø

Skørpinge

8 (III, 3)

867

Skørpinge-Fårdrup

Sorø

Slots Bjergby

8 (III, 3)

833

Slots Bjergby-Sludstrup

Sorø

Sludstrup

8 (III, 3)

835

Slots Bjergby-Sludstrup

Sorø

Sørbymagle

8 (III, 3)

870

Sørbymagle-Kirkerup

Sorø

Haslev primærkommune

Trap-sogn

Trap-bind

side

Trap-kommune

Trap-amt

Bemærkninger

Bråby

8 (III, 3)

801

Bråby

Sorø

1966 sammenlagdes sognekom. Bråby, Haslev-Freerslev, Terslev og Øde Førslev til Haslev sml.kom.

Freerslev

8 (III, 3)

800

Haslev-Freerslev

Sorø

Haslev

8 (III, 3)

791

Haslev-Freerslev

Sorø

Teestrup

8 (III, 3)

806

Teestrup

Sorø

Vedr. det kommunale tilhørsforhold se ovf. under Bråby.

Terslev

8 (III, 3)

787

Terslev

Sorø

Øde Førslev

8 (III, 3)

782

Øde Førslev

Sorø

Holbæk primærkommune

Trap-sogn

Trap-bind

side

Trap-kommune

Trap-amt

Bemærkninger

Butterup

7 (III, 2)

382

Butterup-Tuse

Holbæk

Grandløse

7 (III, 2)

396

Sønder Asmindrup-Grandløse

Holbæk

Hagested

7 (III, 2)

429

Hagested

Holbæk

1966 sammenlagdes sognekom. Hagested, Hørby og Udby til Tuse Næs sml.kom.

Holbæk, kbst.

7 (III, 2)

329

Holbæk

Holbæk

Hørby

7 (III, 2)

427

Hørby

Holbæk

Vedr. det kommunale tilhørsforhold se ovf. under Hagested.

Orø

7 (III, 2)

458

Orø

Holbæk

Sønder Asmindrup

7 (III, 2)

393

Sønder Asmindrup-Grandløse

Holbæk

Søstrup

7 (III, 2)

392

Sønder Jernløse-Søstrup

Holbæk

Lille nordl. del, 30 indb., af Søstrup, resten af sognet til Jernløse primærkom. 1968-70 tilhørte hele Søstrup sogn Jernløse sml.kom.

Tuse

7 (III, 2)

436

Butterup-Tuse

Holbæk

Udby

7 (III, 2)

425

Udby

Holbæk

Vedr. det kommunale tilhørsforhold se ovf. under Hagested.

Ågerup

7 (III, 2)

401

Ågerup

Holbæk

s. 140
s. 141

Hvidebæk primærkommune

Trap-sogn

Trap-bind

side

Trap-kommune

Trap-amt

Bemærkninger

Jorløse

7 (III, 2)

534

Jorløse

Holbæk

Lille Fuglede

7 (III, 2)

512

Store Fuglede- Lille Fuglede

Holbæk

Rørby

7 (III, 2)

504

Rørby

Holbæk

Store Fuglede

7 (III, 2)

511

Store Fuglede-Lille Fuglede

Holbæk

Ubby

7 (III, 2)

506

Ubby

Holbæk

Værslev

7 (III, 2)

531

Værslev

Holbæk

Høng primærkommune

Trap-sogn

Trap-bind

side

Trap-kommune

Trap-amt

Bemærkninger

Buerup

7 (III, 2)

464

Buerup

Holbæk

1966 sammenlagdes samtlige sognekom. til Høng sml.kom.

Finderup

7 (III, 2)

480

Finderup

Holbæk

Gierslev

7 (III, 2)

478

Gierslev

Holbæk

Hallenslev

7 (III, 2)

467

Sæby-Hallenslev

Holbæk

Reerslev

7 (III, 2)

468

Reerslev

Holbæk

Solbjerg

7 (III, 2)

476

Ørslev-Solbjerg

Holbæk

Sæby

7 (III, 2)

460

Sæby-Hallenslev

Holbæk

Ørslev

7 (III, 2)

474

Ørslev-Solbjerg

Holbæk

Jernløse primærkommune

Trap-sogn

Trap-bind

side

Trap-kommune

Trap-amt

Bemærkninger

Kvanløse

7 (III, 2)

388

Kvanløse

Holbæk

1968 sammenlagdes samtlige sognekom. til Jernløse sml.kom. 1970 afgaves lille nordl. del af Søstrup sogn, 30 indb., til Holbæk primærkom.

Nørre Jernløse

7 (III, 2)

385

Nørre Jernløse

Holbæk

Sønder Jernløse

7 (III, 2)

389

Sønder Jernløse-Søstrup

Holbæk

Søndersted

7 (III, 2)

417

Undløse-Søndersted

Holbæk

Søstrup

7 (III, 2)

392

Sønder Jernløse-Søstrup

Holbæk

Undløse

7 (III, 2)

412

Undløse-Søndersted

Holbæk

Kalundborg primærkommune

Trap-sogn

Trap-bind

side

Trap-kommune

Trap-amt

Bemærkninger

Kalundborg, kbst.

7 (III, 2)

350

Kalundborg

Holbæk

1966 sammenlagdes sognekom. Tømmerup m. Kalundborg købstadkom. til Kalundborg sml.kom.

Raklev

7 (III, 2)

495

Raklev

Holbæk

1966 sammenlagdes sognekom. Tømmerup m. Kalundborg købstadkom. til Kalundborg sml.kom.

Røsnæs

7 (III, 2)

493

Røsnæs

Holbæk

Tømmerup

7 (III, 2)

499

Tømmerup

Holbæk

Årby

7 (III, 2)

500

Årby

Holbæk

Korsør primærkommune

Trap-sogn

Trap-bind

side

Trap-kommune

Trap-amt

Bemærkninger

Hemmeshøj

8 (III, 3)

846

Vemmelev-Hemmeshøj

Sorø

Korsør, kbst.

8 (III, 3)

691

Korsør

Sorø

Tårnborg

8 (III, 3)

853

Tårnborg

Sorø

Vemmelev

8 (III, 3)

844

Vemmelev-Hemmeshøj

Sorø

s. 142
s. 143

Nykøbing-Rørvig primærkommune

Trap-sogn

Trap-bind

side

Trap-kommune

Trap-amt

Bemærkninger

Højby

7 (III, 2)

545

Højby

Holbæk

Lille østl. del, 126 ha, 218 indb., af Højby, resten af sognet til Trundholm primærkom.

Nykøbing Sjæll., kbst.

7 (III, 2)

373

Nykøbing

Holbæk

Rørvig

7 (III, 2)

539

Rørvig

Holbæk

Ringsted primærkommune

Trap-sogn

Trap-bind

side

Trap-kommune

Trap-amt

Bemærkninger

Allindemagle

8 (III, 3)

762

Haraldsted-Allindemagle

Sorø

Benløse

8 (III, 3)

751

Benløse

Sorø

Bringstrup

8 (III, 3)

753

Bringstrup-Sigersted

Sorø

1966 sammenlagdes sognekom. Bringstrup-Sigersted og Gyrstinge samt Alsted-Fjenneslev til Fjenneslev sml.kom. 1970 kom Bringstrup, Sigersted og Gyrstinge sogne til Ringsted primærkom., Alslev og Fjenneslev sogne til Sorø primærkom.

Farendløse

8 (III, 3)

778

Nordrupøster-Farendløse

Sorø

Gyrstinge

8 (III, 3)

740

Gyrstinge

Sorø

Vedr. det kommunale tilhørsforhold se ovf. under Bringstrup.

Haraldsted

8 (III, 3)

757

Haraldsted-Allindemagle

Sorø

Høm

8 (III, 3)

781

Vetterslev-Høm

Sorø

Jystrup

8 (III, 3)

764

Jystrup-Valsølille

Sorø

Kværkeby

8 (III, 3)

773

Kværkeby

Sorø

Nordrupøster

8 (III, 3)

775

Nordrupøster-Farendløse

Sorø

Ringsted, kbst.

8 (III, 3)

656

Ringsted

Sorø

1966 sammenlagdes sognekom. Ringsted Landsogn m. Ringsted købstadkom. til Ringsted sml.kom.

Ringsted Landsogn

8 (III, 3)

748

Ringsted Landsogn

Sorø

Sigersted

8 (III, 3)

755

Bringstrup-Sigersted

Sorø

Vedr. det kommunale tilhørsforhold se ovf. under Bringstrup.

Sneslev

8 (III, 3)

783

Sneslev

Sorø

Valsølille

8 (III, 3)

766

Jystrup-Valsølille

Sorø

Vetterslev

8 (III, 3)

779

Vetterslev-Høm

Sorø

Vigersted

8 (III, 3)

770

Vigersted

Sorø

Ørslev

8 (III, 3)

790

Ørslev

Sorø

Skælskør primærkommune

Trap-sogn

Trap-bind

side

Trap-kommune

Trap-amt

Bemærkninger

Agersø

8 (III, 3)

899

Agersø

Sorø

Vedr. det kommunale tilhørsforhold se ndf. under Skælskør.

Boeslunde

8 (III, 3)

848

Boeslunde

Sorø

Eggeslevmagle

8 (III, 3)

860

Eggeslevmagle

Sorø

Holsteinborg

8 (III, 3)

881

Holsteinborg-Venslev

Sorø

1966 sammenlagdes sognekom. Holsteinborg-Venslev og Ørslev-Sønder Bjerge samt Kvislemark-Fyrendal til Holsteinborg sml.kom. 1970 kom Holsteinborg, Venslev, Ørslev og Sønder Bjerge sogne til Skælskør primærkom. og Kvislemark samt Fyrendal sogne til Fuglebjerg primærkom.

Magleby

8 (III, 3)

894

Magleby

Sorø

1966 sammenlagdes sognekom. Agersø, Boeslunde, Eggeslevmagle, Magleby, Omø og Tjæreby m. Skælskør købstadkom. til Skælskør sml.kom.

Omø

8 (III, 3)

901

Omø

Sorø

Skælskør, kbst.

8 (III, 3)

706

Skælskør

Sorø

Sønder Bjerge

8 (III, 3)

889

Ørslev-Sønder Bjerge

Sorø

Vedr. det kommunale tilhørsforhold se ovf. under Holsteinborg.

s. 144
s. 145

Skælskør primærkommune (fortsat)

Trap-sogn

Trap-bind

side

Trap-kommune

Trap-amt

Bemærkninger

Tjæreby

8 (III, 3)

890

Tjæreby

Sorø

Vedr. det kommunale tilhørsforhold se ovf. under Skælskør.

Venslev

8 (III, 3)

880

Holsteinborg-Venslev

Sorø

Vedr. det kommunale tilhørsforhold se ovf. under Holsteinborg.

Ørslev

8 (III, 3)

886

Ørslev-Sønder Bjerge

Sorø

Slagelse primærkommune

Trap-sogne

Trap-bind

side

Trap-kommune

Trap-amt

Bemærkninger

Gudum

8 (III, 3)

826

Gudum

Sorø

1966 sammenlagdes sognekom. Gudum, Kindertofte, Sønderup-Nordrupvester og Sorterup-Ottestrup til Vestermose sml.kom.

Havrebjerg

7 (III, 2)

477

Havrebjerg

Holbæk

Hejninge

8 (III, 3)

820

Hejninge

Sorø

Kindertofte

8 (III, 3)

830

Kindertofte

Sorø

Vedr. det kommunale tilhørsforhold se ovf. under Gudum.

Kirke Stillinge

8 (III, 3)

841

Stillinge

Sorø

Nordrupvester

8 (III, 3)

824

Sønderup-Nordrupvester

Sorø

Vedr. det kommunale tilhørsforhold se ovf. under Gudum.

Ottestrup

8 (III, 3)

829

Sorterup-Ottestrup

Sorø

Sankt Mikkels Landsogn

8 (III, 3)

816

Slagelse Sankt Mikkels Landsogn

Sorø

Sankt Peders Landsogn

8 (III, 3)

808

Slagelse Sankt Peders Landsogn

Sorø

Slagelse, kbst.

8 (III, 3)

673

Slagelse

Sorø

Slots Bjergby

8 (III, 3)

833

Slots Bjergby-Sludstrup

Sorø

Lille nordl. del af Slots Bjergby, 4 ha, 135 indb., resten af sognet til Hashøj primærkom.

Sorterup

8 (III, 3)

827

Sorterup-Ottestrup

Sorø

Vedr. det kommunale tilhørsforhold se ovf. under Gudum.

Sønderup

8 (III, 3)

823

Sønderup-Nordrupvester

Sorø

Sorø primærkommune

Trap-sogn

Trap-bind

side

Trap-kommune

Trap-amt

Bemærkninger

Alsted

8 (III, 3)

725

Alsted-Fjenneslev

Sorø

1966 sammenlagdes sognekom. Alsted-Fjenneslev, Bringstrup-Sigersted og Gyrstinge til Fjenneslev sml.kom. 1970 kom Alsted og Fjenneslev sogne til Sorø primærkom., Bringstrup, Sigersted og Gyrstinge til Ringsted primærkom.

Bjernede

8 (III, 3)

733

Slaglille-Bjernede

Sorø

Bromme

8 (III, 3)

738

Bromme

Sorø

Fjenneslev

8 (III, 3)

727

Alsted-Fjenneslev

Sorø

Vedr. det kommunale tilhørsforhold se ovf. under Alsted.

Lynge

8 (III, 3)

720

Lynge

Sorø

1966 sammenlagdes sognekom. Lynge og Vester Broby til Lynge-Broby sml.kom.

Pedersborg

8 (III, 3)

716

Pedersborg

Sorø

Slaglille

8 (III, 3)

731

Slaglille-Bjernede

Sorø

Sorø, kbst.

8 (III, 3)

625

Sorø

Sorø

Vester Broby

8 (III, 3)

723

Vester Broby

Sorø

Vedr. det kommunale tilhørsforhold se ovf. under Lynge.

Stenlille primærkommune

Trap-sogn

Trap-bind

side

Trap-kommune

Trap-amt

Bemærkninger

Kirke Flinterup

8 (III, 3)

742

Kirke Flinterup

Sorø

Munke Bjergby

8 (III, 3)

736

Munke Bjergby

Sorø

Stenlille

7 (III, 2)

422

Stenlille

Holbæk

Stenmagle

8 (III, 3)

745

Stenmagle

Sorø

s. 146
s. 147

Svinninge primærkommune

Trap-sogn

Trap-bind

side

Trap-kommune

Trap-amt

Bemærkninger

Gislinge

7 (III, 2)

434

Gislinge

Holbæk

Hjembæk

7 (III, 2)

441

Hjembæk-Svinninge

Holbæk

1966 sammenlagdes samtlige sognekom. til Svinninge sml.kom.

Kundby

7 (III, 2)

438

Kundby

Holbæk

1970 kom lille sydl. del af Hjembæk sogn til Tornved primærkom.

Svinninge

7 (III, 2)

444

Hjembæk-Svinninge

Holbæk

Tornved primærkommune

Trap-sogn

Trap-bind

side

Trap-kommune

Trap-amt

Bemærkninger

Frydendal

7 (III, 2)

455

Skamstrup-Frydendal

Holbæk

Hjembæk

7 (III, 2)

441

Hjembæk-Svinninge

Holbæk

Lille sydl. del af Hjembæk sogn, resten af sognet til Svinninge primærkom.

Holmstrup

7 (III, 2)

523

Holmstrup

Holbæk

Jyderup

7 (III, 2)

446

Jyderup

Holbæk

Mørkøv

7 (III, 2)

451

Mørkøv

Holbæk

Skamstrup

7 (III, 2)

452

Skamstrup-Frydendal

Holbæk

Stigs Bjergby

7 (III, 2)

449

Stigs Bjergby

Holbæk

Trundholm primærkommune

Trap-sogn

Trap-bind

side

Trap-kommune

Trap-amt

Bemærkninger

Egebjerg

7 (III, 2)

557

Egebjerg

Holbæk

Højby

7 (III, 2)

545

Højby

Holbæk

Lille østl. del, 126 ha, 218 indb., af Højby sogn afgivet til Nykøbing-Rørvig primærkom.

Nørre Asmindrup

7 (III, 2)

556

Nørre Asmindrup

Holbæk

Odden

7 (III, 2)

542

Odden

Holbæk

Vig

7 (III, 2)

553

Vig

Holbæk

Tølløse primærkommune

Trap-sogn

Trap-bind

side

Trap-kommune

Trap-amt

Bemærkninger

Kirke Eskilstrup

7 (III, 2)

406

Soderup-Kirke Eskilstrup

Holbæk

1968 sammenlagdes sognekom. Soderup-Kirke Eskilstrup, Store Tåstrup, Tølløse og Ugerløse til Tølløse sml.kom.

Soderup

7 (III, 2)

404

S.-Kirke Eskilstrup og Såby-Kisserup

Holbæk og København

Den del af Soderup sogn, Åstrup, der tilhørte Såby-Kisserup sognekom., kom 1970 m. denne til Hvalsø primærkom., Roskilde amtskom. Se endv. ovf. under Kirke Eskilstrup.

Store Tåstrup

7 (III, 2)

408

Store Tåstrup

Holbæk

Tølløse

7 (III, 2)

397

Tølløse

Holbæk

Vedr. det kommunale tilhørsforhold se ovf. under Kirke Eskilstrup.

Ugerløse

7 (III, 2)

411

Ugerløse

Holbæk

s. 148

Nr. 5. Storstrøms amtskommune. Vestlige del.

Reproduceret med tilladelse (A. 864/71) af Geodætisk Institut.

Primærkommuner: store bogstaver. Sogne: stort begyndelsesbogstav.

Grænser: ▬ amtskommuner,  primærkommuner, – sogne.

s. 149

Nr. 5. Storstrøms amtskommune. Østlige del.

Reproduceret med tilladelse (A. 864/71) af Geodætisk Institut.

Primærkommuner: store bogstaver. Sogne:stort begyndelsesbogstav.

Grænser: ▬ amtskommuner,  primærkommuner, – sogne.

s. 150
s. 151

Nr. 5. Storstrøms amtskommune pr. 1/4 1970

Amtskommunen består af 24 primærkommuner. Den er dannet ved sammenlægning af det tidligere Maribo amt, størstedelen af det tidligere Præstø amt samt en mindre del af Sorø amt.

Sogne

Købstæder

Fra Maribo amt

94

7

Fra Præstø amt

70

5

Fra Sorø amt

6

170

12

Øerne i Smålandshavet og de østfor liggende sunde hører alle til amtskommunen, men deres gamle sognekommunale system er ophævet, og de er indføjet i de nye primærkommuner.

Amtskommunens grænser har overalt fulgt gamle sognegrænser. På Lolland og Falster, hvor sogneinddelingen er ret kompliceret, er der sket en del ændringer i de tidligere sognekommunale grænser.

Amtskommunens areal er nu 339.599 ha.

Amtskommunens befolkning pr. 1/7 1970: 252.055.

s. 152
s. 153

Fakse primærkommune

Trap-sogn

Trap-bind

side

Trap-kommune

Trap-amt

Bemærkninger

Alslev

9 (IV, 1)

195

Alslev

Præstø

Fakse

9 (IV, 1)

204

Fakse

Præstø

1968 sammenlagdes sognekom. Fakse, Hylleholt, Roholte og Vemmetofte til Fakse sml.kom.

Hylleholt

9 (IV, 1)

209

Hylleholt

Præstø

Karise

9 (IV, 1)

190

Karise

Præstø

Roholte

9 (IV, 1)

215

Roholte

Præstø

Vedr. det kommunale tilhørsforhold se ovf. under Fakse.

Smerup

9 (IV, 1)

176

Spjellerup-Smerup

Præstø

Spjellerup

9 (IV, 1)

198

Spjellerup-Smerup

Præstø

Vemmetofte

9 (IV, 1)

199

Vemmetofte

Præstø

Vedr. det kommunale tilhørsforhold se ovf. under Fakse.

Fladså primærkommune

Trap-sogn

Trap-bind

side

Trap-kommune

Trap-amt

Bemærkninger

Everdrup

9 (IV, 1)

303

Everdrup

Præstø

Hammer

9 (IV, 1)

283

Hammer

Præstø

1962 sammenlagdes sognekom. Næstelsø-Mogenstrup, Vejlø-Vester Egesborg og Rønnebæk til Fladså sml.kom., med hvilken Hammer sognekom. sammenlagdes 1966. Vejlø og Rønnebæk sogne kom 1970 til Næstved primærkom.

Mogenstrup

9 (IV, 1)

274

Næstelsø-Mogenstrup

Præstø

Næstelsø

9 (IV, 1)

273

Næstelsø-Mogenstrup

Præstø

Snesere

9 (IV, 1)

308

Snesere

Præstø

Vester Egesborg

9 (IV, 1)

282

Vejlø-Vester Egesborg

Præstø

Vedr. det kommunale tilhørsforhold se ovf. under Hammer.

Holeby primærkommune

Trap-sogn

Trap-bind

side

Trap-kommune

Trap-amt

Bemærkninger

Bursø

11 (IV, 3)

821

Holeby-Bursø

Maribo

1966 sammenlagdes sognekom. Holeby-Bursø, Errindlev-Olstrup og Fuglse-Krønge til Holeby sml.kom.

Errindlev

11 (IV, 3)

803

Errindlev-Olstrup

Maribo

Fuglse

11 (IV, 3)

810

Fuglse-Krønge

Maribo

Holeby

11 (IV, 3)

817

Holeby-Bursø

Maribo

Krønge

11 (IV, 3)

814

Fuglse-Krønge

Maribo

Olstrup

11 (IV, 3)

807

Errindlev-Olstrup

Maribo

Torslunde

11 (IV, 3)

802

Tågerup-Torslunde

Maribo

Tågerup

11 (IV, 3)

798

Tågerup-Torslunde

Maribo

2 østl. dele af Tågerup sogn, indbefattet øen Hyllekrog, 1.186 ha, 509 indb., resten af sognet til Rødby primærkom.

Holmegård primærkommune

Trap-sogn

Trap-bind

side

Trap-kommune

Trap-amt

Bemærkninger

Fensmark

9 (IV, 1)

242

Fensmark-Rislev

Præstø

1966 sammenlagdes sognekom. Fensmark-Rislev og Holme Olstrup til Holmegård sml.kom. 1970 kom Rislev sogn til Næstved primærkom.

Holme Olstrup

9 (IV, 1)

269

Holme Olstrup

Præstø

Toksværd

9 (IV, 1)

261

Toksværd

Præstø

Højreby primærkommune

Trap-sogn

Trap-bind

side

Trap-kommune

Trap-amt

Bemærkninger

Avnede

11 (IV, 3)

745

Halsted-Avnede

Maribo

1966 sammenlagdes sognekom. Halsted-Avnede, Skovlænge-Gurreby, Landet-Ryde og Søllested til Højreby sml.kom. 1970 afgaves lille vestl. del af Halsted sogn, 189 ha, 351 indb., til Nakskov primærkom.

Gurreby

11 (IV, 3)

744

Skovlænge-Gurreby

Maribo

Halsted

11 (IV, 3)

780

Halsted-Avnede

Maribo

Landet

11 (IV, 3)

733

Landet-Ryde

Maribo

Ryde

11 (IV, 3)

736

Landet-Ryde

Maribo

Skovlænge

11 (IV, 3)

742

Skovlænge-Gurreby

Maribo

Søllested

11 (IV, 3)

739

Søllested

Maribo

Vesterborg

11 (IV, 3)

786

Vesterborg

Maribo

s. 154
s. 155

Langebæk primærkommune

Trap-sogn

Trap-bind

side

Trap-kommune

Trap-amt

Bemærkninger

Kalvehave

9 (IV, 1)

333

Kalvehave

Præstø

Mern

9 (IV, 1)

331

Mern

Præstø

Øster Egesborg

9 (IV, 1)

327

Øster Egesborg

Præstø

Maribo primærkommune

Trap-sogn

Trap-bind

side

Trap-kommune

Trap-amt

Bemærkninger

Askø

11 (IV, 3)

849

Askø

Maribo

Bandholm

11 (IV, 3)

843

Bandholm

Maribo

Hillested

11 (IV, 3)

837

Hillested

Maribo

Hunseby

11 (IV, 3)

853

Hunseby

Maribo

Maribo, kbst.

11 (IV, 3)

618

Maribo

Maribo

Maribo kbst. landdistrikt

11 (IV, 3)

851

Maribo kbst. landdistrikt

Maribo

Stokkemarke

11 (IV, 3)

747

Stokkemarke

Maribo

Østofte

11 (IV, 3)

838

Østofte

Maribo

Møn primærkommune

Trap-sogn

Trap-bind

side

Trap-kommune

Trap-amt

Bemærkninger

Bogø

9 (IV, 1)

374

Bogø

Præstø

1962 sammenlagdes sognekom. Nyord, Stege landdistrikt og Stege landsogn til Stege landsogn sml.kom. 1968 sammenlagdes denne m. Bogø, Borre, Damsholte, Elmelunde, Fanefjord, Keldby og Magleby sognekom. samt Stege købstadkom. til Møn sml.kom.

Borre

9 (IV, 1)

355

Borre

Præstø

Damsholte

9 (IV, 1)

364

Damsholte

Præstø

Elmelunde

9 (IV, 1)

351

Elmelunde

Præstø

Fanefjord

9 (IV, 1)

369

Fanefjord

Præstø

Keldby

9 (IV, 1)

348

Keldby

Præstø

Magleby

9 (IV, 1)

358

Magleby

Præstø

Nyord

9 (IV, 1)

372

Nyord

Præstø

Stege, kbst.

9 (IV, 1)

107

Stege

Præstø

Stege landdistrikt

9 (IV, 1)

344

Stege landdistrikt

Præstø

Stege landsogn

9 (IV, 1)

345

Stege landsogn

Præstø

Nakskov primærkommune

Trap-sogn

Trap-bind

side

Trap-kommune

Trap-amt

Bemærkninger

Arninge

11 (IV, 3)

721

Arninge

Maribo

Vedr. det kommunale tilhørsforhold se ndf. under Vestenskov.

Branderslev

11 (IV, 3)

752

Branderslev

Maribo

Halsted

11 (IV, 3)

780

Halsted-Avnede

Maribo

Lille vestl, del af Halsted, 189 ha, 351 indb., resten af sognet til Højreby primærkom. 1966 var Halsted-Avnede sognekom. blevet sammenlagt m. sognekom. Skovlænge-Gurreby, Landet-Ryde og Søllested til Højreby sml.kom.

Herredskirke

11 (IV, 3)

776

Herredskirke-Løjtofte

Maribo

Lille sydl. del af Herredskirke, 95 ha, 46 indb., resten af sognet til Ravnsborg primærkom.

Nakskov, kbst.

11 (IV, 3)

634

Nakskov

Maribo

Vestenskov

11 (IV, 3)

713

Vestenskov

Maribo

1966 sammenlagdes sognekom. Vestenskov, Arninge, Dannemare, Kappel og Tillitse til Rudbjerg sml.kom. 1970 kom lille nordl. del af Vestenskov sogn og lille del af Arninge sogn, i alt 124 ha, 222 indb., til Nakskov primærkom., resten af sognet til Rudbjerg primærkom.

s. 156
s. 157

Nykøbing primærkommune

Trap-sogn

Trap-bind

side

Trap-kommune

Trap-amt

Bemærkninger

Idestrup

11 (IV, 3)

964

Idestrup

Maribo

Lille vestl. del af Idestrup, 684 ha, 313 indb., resten af sognet til Sydfalster primærkom.

Nykøbing F., kbst.

11 (IV, 3)

682

Nykøbing

Maribo

Systofte

11 (IV, 3)

962

Systofte

Maribo

Lille del af Systofte afgivet til Stubbekøbing primærkom.

Tingsted

11 (IV, 3)

957

Tingsted

Maribo

Lille del af Tingsted afgivet til Nørre Alslev og lille del til Stubbekøbing primærkom.

Toreby

11 (IV, 3)

887

Toreby

Maribo

Væggerløse

11 (IV, 3)

968

Væggerløse

Maribo

Lille nordvestl. del af Væggerløse, 409 ha, 241 indb., resten af sognet til Sydfalster primærkom.

Ønslev

11 (IV, 3)

952

Ønslev-Eskilstrup

Maribo

Sydl. del af Ønslev, 731 ha, 86 indb., resten af sognet til Nørre Alslev primærkom.

Nysted primærkommune

Trap-sogn

Trap-bind

side

Trap-kommune

Trap-amt

Bemærkninger

Bregninge

11 (IV, 3)

914

Kettinge-Bregninge

Maribo

Døllefjelde

11 (IV, 3)

899

Døllefjelde-Musse

Maribo

Godsted

11 (IV, 3)

906

Øster Ulslev-Godsted

Maribo

Herritslev

11 (IV, 3)

915

Herritslev

Maribo

Kettinge

11 (IV, 3)

910

Kettinge-Bregninge

Maribo

Musse

11 (IV, 3)

901

Døllefjelde-Musse

Maribo

Nysted, kbst.

11 (IV, 3)

673

Nysted

Maribo

Nysted landsogn

11 (IV, 3)

917

Nysted landsogn

Maribo

Vester Ulslev

11 (IV, 3)

909

Vester Ulslev

Maribo

Øster Ulslev

11 (IV, 3)

904

Øster Ulslev-Godsted

Maribo

Næstved primærkommune

Trap-sogn

Trap-bind

side

Trap-kommune

Trap-amt

Bemærkninger

Fodby

8 (III, 3)

937

Fodby

Sorø

Herlufsholm

8 (III, 3)

940

Herlufsholm

Sorø

Lille del af Næstved til Herlufsholm sogn.

Hyllinge

8 (III, 3)

925

Hyllinge

Sorø

Karrebæk

8 (III, 3)

932

Karrebæk

Sorø

1969 sammenlagdes Karrebæk sognekom. m. Næstved købstadkom. til Næstved sml.kom.

Marvede

8 (III, 3)

923

Marvede

Sorø

Næstved, kbst.

9 (IV, 1)

58

Næstved

Præstø

Lille del af Næstved til Herlufsholm sogn.

Rislev

9 (IV, 1)

245

Fensmark-Rislev

Præstø

1966 sammenlagdes sognekom. Fensmark-Rislev og Holme Olstrup til Holmegård sml.kom. 1970 kom Fensmark og Holme Olstrup sogne til Holmegård primærkom.

Rønnebæk

9 (IV, 1)

265

Rønnebæk

Præstø

1962 sammenlagdes sognekom. Rønnebæk, Næstelsø-Mogenstrup, Vejlø-Vester Egesborg og Hammer til Fladså sml.kom. 1970 kom Rønnebæk og Vejlø sogne til Næstved primærkommune, de andre sogne til Fladså primærkom.

Vallensved

8 (III, 3)

922

Vallensved

Sorø

Vejlø

9 (IV, 1)

276

Vejlø-Vester Egesborg

Præstø

Vedr. det kommunale tilhørsforhold se ovf. under Rønnebæk.

s. 158
s. 159

Nørre Alslev primærkommune

Trap-sogn

Trap-bind

side

Trap-kommune

Trap-amt

Bemærkninger

Brarup

11 (IV, 3)

946

Kippinge-Brarup-Stadager

Maribo

Eskilstrup

11 (IV, 3)

954

Ønslev-Eskilstrup

Maribo

Gundslev

11 (IV, 3)

932

Gundslev

Maribo

Kippinge

11 (IV, 3)

943

Kippinge-Brarup-Stadager

Maribo

Lillebrænde

11 (IV, 3)

930

Torskilstrup-Lillebrænde

Maribo

Nørre Alslev

11 (IV, 3)

939

Nørre Alslev-Nørre Kirkeby

Maribo

Nørre Kirkeby

11 (IV, 3)

951

Nørre Alslev-Nørre Kirkeby

Maribo

Nørre Vedby

11 (IV, 3)

934

Nørre Vedby

Maribo

Stadager

11 (IV, 3)

948

Kippinge-Brarup-Stadager

Maribo

Tingsted

11 (IV, 3)

957

Tingsted

Maribo

Lille del af Tingsted sogn; også lille del af sognet til Stubbekøbing primærkom., største delen til Nykøbing primærkom.

Torkilstrup

11 (IV, 3)

928

Torkilstrup-Lillebrænde

Maribo

Vålse

11 (IV, 3)

941

Vålse

Maribo

Ønslev

11 (IV, 3)

952

Ønslev-Eskilstrup

Maribo

Sydl. del af Ønslev, 731 ha, 86 indb., afgivet til Nykøbing primærkom.

Præstø primærkommune

Trap-sogn

Trap-bind

side

Trap-kommune

Trap-amt

Bemærkninger

Allerslev

9 (IV, 1)

321

Allerslev

Præstø

Vedr. det kommunale tilhørsforhold se ndf. under Præstø.

Beldringe

9 (IV, 1)

313

Beldringe

Præstø

1963 sammenlagdes sognekom. Beldringe, Bårse og Udby til Bøgebjerg sml.kom. 1970 kom Udby sogn til Vordingborg primærkom.

Bårse

9 (IV, 1)

311

Bårse

Præstø

1966 sammenlagdes sognekom. Allerslev, Jungshoved, Præstø landdistrikt og Skibinge m. Præstø købstadkom. til Præstø sml.kom.

Jungshoved

9 (IV, 1)

318

Jungshoved

Præstø

Præstø, kbst.

9 (IV, 1)

37

Præstø

Præstø

Præstø landdistrikt

9 (IV, 1)

300

Præstø landdistrikt

Præstø

Skibinge

9 (IV, 1)

316

Skibinge

Præstø

Ravnsborg primærkommune

Trap-sogn

Trap-bind

side

Trap-kommune

Trap-amt

Bemærkninger

Birket

11 (IV, 3)

790

Birket

Maribo

Fejø

11 (IV, 3)

846

Fejø

Maribo

Femø

11 (IV, 3)

848

Femø

Maribo

Herredskirke

11 (IV, 3)

776

Herredskirke-Løjtofte

Maribo

Sydl. del af Herredskirke, 95 ha, 46 indb., afgivet til Nakskov primærkom.

Horslunde

11 (IV, 3)

772

Horslunde-Nordlunde

Maribo

Købelev

11 (IV, 3)

763

Købelev

Maribo

Løjtofte

11 (IV, 3)

778

Herredskirke-Løjtofte

Maribo

Nordlunde

11 (IV, 3)

775

Horslunde-Nordlunde

Maribo

Sandby

11 (IV, 3)

756

Sandby

Maribo

Utterslev

11 (IV, 3)

769

Utterslev

Maribo

Vindeby

11 (IV, 3)

766

Vindeby

Maribo

s. 160
s. 161

Rudbjerg primærkommune

Trap-sogn

Trap-bind

side

Trap-kommune

Trap-amt

Bemærkninger

Arninge

11 (IV, 3)

721

Arninge

Maribo

1966 sammenlagdes sognekom. Arninge, Dannemare, Kappel, Tillitse og Vestenskov til Rudbjerg sml.kom. 1970 afgaves en nordl. del af Vestenskov sogn og lille del af Arninge sogn, i alt 124 ha, 222 indb., til Nakskov primærkom.

Dannemare

11 (IV, 3)

722

Dannemare

Maribo

Vedr. det kommunale tilhørsforhold se ovf. under Arninge.

Gloslunde

11 (IV, 3)

728

Gloslunde-Græshave

Maribo

Græshave

11 (IV, 3)

730

Gloslunde-Græshave

Maribo

Kappel

11 (IV, 3)

717

Kappel

Maribo

Vedr. det kommunale tilhørsforhold se ovf. under Arninge.

Tillitse

11 (IV, 3)

724

Tillitse

Maribo

Vestenskov

11 (IV, 3)

713

Vestenskov

Maribo

Rødby primærkommune

Trap-sogn

Trap-bind

side

Trap-kommune

Trap-amt

Bemærkninger

Nebbelunde

11 (IV, 3)

823

Nebbelunde-Sædinge

Maribo

Ringsebølle

11 (IV, 3)

796

Ringsebølle

Maribo

Rødby, kbst.

11 (IV, 3)

662

Rødby

Maribo

Skørringe

11 (IV, 3)

832

Tirsted-Skørringe-Vejleby

Maribo

Sædinge

11 (IV, 3)

825

Nebbelunde-Sædinge

Maribo

Tirsted

11 (IV, 3)

828

Tirsted-Skørringe-Vejleby

Maribo

Tågerup

11 (IV, 3)

798

Tågerup-Torslunde

Maribo

2 østl. dele af Tågerup, indbefattet øen Hyllekrog, 1.186 ha, 509 indb., afgivet til Holeby primærkom.

Vejleby

11 (IV, 3)

835

Tirsted-Skørringe-Vejleby

Maribo

Rønnede primærkommune

Trap-sogn

Trap-bind

side

Trap-kommune

Trap-amt

Bemærkninger

Kongsted

9 (IV, 1)

210

Kongsted

Præstø

Vedr. det kommunale tilhørsforhold se ndf. under Ulse.

Sønder Dalby

9 (IV, 1)

226

Sønder Dalby-Tureby

Præstø

1962 sammenlagdes sognekom. Sønder Dalby-Tureby og Øster Egede til Sønder Dalby sml.kom.

Tureby

9 (IV, 1)

227

Sønder Dalby-Tureby

Præstø

Ulse

9 (IV, 1)

220

Ulse

Præstø

1962 sammenlagdes sognekom. Kongsted, Ulse og Vester Egede til Rønnede sml.kom.

Vester Egede

9 (IV, 1)

231

Vester Egede

Præstø

Øster Egede

9 (IV, 1)

221

Øster Egede

Præstø

Vedr. det kommunale tilhørsforhold se ovf. under Sønder Dalby.

Sakskøbing primærkommune

Trap-sogn

Trap-bind

side

Trap-kommune

Trap-amt

Bemærkninger

Engestofte

11 (IV, 3)

862

Våbensted-Engestofte

Maribo

Fjelde

11 (IV, 3)

898

Slemminge-Fjelde

Maribo

Majbølle

11 (IV, 3)

877

Majbølle

Maribo

Radsted

11 (IV, 3)

880

Radsted

Maribo

Sakskøbing, kbst.

11 (IV, 3)

653

Sakskøbing

Maribo

Sakskøbing landsogn

11 (IV, 3)

866

Sakskøbing landsogn

Maribo

Slemminge

11 (IV, 3)

895

Slemminge-Fjelde

Maribo

Tårs

11 (IV, 3)

871

Tårs

Maribo

Vigsnæs

11 (IV, 3)

875

Vigsnæs

Maribo

Våbensted

11 (IV, 3)

858

Våbensted-Engestofte

Maribo

s. 162
s. 163

Stevns primærkommune

Trap-sogn

Trap-bind

side

Trap-kommune

Trap-amt

Bemærkninger

Frøslev

9 (IV, 1)

182

Frøslev

Præstø

1962 sammenlagdes sognekom. Frøslev, Højerup og Lyderslev samt Rødvig sml.kom. til Boestofte sml.kom.

Havnelev

9 (IV, 1)

187

Havnelev

Præstø

1958 sammenlagdes sognekom. Havnelev og Lille Heddinge til Rødvig sml.kom., som 1962 sammenlagdes med sognekom. Frøslev, Højerup og Lyderslev til Boestofte sml.kom.

Hellested

9 (IV, 1)

173

Hellested

Præstø

Holtug

9 (IV, 1)

164

Holtug

Præstø

Vedr. det kommunale tilhørsforhold se ndf. under Magleby Stevns.

Højerup

9 (IV, 1)

157

Højerup

Præstø

Vedr. det kommunale tilhørsforhold se ovf. under Frøslev.

Lille Heddinge

9 (IV, 1)

184

Lille Heddinge

Præstø

Vedr. det kommunale tilhørsforhold se ovf. under Havnelev.

Lyderslev

9 (IV, 1)

179

Lyderslev

Præstø

Vedr. det kommunale tilhørsforhold se ovf. under Frøslev.

Magleby Stevns

9 (IV, 1)

159

Magleby

Præstø

1962 sammenlagdes sognekom. Holtug, Magleby og Store Heddinge landsogn til Stevns sml.kom.

Store Heddinge, kbst.

9 (IV, 1)

47

Store Heddinge

Præstø

Store Heddinge landsogn

9 (IV, 1)

154

Store Heddinge landsogn

Præstø

Vedr. det kommunale tilhørsforhold se ovf. under Magleby Stevns.

Stubbekøbing primærkommune

Trap-sogn

Trap-bind

side

Trap-kommune

Trap-amt

Bemærkninger

Falkerslev

11 (IV, 3)

990

Falkerslev

Maribo

Horbelev

11 (IV, 3)

987

Horbelev

Maribo

Horreby

11 (IV, 3)

984

Karleby-Horreby-Nørre Ørslev

Maribo

Karleby

11 (IV, 3)

983

Karleby-Horreby-Nørre Ørslev

Maribo

Maglebrænde

11 (IV, 3)

925

Maglebrænde

Maribo

Nørre Ørslev

11 (IV, 3)

986

Karleby-Horreby-Nørre Ørslev

Maribo

Stubbekøbing, kbst.

11 (IV, 3)

703

Stubbekøbing

Maribo

Systofte

11 (IV, 3)

962

Systofte

Maribo

Lille del af Systofte, resten af sognet til Nykøbing primærkom.

Sønder Alslev

11 (IV, 3)

979

Sønder Kirkeby-Sønder Alslev

Maribo

Sønder Kirkeby

11 (IV, 3)

977

Sønder Kirkeby-Sønder Alslev

Maribo

Lille del af Sønder Kirkeby afgivet til Sydfalster primærkom.

Tingsted

11 (IV, 3)

957

Tingsted

Maribo

Lille del af Tingsted, resten af sognet til Nykøbing primærkom. m. undtagelse af en anden lille del af sognet, der blev afgivet til Nørre Alslev primærkom.

Åstrup

11 (IV, 3)

993

Åstrup

Maribo

Suså primærkommune

Trap-sogn

Trap-bind

side

Trap-kommune

Trap-amt

Bemærkninger

Aversi

9 (IV, 1)

233

Aversi

Præstø

Vedr. det kommunale tilhørsforhold se ndf. under Herlufmagle.

Bavelse

9 (IV, 1)

250

Glumsø-Bavelse

Præstø

1962 sammenlagdes sognekom. Glumsø-Bavelse og Næsby-Tyvelse til Glumsø sml.kom., som imidlertid 1966 sammenlagdes m. sognekom. Sandby-Vrangstrup og Skelby til Suså sml.kom.

Glumsø

9 (IV, 1)

248

Glumsø-Bavelse

Præstø

Herlufmagle

9 (IV, 1)

238

Herlufmagle

Præstø

1963 sammenlagdes sognekom. Herlufmagle og Tybjerg til Herlufmagle-Tybjerg sml.kom., m. hvilken sognekom. Aversi sammenlagdes 1966 som Herlufmagle-Tybjerg sml.kom.

Næsby

9 (IV, 1)

253

Næsby-Tyvelse

Præstø

Vedr. det kommunale tilhørsforhold se ovf. under Bavelse.

Sandby

9 (IV, 1)

257

Sandby-Vrangstrup

Præstø

Skelby

9 (IV, 1)

247

Skelby

Præstø

s. 164
s. 165

Suså primærkommune (fortsat)

Trap-sogn

Trap-bind

side

Trap-kommune

Trap-amt

Bemærkninger

Tybjerg

9 (IV, 1)

234

Tybjerg

Præstø

Vedr. det kommunale tilhørsforhold se ovf. under Herlufmagle.

Tyvelse

9 (IV, 1)

256

Næsby-Tyvelse

Præstø

Vedr. det kommunale tilhørsforhold se ovf. under Bavelse.

Vrangstrup

9 (IV, 1)

259

Sandby-Vrangstrup

Præstø

Sydfalster primærkommune

Trap-sogn

Trap-bind

Side

Trap-kommune

Trap-amt

Bemærkninger

Gedesby

11 (IV, 3)

974

Skelby-Gedesby

Maribo

Idestrup

11 (IV, 3)

964

Idestrup

Maribo

Lille vestl. del af Idestrup, 684 ha, 313 indb., afgivet til Nykøbing primærkom.

Skelby

11 (IV, 3)

972

Skelby-Gedesby

Maribo

Sønder Kirkeby

11 (IV, 3)

977

Sønder Kirkeby-Sønder Alslev

Maribo

Lille del af Sønder Kirkeby, resten af sognet til Stubbekøbing primærkom.

Væggerløse

11 (IV, 3)

968

Væggerløse

Maribo

Lille nordvestl. del af Væggerløse, 409 ha, 241 indb., afgivet til Nykøbing primærkom.

Vordingborg primærkommune

Trap-sogn

Trap-bind

side

Trap-kommune

Trap-amt

Bemærkninger

Kastrup

9 (IV, 1)

296

Kastrup

Præstø

Køng

9 (IV, 1)

289

Køng

Præstø

1967 sammenlagdes sognekom. Køng og Lundby til Køng-Lundby sml.kom.

Lundby

9 (IV, 1)

286

Lundby

Præstø

Sværdborg

9 (IV, 1)

294

Sværdborg

Præstø

Udby

9 (IV, 1)

323

Udby

Præstø

1963 sammenlagdes sognekom. Udby, Beldringe og Bårse til Bøgebjerg sml.kom. 1970 kom Udby sogn til Vordingborg primærkom., Beldringe og Bårse sogne til Præstø primærkom.

Vordingborg, kbst.

9 (IV, 1)

83

Vordingborg

Præstø

Ørslev

9 (IV, 1)

326

Ørslev

Præstø

s. 166

Nr. 6. Bornholms amtskommune.

Reproduceret med tilladelse (A. 864/71) af Geodætisk Institut.

Primærkommuner: store bogstaver. Sogne: stort begyndelsesbogstav.

Grænser: ▬ amtskommuner,  primærkommuner, – sogne.

s. 167

Nr. 6. Bornholms amtskommune pr. 1/4 1970

Amtskommunen består af 5 primærkommuner. Bornholms amt var delt i 18 sogne og 6 købstæder. Amtskommunens område er identisk med det tidligere Bornholms amt. Christiansø har fremdeles en særstilling, idet øgruppen ikke danner en særlig kommune og heller ikke nu har noget kommunalt tilhørsforhold. Øerne danner ganske vist et særligt sogn, men administreres direkte under den danske marine.

Grænserne for de 5 nye primærkommuner følger næsten overalt de gamle sognegrænser. De sogneenklaver, som er relikter fra en tid, da den bornholmske højlyngs særlige ejendomsforhold spillede en ejendomsmæssig og brugsmæssig rolle, har i regelen fulgt sognene.

Amtskommunens areal er nu 58.776 ha.

Amtskommunens befolkning pr. 1/7 1970: 47.648.

Bornholms amtskommune er således såvel med hensyn til areal som med hensyn til befolkningstal den mindste af de nye amtskommuner.

s. 168
s. 169

Allinge-Gudhjem primærkommune

Trap-sogn

Trap-bind

side

Trap-kommune

Trap-amt

Bemærkninger

Allinge-Sandvig, kbst.

10 (IV, 2)

446

Allinge-Sandvig

Bornholm

Gudhjem

10 (IV, 2)

538

Øster Larsker-Gudhjem

Bornholm

Olsker

10 (IV, 2)

523

Olsker

Bornholm

10 (IV, 2)

528

Bornholm

Øster Larsker

10 (IV, 2)

532

Øster Larsker-Gudhjem

Bornholm

Øster Marie

10 (IV, 2)

541

Øster Marie

Bornholm

Hasle primærkommune

Trap-sogn

Trap-bind

side

Trap-kommune

Trap-amt

Bemærkninger

Hasle, kbst.

10 (IV, 2)

439

Hasle

Bornholm

Hasle kbst.s landdistr.

10 (IV, 2)

511

Hasle kbst.s landdistr.

Bornholm

Klemensker

10 (IV, 2)

513

Klemensker

Bornholm

Nyker

10 (IV, 2)

495

Nyker

Bornholm

Lille del af Nyker, 95 ha, 48 indb., afgivet til Åkirkeby primærkom.

Rutsker

10 (IV, 2)

518

Rutsker

Bornholm

Neksø primærkommune

Trap-sogn

Trap-bind

side

Trap-kommune

Trap-amt

Bemærkninger

Bodilsker

10 (IV, 2)

555

Bodilsker

Bornholm

Ibsker

10 (IV, 2)

547

Ibsker

Bornholm

Neksø, kbst.

10 (IV, 2)

472

Neksø

Bornholm

Povlsker

10 (IV, 2)

559

Povlsker

Bornholm

Svaneke, kbst.

10 (IV, 2)

463

Svaneke

Bornholm

Rønne primærkommune

Trap-sogn

Trap-bind

side

Trap-kommune

Trap-amt

Bemærkninger

Knudsker

10 (IV, 2)

491

Knudsker

Bornholm

Rønne, kbst.

10 (IV, 2)

418

Rønne

Bornholm

Åkirkeby primærkommune

Trap-sogn

Trap-bind

side

Trap-kommune

Trap-amt

Bemærkninger

Nyker

10 (IV, 2)

495

Nyker

Bornholm

Lille del af Nyker, 95 ha, 48 indb., resten til Hasle primærkom.

Nylarsker

10 (IV, 2)

506

Nylarsker

Bornholm

Pedersker

10 (IV, 2)

564

Pedersker

Bornholm

Vester Marie

10 (IV, 2)

499

Vester Marie

Bornholm

Åker

10 (IV, 2)

567

Åker

Bornholm

Åkirkeby, kbst.

10 (IV, 2)

481

Åkirkeby

Bornholm

Christiansø

10 (IV, 2)

572

Christiansø er uden for kommuneinddelingen og administreres af forsvarsministeriet.

s. 170

Fig. 7. Fyns amtskommune. Nordlige del.

Reproduceret med tilladelse (A. 864/71) af Geodætisk Institut.

Primærkommuner: store bogstaver. Sogne: stort begyndelsesbogstav. Grænser: ▬ amtskommuner,  primærkommuner – sogne.

s. 171

Fig. 7. Fyns amtskommune. Sydlige del.

Reproduceret med tilladelse (A. 864/71) af Geodætisk Institut.

Primærkommuner: store bogstaver. Sogne: stort begyndelsesbogstav.

Grænser: ▬ amtskommuner,  primærkommuner – sogne.

s. 172
s. 173

Nr. 7. Fyns amtskommune pr. 1/7 1970

Amtskommunen består af 32 primærkommuner. Den er dannet af to tidligere amter, Odense og Svendborg, med amtsrådskredsene Odense, Assens og Svendborg. Der er ikke foretaget ændringer i afgrænsningen af det samlede landområde, idet de omliggende øer i uforandret omfang er overført til den nye amtskommune.

De tidligere fynske amter omfattede i alt 199 Trap-sogne og 11 købstæder. Dertil kom 1965 det nyoprettede Næsby sogn, nu tilhørende Odense primærkommune, hvorved det samlede sogne øgedes til 200. Der har således ikke for Fyns amtskommunes vedkommende foreligget grænseproblemer, men opbygningen af de 32 primærkommuner har givet anledning til et antal sognedelinger. For småøernes vedkommende er der foretaget en række ændringer i de kommunale tilhørsforhold.

I årene før 1970 er der foretaget en del frivillige sammenlægninger af kommuner og sogne, men sammenlægningskommunerne er næsten alle som helhed indgået i det nye system af primærkommuner. En undtagelse er Højby sogn, der i 1966 blev en del af Årslev sammenlægningskommune, men som i 1970 blev overført til Odense primærkommune.

Amtskommunens areal er nu 348.552 ha.

Amtskommunens befolkning pr. 1/7 1970: 431.707.

s. 174
s. 175

Assens primærkommune

Trap-sogn

Trap-bind

side

Trap-kommune

Trap-amt

Bemærkninger

Assens, kbst.

12 (V, 1)

176

Assens

Odense

1966 blev samtlige sognekom. sammenlagt m. Assens købstadkom. til Assens sml.kom. – Vedr. øen Brandsø se ndf. under Ejby primærkom., Bågø sogn.

Barløse

12 (V, 1)

461

Barløse

Odense

Bågø

12 (V, 1)

454

Bågø og Husby

Odense

Gamtofte

12 (V, 1)

467

Gamtofte

Odense

Helnæs

12 (V, 1)

514

Helnæs

Odense

Holevad

12 (V, 1)

466

Sandager-Holevad

Odense

Kærum

12 (V, 1)

472

Kærum

Odense

Sandager

12 (V, 1)

463

Sandager-Holevad

Odense

Søby

12 (V, 1)

476

Søby-Turup

Odense

Sønderby

12 (V, 1)

508

Sønderby

Odense

Turup

12 (V, 1)

478

Søby-Turup

Odense

Bogense primærkommune

Trap-sogn

Trap-bind

side

Trap-kommune

Trap-amt

Bemærkninger

Bogense, kbst.

12 (VI, 1)

145

Bogense

Odense

1966 blev samtlige sognekom. sammenlagt m. Bogense købstadkom. til Bogense sml.kom.

Grindløse

12 (VI, 1)

357

Grindløse

Odense

Guldbjerg

12 (VI, 1)

369

Guldbjerg-Nørre Sandager

Odense

Klinte

12 (VI, 1)

353

Klinte

Odense

Nørre Sandager

12 (VI, 1)

371

Guldbjerg-Nørre Sandager

Odense

Ore

12 (VI, 1)

366

Ore

Odense

Skovby

12 (VI, 1)

361

Skovby

Odense

Broby primærkommune

Trap-sogn

Trap-bind

side

Trap-kommune

Trap-amt

Bemærkninger

Allested

13 (V, 2)

766

Allested-Vejle

Svendborg

1966 sammenlagdes samtlige sognekom. til Broby sml.kom.

Nørre Broby

13 (V, 2)

769

Nørre Broby

Svendborg

Sandholts Lyndelse

13 (V, 2)

790

Vester Hæsinge-Sandholts Lyndelse

Svendborg

Sønder Broby

13 (V, 2)

774

Sønder Broby

Svendborg

Vejle

13 (V, 2)

767

Allested-Vejle

Svendborg

Vester Hæsinge

13 (V, 2)

789

Vester Hæsinge-Sandholts Lyndelse

Svendborg

Egebjerg primærkommune

Trap-sogn

Trap-bind

side

Trap-kommune

Trap-amt

Bemærkninger

Hundstrup

13 (V, 2)

741

Hundstrup

Svendborg

Kirkeby

13 (V, 2)

686

Kirkeby

Svendborg

Lunde

13 (V, 2)

692

Lunde

Svendborg

Ollerup

13 (V, 2)

681

Ollerup

Svendborg

1966 sammenlagdes sognekom. Ollerup, Vester Skerninge og Øster Skerninge til Ollerup-Skerninge sml.kom.

Stenstrup

13 (V, 2)

687

Stenstrup

Svendborg

Ulbølle

13 (V, 2)

738

Ulbølle

Svendborg

Vester Skerninge

13 (V, 2)

735

Vester Skerninge

Svendborg

Vedr. det kommunale tilhørsforhold se ovf. under Ollerup.

Øster Skerninge

13 (V, 2)

680

Øster Skerninge

Svendborg

s. 176
s. 177

Ejby primærkommune

Trap-sogn

Trap-bind

side

Trap-kommune

Trap-amt

Bemærkninger

Balslev

12 (V, 1)

433

Balslev-Ejby

Odense

Vedr. det kommunale tilhørsforhold se ndf. under Ejby.

Brenderup

12 (V, 1)

419

Brenderup

Odense

Bågø

12 (V, 1)

454

Bågø og Husby

Odense

Øen Brandsø, der hører til Bågø sogn, Assens primærkom., kom 1970 til Ejby primærkom. (tidl. Husby sognekom., 1966-70 Ejby sml.kom.).

Ejby

12 (V, 1)

434

Balslev-Ejby

Odense

1966 sammenlagdes sognekom. Balslev-Ejby, Husby og Tanderup samt Ørslev sogn i Føns-Ørslev sognekom. til Ejby sml.kom.

Fjelsted

12 (V, 1)

423

Fjelsted-Harndrup

Odense

Gelsted

12 (V, 1)

427

Gelsted

Odense

Harndrup

12 (V, 1)

425

Fjelsted-Harndrup

Odense

Husby

12 (V, 1)

448

Husby

Odense

Vedr. det kommunale tilhørsforhold se ovf. under Ejby.

Ingslev

12 (V, 1)

437

Ingslev

Odense

Tanderup

12 (V, 1)

456

Tanderup

Odense

Vedr. det kommunale tilhørsforhold se ovf. under Ejby.

Ørslev

12 (V, 1)

445

Føns-Ørslev

Odense

Fåborg primærkommune

Trap-sogn

Trap-bind

side

Trap-kommune

Trap-amt

Bemærkninger

Avernakø

13 (V, 2)

816

Avernakø

Svendborg

Vedr. det kommunale tilhørsforhold se ndf. under Fåborg.

Brahetrolleborg

13 (V, 2)

744

Brahetrolleborg

Svendborg

Diernæs

13 (V, 2)

720

Diernæs

Svendborg

Fåborg, kbst.

13 (V, 2)

578

Fåborg

Svendborg

1966 sammenlagdes sognekom. Avernakø, Fåborg købstads landdistrikt og Lyø med Fåborg købstadkom. til Fåborg sml.kom.

Fåborg kbst.s landdistrikt

13 (V, 2)

719

Fåborg kbst.s landdistrikt

Svendborg

Vedr. det kommunale tilhørsforhold se ovf. under Fåborg.

Horne

13 (V, 2)

808

Horne

Svendborg

Håstrup

13 (V, 2)

800

Håstrup

Svendborg

Lyø

13 (V, 2)

814

Lyø

Svendborg

Svanninge

13 (V, 2)

803

Svanninge

Svendborg

Vester Åby

13 (V, 2)

725

Vester Åby

Svendborg

Øster Hæsinge

13 (V, 2)

778

Øster Hæsinge

Svendborg

Åstrup

13 (V, 2)

730

Åstrup

Svendborg

Glamsbjerg primærkommune

Trap-sogn

Trap-bind

side

Trap-kommune

Trap-amt

Bemærkninger

Flemløse

12 (V, 1)

495

Flemløse

Odense

1966 sammenlagdes samtlige sognekom. til Glamsbjerg sml.kom.

Køng

12 (V, 1)

491

Køng

Odense

Søllested

12 (V, 1)

487

Søllested-Vedtofte

Odense

Vedtofte

12 (V, 1)

489

Søllested-Vedtofte

Odense

Ørsted, Båg hrd.

12 (V, 1)

484

Ørsted

Odense

Gudme primærkommune

Trap-sogn

Trap-bind

side

Trap-kommune

Trap-amt

Bemærkninger

Brudager

13 (V, 2)

867

Gudme-Brudager

Svendborg

Gudbjerg

13 (V, 2)

869

Gudbjerg

Svendborg

Gudme

13 (V, 2)

862

Gudme-Brudager

Svendborg

s. 178
s. 179

Gudme primærkommune (fortsat)

Trap-sogn

Trap-bind

side

Trap-kommune

Trap-amt

Bemærkninger

Hesselager

13 (V, 2)

848

Hesselager

Svendborg

Oure

13 (V, 2)

855

Oure-Vejstrup

Svendborg

Vejstrup

13 (V, 2)

858

Oure-Vejstrup

Svendborg

Hårby primærkommune

Trap-sogn

Trap-bind

side

Trap-kommune

Trap-amt

Bemærkninger

Dreslette

12 (V, 1)

503

Dreslette

Odense

1966 sammenlagdes samtlige sognekom. til Hårby sml.kom.

Hårby

12 (V, 1)

498

Hårby

Odense

Jordløse

13 (V, 2)

794

Jordløse

Svendborg

Kerteminde primærkommune

Trap-sogn

Trap-bind

side

Trap-kommune

Trap-amt

Bemærkninger

Dalby

12 (V, 1)

306

Dalby

Odense

1963 sammenlagdes sognekom. Drigstrup med Kerteminde købstadkom. til Kerteminde sml.kom., som 1966 sammenlagdes m. sognekom. Dalby, Kølstrup, Mesinge, Revninge, Rynkeby, Stubberup og Viby som Kerteminde sml.kom.

Drigstrup

12 (V, 1)

270

Drigstrup

Odense

Kerteminde, kbst.

12 (V, 1)

132

Kerteminde

Odense

Kølstrup

12 (V, 1)

276

Kølstrup

Odense

Mesinge

12 (V, 1)

304

Mesinge

Odense

Revninge

12 (V, 1)

294

Revninge

Odense

Rynkeby

12 (V, 1)

289

Rynkeby

Odense

Stubberup

12 (V, 1)

308

Stubberup

Odense

Viby

12 (V, 1)

298

Viby

Odense

Langeskov primærkommune

Trap-sogn

Trap-bind

side

Trap-kommune

Trap-amt

Bemærkninger

Birkende

12 (V, 1)

287

Marslev-Birkende

Odense

1966 sammenlagdes samtlige sognekom. til Langeskov sml.kom.

Marslev

12 (V, 1)

283

Marslev-Birkende

Odense

Rønninge

12 (V, 1)

248

Rønninge

Odense

Marstal primærkommune

Trap-sogn

Trap-bind

side

Trap-kommune

Trap-amt

Bemærkninger

Marstal, kbst.

13 (V, 2)

658

Marstal

Svendborg

1962 sammenlagdes sognekom. Marstal landsogn m. Marstal købstadkom. til Marstal sml.kom. – 1970 kom øen Birkholm (tidl. Drejø sogn, Drejø sognekom., 1964-70 Svendborg sml.kom.) til Marstal primærkom. – I kirkelig henseende henlagdes øen til Marstal.

Marstal landsogn

13 (V, 2)

994

Marstal landsogn

Svendborg

Middelfart primærkommune

Trap-sogn

Trap-bind

side

Trap-kommune

Trap-amt

Bemærkninger

Gamborg

12 (V, 1)

439

Gamborg

Odense

1966 sammenlagdes sognekom. Gamborg og Kavslunde til Kavslunde-Gamborg sml.kom.

Kavslunde

12 (V, 1)

404

Kavslunde

Odense

Middelfart, kbst.

12 (V, 1)

156

Middelfart

Odense

Middelfart kbst.s landdistrikt

12 (V, 1)

403

Middelfart kbst.s landdistrikt

Odense

Strib-Røjleskov

12 (V, 1)

409

Vejlby-Strib

Odense

Vejlby

12 (V, 1)

406

Vejlby-Strib

Odense

s. 180
s. 181

Munkebo primærkommune

Trap-sogn

Trap-bind

side

Trap-kommune

Trap-amt

Bemærkninger

Munkebo

12 (V, 1)

271

Munkebo

Odense

Nyborg primærkommune

Trap-sogn

Trap-bind

side

Trap-kommune

Trap-amt

Bemærkninger

Avnslev

13 (V, 2)

875

Avnslev-Bovense

Svendborg

Bovense

13 (V, 2)

879

Avnslev-Bovense

Svendborg

Nyborg, kbst.

13 (V, 2)

597

Nyborg

Svendborg

Nyborg landsogn

13 (V, 2)

873

Hjulby og Avnslev-Bovense

Svendborg

Vindinge

13 (V, 2)

895

Vindinge

Svendborg

Nørre Åby primærkommune

Trap-sogn

Trap-bind

side

Trap-kommune

Trap-amt

Bemærkninger

Asperup

12 (V, 1)

414

Asperup-Rorslev

Odense

1966 sammenlagdes sognekom. Asperup-Rorslev, Nørre Åby og Udby samt Føns sogn til Nørre Åby sml.kom.

Føns

12 (V, 1)

443

Føns-Ørslev

Odense

Nørre Åby

12 (V, 1)

435

Nørre Åby

Odense

Rorslev

12 (V, 1)

417

Asperup-Rorslev

Odense

Udby

12 (V, 1)

441

Udby

Odense

Odense primærkommune

Trap-sogn

Trap-bind

side

Trap-kommune

Trap-amt

Bemærkninger

Agedrup

12 (V, 1)

282

Agedrup

Odense

1966 blev sognekom. Agedrup og Seden-Åsum sammenlagt til Fjordager sml.kom.

Allerup

12 (V, 1)

243

Allerup-Davinde

Odense

Allese

12 (V, 1)

335

Allese-Næsbyhoved Broby

Odense

Bellinge

12 (V, 1)

213

Brændekilde-Bellinge

Odense

Brændekilde

12 (V, 1)

212

Brændekilde-Bellinge

Odense

Dalum

12 (V, 1)

203

Dalum

Odense

Davinde

12 (V, 1)

245

Allerup-Davinde

Odense

Fangel

12 (V, 1)

218

Stenløse-Fangel

Odense

Fraugde

12 (V, 1)

238

Fraugde

Odense

Højby

12 (V, 1)

263

Højby

Odense

1966 blev Højby sognekom. samt sognekom. Nørre Lyndelse, Nørre Søby, Rolsted, Sønder Nærå og Årslev sammenlagt til Årslev sml.kom. 1970 kom Højby sogn til Odense primærkom.

Lumby

12 (V, 1)

332

Lumby

Odense

(Næsby)

1965 udskiltes Næsby sogn som selvstændigt sogn fra Næsbyhoved Broby sogn.

Næsbyhoved Broby

12 (V, 1)

197

Allese-Næsbyhoved Broby

Odense

Odense, kbst.

12 (V, 1)

40

Odense

Odense

Pårup

12 (V, 1)

193

Pårup

Odense

Sanderum

12 (V, 1)

209

Sanderum

Odense

Seden

12 (V, 1)

234

Seden-Åsum

Odense

Vedr. det kommunale tilhørsforhold se ovf. under Agedrup.

Stenløse

12 (V, 1)

215

Stenløse-Fangel

Odense

Trøstrup Korup

12 (V, 1)

199

Korup

Odense

1966 sammenlagdes sognekom. Korup og Ubberud til Korup-Ubberud sml.kom.

Ubberud

12 (V, 1)

201

Ubberud

Odense

Åsum

12 (V, 1)

236

Seden-Åsum

Odense

Vedr. det kommunale tilhørsforhold se ovf. under Agedrup.

s. 182
s. 183

Otterup primærkommune

Trap-sogn

Trap-bind

side

Trap-kommune

Trap-amt

Bemærkninger

Bederslev

12 (V, 1)

345

Nørre Nærå-Bederslev

Odense

1966 blev samtlige sognekom. sammenlagt til Otterup sml.kom.

Hjadstrup

12 (V, 1)

328

Hjadstrup

Odense

Krogsbølle

12 (V, 1)

337

Krogsbølle

Odense

Lunde

12 (V, 1)

330

Lunde

Odense

Norup

12 (V, 1)

313

Norup

Odense

Nørre Højrup

12 (V, 1)

348

Uggerslev-Nørre Højrup

Odense

Nørre Nærå

12 (V, 1)

344

Nørre Nærå-Bederslev

Odense

Otterup

12 (V, 1)

320

Otterup

Odense

Skeby

12 (V, 1)

318

Skeby

Odense

Uggerslev

12 (V, 1)

347

Uggerslev-Nørre Højrup

Odense

Østrup

12 (V, 1)

325

Østrup

Odense

Ringe primærkommune

Trap-sogn

Trap-bind

side

Trap-kommune

Trap-amt

Bemærkninger

Espe

13 (V, 2)

760

Espe

Svendborg

Gestelev

13 (V, 2)

758

Gestelev

Svendborg

Vedr. det kommunale tilhørsforhold se ndf. under Ringe.

Heden

13 (V, 2)

765

Heden

Svendborg

Hellerup

13 (V, 2)

920

Søllinge-Hellerup

Svendborg

Vedr. det kommunale tilhørsforhold se ndf. under Ringe.

Herringe

13 (V, 2)

755

Herringe

Svendborg

Hillerslev

13 (V, 2)

784

Hillerslev

Svendborg

Krarup

13 (V, 2)

753

Krarup

Svendborg

Ringe

13 (V, 2)

819

Ringe

Svendborg

1962 blev sognekom. Ringe og Gestelev sammenlagt til Ringe sml.kom., som 1966 sammenlagdes m. sognekom. Søllinge-Hellerup og Herringe som Ringe sml.kom.

Søllinge

13 (V, 2)

918

Søllinge-Hellerup

Svendborg

Vedr. det kommunale tilhørsforhold se ovf. under Ringe.

Sønder Højrup

13 (V, 2)

923

Sønder Højrup

Svendborg

Vantinge

13 (V, 2)

763

Vantinge

Svendborg

Rudkøbing primærkommune

Trap-sogn

Trap-bind

side

Trap-kommune

Trap-amt

Bemærkninger

Fuglsbølle

13 (V, 2)

959

Longelse-Fuglsbølle

Svendborg

1966 blev samtlige sognekom. sammenlagt m. Rudkøbing købstadkom. til Rudkøbing sml.kom.

Longelse

13 (V, 2)

956

Longelse-Fuglsbølle

Svendborg

Rudkøbing, kbst.

13 (V, 2)

632

Rudkøbing

Svendborg

Simmerbølle

13 (V, 2)

931

Simmerbølle

Svendborg

Skrøbelev

13 (V, 2)

928

Skrøbelev

Svendborg

Strynø

13 (V, 2)

717

Strynø

Svendborg

Ryslinge primærkommune

Trap-sogn

Trap-bind

side

Trap-kommune

Trap-amt

Bemærkninger

Gislev

13 (V, 2)

833

Gislev

Svendborg

Kværndrup

13 (V, 2)

693

Kværndrup

Svendborg

Ryslinge

13 (V, 2)

828

Ryslinge

Svendborg

s. 184
s. 185

Svendborg primærkommune

Trap-sogn

Trap-bind

side

Trap-kommune

Trap-amt

Bemærkninger

Bjerreby

13 (V, 2)

713

Bjerreby

Svendborg

1966 sammenlagdes sognekom. Bjerreby, Bregninge og Landet til Tåsinge sml.kom.

Bregninge, Sunds hrd.

13 (V, 2)

703

Bregninge

Svendborg

Drejø

13 (V, 2)

714

Drejø

Svendborg

Vedr. det kommunale tilhørsforhold se ndf. under Svendborg.

Egense

13 (V, 2)

675

Egense

Svendborg

Landet

13 (V, 2)

711

Landet

Svendborg

Vedr. det kommunale tilhørsforhold se ovf. under Bjerreby.

Skårup

13 (V, 2)

666

Skårup

Svendborg

Svendborg, kbst.

13 (V, 2)

551

Svendborg

Svendborg

1964 sammenlagdes Svendborg købstadkom. og Drejø sognekom. til Svendborg sml.kom. 1970 blev øen Birkholm, Drejø sogn, afgivet til Marstal primærkom. – I kirkelig henseende henlagdes øen til Marstal.

Thurø

13 (V, 2)

699

Thurø

Svendborg

Tved

13 (V, 2)

672

Tved

Svendborg

Sydlangeland primærkommune

Trap-sogn

Trap-bind

side

Trap-kommune

Trap-amt

Bemærkninger

Fodslette

13 (V, 2)

972

Tryggelev-Fodslette

Svendborg

1966 blev samtlige sognekom. sammenlagt til Sydlangeland sml.kom.

Humble

13 (V, 2)

964

Humble

Svendborg

Lindelse

13 (V, 2)

961

Lindelse

Svendborg

Magleby

13 (V, 2)

975

Magleby

Svendborg

Tryggelev

13 (V, 2)

970

Tryggelev-Fodslette

Svendborg

Søndersø primærkommune

Trap-sogn

Trap-bind

side

Trap-kommune

Trap-amt

Bemærkninger

Ejlby

12 (V, 1)

376

Ejlby-Melby

Odense

1966 sammenlagdes samtl. sognekom. til Søndersø sml.kom.

Hårslev

12 (V, 1)

381

Hårslev

Odense

Melby

12 (V, 1)

377

Ejlby-Melby

Odense

Skamby

12 (V, 1)

349

Skamby

Odense

Særslev

12 (V, 1)

378

Særslev

Odense

Søndersø

12 (V, 1)

397

Søndersø

Odense

Veflinge

12 (V, 1)

384

Veflinge

Odense

Vigerslev

12 (V, 1)

390

Vigerslev

Odense

Tommerup primærkommune

Trap-sogn

Trap-bind

side

Trap-kommune

Trap-amt

Bemærkninger

Brylle

12 (V, 1)

226

Brylle

Odense

1966 sammenlagdes samtlige sognekom. til Tommerup sml.kom.

Tommerup

12 (V, 1)

223

Tommerup

Odense

Verninge

12 (V, 1)

221

Verninge

Odense

s. 186
s. 187

Tranekær primærkommune

Trap-sogn

Trap-bind

side

Trap-kommune

Trap-amt

Bemærkninger

Bøstrup

13 (V, 2)

943

Bøstrup

Svendborg

1966 sammenlagdes samtlige sognekom. til Tranekær sml.kom.

Hov

13 (V, 2)

953

Snøde-Stoense-Hov

Svendborg

Snøde

13 (V, 2)

949

Snøde-Stoense-Hov

Svendborg

Stoense

13 (V, 2)

952

Snøde-Stoense-Hov

Svendborg

Tranekær

13 (V, 2)

936

Tranekær-Tullebølle

Svendborg

Tullebølle

13 (V, 2)

933

Tranekær-Tullebølle

Svendborg

Ullerslev primærkommune

Trap-sogn

Trap-bind

side

Trap-kommune

Trap-amt

Bemærkninger

Ellinge

13 (V, 2)

888

Skellerup-Ellinge

Svendborg

Vedr. det kommunale tilhørsforhold se ndf. under Ullerslev.

Flødstrup

13 (V, 2)

880

Flødstrup

Svendborg

Skellerup

13 (V, 2)

885

Skellerup-Ellinge

Svendborg

Vedr. det kommunale tilhørsforhold se ndf. under Ullerslev.

Ullerslev

13 (V, 2)

883

Ullerslev

Svendborg

1964 sammenlagdes sognekom. Skellerup-Ellinge og Ullerslev til Ullerslev sml.kom.

Vestærø primærkommune se Ærøskøbing primærkommune.

Vissenbjerg primærkommune

Trap-sogn

Trap-bind

side

Trap-kommune

Trap-amt

Bemærkninger

Vissenbjerg

12 (V, 1)

228

Vissenbjerg

Odense

Ærøskøbing primærkommune (1/4-9/10 1970 Vestærø primærkom.)

Trap-sogn

Trap-bind

side

Trap-kommune

Trap-amt

Bemærkninger

Bregninge, Ærø hrd.

13 (V, 2)

987

Bregninge

Svendborg

1966 sammenlagdes samtlige sognekom. og Ærøskøbing købstadkom. til Vestærø sml.kom., der 1/4 1970 blev Vestærø primærkom., men 9/10 1970 kom til at hedde Ærøskøbing primærkom.

Rise

13 (V, 2)

991

Rise

Svendborg

Søby

13 (V, 2)

984

Søby

Svendborg

Tranderup

13 (V, 2)

989

Tranderup

Svendborg

Ærøskøbing, kbst.

13 (V, 2)

647

Ærøskøbing

Svendborg

Ørbæk primærkommune

Trap-sogn

Trap-bind

side

Trap-kommune

Trap-amt

Bemærkninger

Ellested

13 (V, 2)

909

Ellested

Svendborg

1966 sammenlagdes samtlige sognekom. til Ørbæk sml.kom.

Frørup

13 (V, 2)

901

Frørup

Svendborg

Herrested

13 (V, 2)

914

Herrested

Svendborg

Kullerup

13 (V, 2)

890

Kullerup-Refs Vindinge

Svendborg

Langå

13 (B, 2)

842

Langå-Øksendrup

Svendborg

Refs Vindinge

13 (V, 2)

893

Kullerup-Refs Vindinge

Svendborg

Svindinge

13 (V, 2)

836

Svindinge

Svendborg

Øksendrup

13 (V, 2)

846

Langå-Øksendrup

Svendborg

Ørbæk

13 (V, 2)

904

Ørbæk

Svendborg

Årslev primærkommune

Trap-sogn

Trap-bind

side

Trap-kommune

Trap-amt

Bemærkninger

Nørre Lyndelse

12 (V, 1)

259

Nørre Lyndelse

Odense

Vedr. det kommunale tilhørsforhold se ndf. under Årslev.

Nørre Søby

12 (V, 1)

265

Nørre Søby

Odense

s. 188
s. 189

Årslev primærkommune (fortsat)

Trap-sogn

Trap-bind

side

Trap-kommune

Trap-amt

Bemærkninger

Rolsted

12 (V, 1)

252

Rolsted

Odense

Sønder Nærå

12 (V, 1)

255

Sønder Nærå

Odense

1966 sammenlagdes sognekom. Årslev, Sønder Nærå, Nørre Lyndelse, Nørre Søby og Højby til Årslev sml.kom. 1970 kom Højby sogn til Odense primærkom.

Årslev

13 (V, 2)

924

Årslev

Svendborg

Årup primærkommune

Trap-sogn

Trap-bind

side

Trap-kommune

Trap-amt

Bemærkninger

Kerte

12 (V, 1)

457

Kerte

Odense

1966 sammenlagdes samtlige sognekom. til Årup sml.kom.

Orte

12 (V, 1)

482

Skydebjerg-Orte

Odense

Rørup

12 (V, 1)

429

Rørup

Odense

Skydebjerg

12 (V, 1)

480

Skydebjerg-Orte

Odense

s. 190

Nr. 8. Sønderjyllands amtskommune. Vestlige del.

Reproduceret med tilladelse (A. 864/71) af Geodætisk Institut.

Primærkommuner: store bogstaver. Sogne: stort begyndelsesbogstav.

Grænser: ▬ amtskommuner,  primærkommuner, – sogne.

s. 191

Nr. 8. Sønderjyllands amtskommune. Østlige del.

Reproduceret med tilladelse (A. 864/71) af Geodætisk Institut.

Primærkommuner: store bogstaver. Sogne: stort begyndelsesbogstav.

Grænser: ▬ amtskommuner,  primærkommuner, – sogne.

s. 192
s. 193

Nr. 8. Sønderjyllands amtskommune pr. 1/4 1970

Amtskommunen består af 23 primærkommuner. Den er dannet ved sammenlægning af de tidligere Haderslev, Tønder og Åbenrå-Sønderborg amter. Der er afgivet 3 sogne til Ribe amtskommune, og der er tilført 3 sogne fra Vejle amtskommune, hvorved sognetallet er forblevet uforandret 112. Dertil kommer 5 købstæder og 4 flækker.

Amtskommunens areal er nu 392.931 ha.

Amtskommunens befolkning 1/7 1970: 237.749.

Overført fra Tønder amt

Tilført Sønderjyllands amtskommune

til

fra

Ribe amtskommune

Vejle amt

Hviding sogn

Hejls sogn

Roager sogn

Taps sogn

Spandet sogn

Vejstrup sogn

Den nye amtskommunes grænser følger overalt gamle sognegrænser, og der er heller ingen forandring i øernes tilhørsforhold. Primærkommunernes grænser følger i regelen de gamle sognegrænser. Kun i de østlige egne forekommer nogle sognedelinger.

s. 194
s. 195

Augustenborg primærkommune

Trap-sogn

Trap-bind

side

Trap-kommune

Trap-amt

Bemærkninger

Asserballe

26 (X, 3)

1258

Asserballe

Sønderborg

1967 blev sognekom. Asserballe og Notmark sammenlagt til Asserballe-Notmark sml.kom.

Augustenborg, flække

26 (X, 3)

1128

Augustenborg

Sønderborg

1966 blev Ketting sognekom. sammenlagt m. Augustenborg bykom. til Augustenborg sml.kom.

Ketting

26 (X, 3)

1263

Ketting

Sønderborg

Notmark

26 (X, 3)

1273

Notmark

Sønderborg

Vedr. det kommunale tilhørsforhold se ovf. under Asserballe.

Ulkebøl

26 (X, 3)

1219

Ulkebøl

Sønderborg

Lille del, 95 ha, 47 indb., af Ulkebøl, resten af sognet til Sønderborg primærkom.

Bov primærkommune

Trap-sogn

Trap-bind

side

Trap-kommune

Trap-amt

Bemærkninger

Bov

26 (X, 3)

1013

Bov

Åbenrå

Holbøl

26 (X, 3)

1004

Holbøl

Åbenrå

Rinkenæs

26 (X, 3)

975

Rinkenæs og Holbøl

Åbenrå

Lille del af Rinkenæs, der tilhørte Holbøl sognekom.; resten af sognet tilhørte Rinkenæs sognekom., der 1966 blev sammenlagt m. Gråsten sognekom. til Gråsten sml.kom., og 1970 kom til Gråsten primærkom.

Bredebro primærkommune

Trap-sogn

Trap-bind

side

Trap-kommune

Trap-amt

Bemærkninger

Ballum

25 (X, 2)

656

Ballum

Tønder

Brede

25 (X, 2)

688

Brede

Tønder

Randerup

25 (X, 2)

685

Randerup

Tønder

Sønder Skast

25 (X, 2)

632

Sønder Skast

Tønder

Visby

25 (X, 2)

671

Visby

Tønder

Broager primærkommune

Trap-sogn

Trap-bind

side

Trap-kommune

Trap-amt

Bemærkninger

Broager

26 (X, 3)

1202

Broager

Sønderborg

Egernsund

26 (X, 3)

1214

Broager

Sønderborg

Christiansfeld primærkommune

Trap-sogn

Trap-bind

side

Trap-kommune

Trap-amt

Bemærkninger

Aller

24 (X, 1)

166

Aller og Fjelstrup

Haderslev

Bjerning

24 (X, 1)

188

Bjerning

Haderslev

Lille sydvestl. del af Bjerning, 158 ha, 12 indb., afgivet til Haderslev primærkom.

Christiansfeld, flække

24 (X, 1)

152

Christiansfeld

Haderslev

Fjelstrup

24 (X, 1)

183

Fjelstrup

Haderslev

Sydl. del af Fjelstrup sogn, 800 ha, 321 indb., afgivet til Haderslev primærkom.

Frørup

24 (X, 1)

195

Frørup

Haderslev

Hejls

21 (VIII, 3)

1231

Hejls

Vejle

Hjerndrup

24 (X, 1)

179

Hjerndrup

Haderslev

Stepping

24 (X, 1)

190

Stepping

Haderslev

Taps

21 (VIII, 3)

1245

Taps

Vejle

Tyrstrup

24 (X, 1)

171

Tyrstrup

Haderslev

Vejstrup

21 (VIII, 3)

1227

Vejstrup

Vejle

s. 196
s. 197

Gram primærkommune

Trap-sogn

Trap-bind

side

Trap-kommune

Trap-amt

Bemærkninger

Fole

24 (X, 1)

345

Fole

Haderslev

1966 blev sognekom. Fole og Gram sammenlagt til Gram sml.kom.

Gram

24 (X, 1)

332

Gram

Haderslev

Højrup

25 (X, 2)

563

Højrup

Tønder

Gråsten primærkommune

Trap-sogn

Trap-bind

side

Trap-kommune

Trap-amt

Bemærkninger

Adsbøl

26 (X, 3)

953

Gråsten

Åbenrå

Gråsten

26 (X, 3)

959

Gråsten

Åbenrå

1966 sammenlagdes Rinkenæs sognekom. (en del af Rinkenæs sogn) med Gråsten sognekom. til Gråsten sml.kom., der 1967 sammenlagdes med Kværs sognekom. som Gråsten sml.kom.

Kværs

26 (X, 3)

981

Kværs

Åbenrå

Vedr. det kommunale tilhørsforhold se ovf. under Gråsten.

Rinkenæs

26 (X, 3)

975

Rinkenæs og Holbøl

Åbenrå

1966 sammenlagdes Rinkenæs sognekom., størstedelen af Rinkenæs sogn, m. Gråsten sognekom. til Gråsten sml.kom., medens den lille del af sognet, der tilhørte Holbøl sognekom. 1970 kom til Bov primærkom.

Haderslev primærkommune

Trap-sogn

Trap-bind

side

Trap-kommune

Trap-amt

Bemærkninger

Bjerning

24 (X, 1)

188

Bjerning

Haderslev

Lille sydvestl. del af Bjerning, 158 ha, 12 indb., resten af sognet til Christiansfeld primærkom.

Fjelstrup

24 (X, 1)

183

Fjelstrup

Haderslev

Sydl. del af Fjelstrup, 800 ha, 321 indb., resten af sognet til Christiansfeld primærkom.

Gammel Haderslev

24 (X, 1)

200

Gl. Haderslev og Haderslev

Haderslev

Vedr. det kommunale tilhørsforhold se ndf. under Haderslev.

Grarup

24 (X, 1)

223

Grarup og Øsby

Haderslev

Haderslev, kbst.

24 (X, 1)

96

Haderslev

Haderslev

1966 sammenlagdes Gl. Haderslev sognekom. m. Haderslev købstadkom. til Haderslev sml.kom.

Halk

24 (X, 1)

226

Halk

Haderslev

Hoptrup

24 (X, 1)

205

Hoptrup

Haderslev

Moltrup

24 (X, 1)

249

Moltrup

Haderslev

Sønder Starup

24 (X, 1)

217

Sønder Starup

Haderslev

Vilstrup

24 (X, 1)

213

Vilstrup og Hoptrup

Haderslev

Vonsbæk

24 (X, 1)

239

Vonsbæk

Haderslev

Øsby

24 (X, 1)

232

Øsby

Haderslev

Åstrup

24 (X, 1)

243

Åstrup

Haderslev

Højer primærkommune

Trap-sogn

Trap-bind

side

Trap-kommune

Trap-amt

Bemærkninger

Daler

25 (X, 2)

652

Daler

Tønder

Emmerlev

25 (X, 2)

620

Emmerlev

Tønder

Hjerpsted

25 (X, 2)

628

Hjerpsted

Tønder

Højer, flække

25 (X, 2)

510

Højer

Tønder

Højer landsogn

25 (X, 2)

614

Højer landsogn

Tønder

s. 198
s. 199

Lundtoft primærkommune

Trap-sogn

Trap-bind

side

Trap-kommune

Trap-amt

Bemærkninger

Felsted

26 (X, 3)

935

Felsted

Abenrå

Kliplev

26 (X, 3)

987

Kliplev og Tinglev

Abenrå

Den lille del af Kliplev sogn, 6 indb., der tilhørte Tinglev sognekom., kom til Tinglev primærkom.

Varnæs

26 (X, 3)

946

Varnæs og Bovrup

Abenrå

Løgumkloster primærkommune

Trap-sogn

Trap-bind

side

Trap-kommune

Trap-amt

Bemærkninger

Bedsted

26 (X, 3)

858

Bedsted

Abenrå

Højst

25 (X, 2)

721

Højst

Tønder

Løgumkloster, flække

25 (X, 2)

522

Løgumkloster

Tønder

Løgumkloster landso.

25 (X, 2)

699

Løgumkloster landsogn

Tønder

Nørre Løgum

25 (X, 2)

702

Nørre Løgum

Tønder

Nordborg primærkommune

Trap-sogn

Trap-bind

side

Trap-kommune

Trap-amt

Bemærkninger

Egen

26 (X, 3)

1286

Egen

Sønderborg

Havnbjerg

26 (X, 3)

1306

Havnbjerg

Sønderborg

Nordborg, flække

26 (X, 3)

1143

Nordborg

Sønderborg

Nordborg landsogn

26 (X, 3)

1318

Holm og Pøl

Sønderborg

Oksbøl

26 (X, 3)

1311

Oksbøl

Sønderborg

Svenstrup

26 (X, 3)

1298

Svenstrup

Sønderborg

Nørre Rangstrup primærkommune

Trap-sogn

Trap-bind

side

Trap-kommune

Trap-amt

Bemærkninger

Agerskov

24 (X, 1)

360

Agerskov og Hellevad

Haderslev

Den lille del af Agerskov sogn, 31 indb., der hørte til Hellevad sognekom. kom med denne til Rødekro primærkom.

Arrild

25 (X, 2)

589

Arrild

Tønder

Bevtofte

24 (X, 1)

368

Bevtofte

Haderslev

Branderup

24 (X, 1)

357

Branderup

Haderslev

Tislund

24 (X, 1)

375

Tislund

Haderslev

1966 sammenlagdes sognekom. Tislund og Toftlund til Toftlund sml.kom.

Toftlund

24 (X, 1)

351

Toftlund

Haderslev

Rødding primærkommune

Trap-sogn

Trap-bind

side

Trap-kommune

Trap-amt

Bemærkninger

Hjerting

24 (X, 1)

329

Hjerting

Haderslev

Jels

24 (X, 1)

257

Jels

Haderslev

Lintrup

24 (X, 1)

325

Lintrup

Haderslev

Rødding

24 (X, 1)

305

Rødding

Haderslev

Skodborg

24 (X, 1)

314

Skodborg

Haderslev

Skrave

24 (X, 1)

310

Skrave

Haderslev

Sønder Hygum

24 (X, 1)

318

Sønder Hygum

Haderslev

Øster Lindet

24 (X, 1)

301

Øster Lindet

Haderslev

s. 200
s. 201

Rødekro primærkommune

Trap-sogn

Trap-bind

side

Trap-kommune

Trap-amt

Bemærkninger

Agerskov

24 (X, 1)

360

Agerskov og Hellevad

Haderslev

Lille del af Agerskov, 31 indb., der hørte til Hellevad sognekom.; resten af sognet til Nørre Rangstrup primærkom.

Egvad

26 (X, 3)

870

Egvad

Åbenrå

Hellevad

26 (X, 3)

865

Hellevad

Åbenrå

Hjordkær

26 (X, 3)

903

Hjordkær

Åbenrå

Rise

26 (X, 3)

897

Rise

Åbenrå

Østl. del af Rise, 1.360 ha, 279 indb., afgivet til Åbenrå primærkom.

Øster Løgum

26 (X, 3)

873

Øster Løgum

Åbenrå

Skærbæk primærkommune

Trap-sogn

Trap-bind

side

Trap-kommune

Trap-amt

Bemærkninger

Brøns

25 (X, 2)

573

Brøns

Tønder

Døstrup

25 (X, 2)

694

Døstrup

Tønder

Mjolden

25 (X, 2)

682

Mjolden

Tønder

Rejsby

25 (X, 2)

551

Rejsby

Tønder

Rømø

25 (X, 2)

662

Rømø

Tønder

Skærbæk

25 (X, 2)

581

Skærbæk

Tønder

Vodder

25 (X, 2)

568

Vodder

Tønder

Sundeved primærkommune

Trap-sogn

Trap-bind

side

Trap-kommune

Trap-amt

Bemærkninger

Dybbøl

26 (X, 3)

1165

Dybbøl

Sønderborg

Lille del af Dybbøl til Sundeved primærkom., resten af sognet til Sønderborg primærkom.

Nybøl

26 (X, 3)

1197

Nybøl

Sønderborg

1968 blev Nybøl, Sottrup og Ullerup sognekom. sammenlagt til Sundeved sml.kom., 1970 afgaves lille del af Sottrup sogn til Sønderborg primærkom.

Sottrup

26 (X, 3)

1175

Sottrup

Sønderborg

Ullerup

26 (X, 3)

1184

Ullerup

Sønderborg

Sydals primærkommune

Trap-sogn

Trap-bind

side

Trap-kommune

Trap-amt

Bemærkninger

Hørup

26 (X, 3)

1230

Hørup

Sønderborg

Kegnæs

26 (X, 3)

1237

Kegnæs

Sønderborg

Lysabild

26 (X, 3)

1243

Lysabild

Sønderborg

Tandslet

26 (X, 3)

1252

Tandslet

Sønderborg

Sønderborg primærkommune

Trap-sogn

Trap-bind

side

Trap-kommune

Trap-amt

Bemærkninger

Dybbøl

26 (X, 3)

1165

Dybbøl

Sønderborg

Lille del af Dybbøl afgivet til Sundeved primærkom.

Sottrup

26 (X, 3)

1175

Sottrup

Sønderborg

Lille del af Sottrup, resten af sognet til Sundeved primærkom.

Sønderborg, kbst.

26 (X, 3)

1068

Sønderborg

Sønderborg

Ulkebøl

26 (X, 3)

1219

Ulkebøl

Sønderborg

Lille del af Ulkebøl, 95 ha, 47 indb., afgivet til Augustenborg primærkom.

s. 202
s. 203

Tinglev primærkommune

Trap-sogn

Trap-bind

side

Trap-kommune

Trap-amt

Bemærkninger

Bjolderup

26 (X, 3)

909

Bjolderup

Åbenrå

Burkal

25 (X, 2)

738

Burkal

Tønder

Bylderup

25 (X, 2)

733

Bylderup

Tønder

Kliplev

26 (X, 3)

987

Kliplev og Tinglev

Åbenrå

Den lille del af Kliplev sogn, 6 indb., der hørte til Tinglev sognekom., resten af sognet til Lundtoft primærkom.

Ravsted

25 (X, 2)

727

Ravsted

Tønder

Tinglev

25 (X, 2)

748

Tinglev

Tønder

Uge

26 (X, 3)

921

Uge

Åbenrå

Tønder primærkommune

Trap-sogn

Trap-bind

side

Trap-kommune

Trap-amt

Bemærkninger

Abild

25 (X, 2)

610

Abild

Tønder

Hostrup

25 (X, 2)

712

Hostrup

Tønder

Møgeltønder

25 (X, 2)

636

Møgeltønder

Tønder

Tønder, kbst.

25 (X, 2)

458

Tønder

Tønder

Tønder landsogn

25 (X, 2)

603

Tønder landsogn

Tønder

Ubjerg

25 (X, 2)

605

Ubjerg

Tønder

Vojens primærkommune

Trap-sogn

Trap-bind

side

Trap-kommune

Trap-amt

Bemærkninger

Hammelev

24 (X, 1)

277

Hammelev

Haderslev

Jegerup

24 (X, 1)

270

Jegerup

Haderslev

Magstrup

24 (X, 1)

267

Magstrup

Haderslev

Nustrup

24 (X, 1)

290

Nustrup

Haderslev

Oksenvad

24 (X, 1)

254

Oksenvad

Haderslev

Skrydstrup

24 (X, 1)

295

Vojens

Haderslev

Sommersted

24 (X, 1)

263

Sommersted

Haderslev

Vedsted

24 (X, 1)

283

Vedsted

Haderslev

Vojens

24 (X, 1)

272

Vojens

Haderslev

Åbenrå primærkommune

Trap-sogn

Trap-bind

side

Trap-kommune

Trap-amt

Bemærkninger

Ensted

26 (X, 3)

927

Ensted

Åbenrå

Løjt

26 (X, 3)

886

Løjt

Åbenrå

Rise

26 (X, 3)

897

Rise

Åbenrå

Østl. del, 1.360 ha, 279 indb., af Rise, resten af sognet til Rødekro primærkom.

Åbenrå, kbst.

26 (X, 3)

802

Åbenrå

Åbenrå

s. 204

Nr. 9. Ribe amtskommune.

Reproduceret med tilladelse (A. 864/71) af Geodætisk Institut.

Primærkommuner: store bogstaver. Sogne: stort begyndelsesbogstav.

Grænser: ▬ amtskommuner,  primærkommuner, – sogne.

s. 205

Nr. 9. Ribe amtskommune pr. 1/4 1970

Amtskommunen består af 14 primærkommuner. Det gamle Ribe amt var sammensat af 73 Trap-sogne og 3 købstæder. Omfanget af den nye amtskommune svarer i det væsentlige til det tidligere Ribe amt, men der er afgivet 6 sogne, og der er tilført 5 hele sogne og 3 dele af sådanne.

Amtskommunens areal er nu 313.559 ha.

Amtskommunens befolkning pr. 1/7 1970: 197.326.

Overført fra Ribe amt

til

Vejle amtskommune

Hjarup sogn

Seest sogn

Jordrup sogn

Skanderup sogn

Lejrskov sogn

Vamdrup sogn

Tilført Ribe amtskommune

fra Tønder amt

fra Vejle amt

Hviding sogn

Filskov sogn

Roager sogn

Sønder Omme sogn (størstedelen)

Spandet sogn

Blåhøj sogn (mindre del)

Randbøl sogn (mindre del)

Tilført Ribe amtskommune

fra

Ringkøbing amt

Strellev sogn

I visse områder er de nye grænser mellem enhederne endnu ikke endeligt fastlagt. Dette gælder f.eks. et grænseområde mellem Ribe og Ringkøbing amter ved den sydlige ende af Ringkøbing fjord. I øvrigt følger grænserne mellem de nye primærkommuner oftest de gamle sognegrænser, men der er dog i adskillige tilfælde sket en deling af sognene mellem nye primærkommuner.

s. 206
s. 207

Billund primærkommune

Trap-sogn

Trap-bind

side

Trap-kommune

Trap-amt

Bemærkninger

Grene

23 (IX, 2)

916

Grene

Ribe

Randbøl

21 (VIII, 3)

1108

Randbøl

Vejle

Lille vestl. del af Randbøl, 725 ha, 87 indb., resten af sognet til Egtved primærkom., Vejle amtskom.

Vorbasse

23 (IX, 2)

918

Vorbasse

Ribe

Blåbjerg primærkommune

Trap-sogn

Trap-bind

side

Trap-kommune

Trap-amt

Bemærkninger

Henne

23 (IX, 2)

803

Henne-Lønne

Ribe

Kvong

23 (IX, 2)

796

Kvong

Ribe

Lunde

23 (IX, 2)

788

Lunde

Ribe

Lydum

23 (IX, 2)

801

Nørre Nebel-Lydum

Ribe

1967 sammenlagdes samtlige sognekom. til Blåbjerg sml.kom.

Lønne

23 (IX, 2)

809

Henne-Lønne

Ribe

Nørre Nebel

23 (IX, 2)

798

Nørre Nebel-Lydum

Ribe

Ovtrup

23 (IX, 2)

793

Ovtrup

Ribe

Blåvandshuk primærkommune

Trap-sogn

Trap-bind

side

Trap-kommune

Trap-amt

Bemærkninger

Ho

23 (IX, 2)

817

Ho-Oksby

Ribe

Oksby

23 (IX, 2)

820

Ho-Oksby

Ribe

Ål

23 (IX, 2)

810

Ål

Ribe

Bramminge primærkommune

Trap-sogn

Trap-bind

side

Trap-kommune

Trap-amt

Bemærkninger

Bramminge

23 (IX, 2)

1017

Bramminge

Ribe

1966 sammenlagdes sognekom. Bramminge, Darum og Vester Nykirke til Bramminge sml.kom.

Darum

23 (IX, 2)

1015

Darum

Ribe

Vedr. det kommunale tilhørsforhold se ovf. under Bramminge.

Gørding

23 (IX, 2)

1009

Gørding

Ribe

Hunderup

23 (IX, 2)

1028

Hunderup

Ribe

Vejrup

23 (IX, 2)

1013

Vejrup

Ribe

Vester Nykirke

23 (IX, 2)

862

Vester Nykirke

Ribe

Vedr. det kommunale tilhørsforhold se ovf. under Bramminge.

Brørup primærkommune

Trap-sogn

Trap-bind

side

Trap-kommune

Trap-amt

Bemærkninger

Brørup

23 (IX, 2)

969

Brørup

Ribe

Folding

23 (IX, 2)

990

Folding

Ribe

1966 sammenlagdes sognekom. Brørup og Folding til Brørup sml.kom.

Lindknud

23 (IX, 2)

965

Lindknud

Ribe

Vestl. del af Lindknud, 3.567 ha, 642 indb., afgivet til Holsted primærkom.

Esbjerg primærkommune

Trap-sogn

Trap-bind

side

Trap-kommune

Trap-amt

Bemærkninger

Brøndum

23 (IX, 2)

879

Brøndum

Ribe

Vedr. det kommunale tilhørsforhold se ndf. under Esbjerg.

Esbjerg, kbst.

23 (IX, 2)

727

Esbjerg

Ribe

1967 sammenlagdes Skast sognekom. m. Esbjerg købstadkom. til Esbjerg sml.kom. 1969 sammenlagdes sognekom. Brøndum og Vester Nebel m. denne som Esbjerg sml.kom.

s. 208
s. 209

Esbjerg primærkommune (fortsat)

Trap-sogn

Trap-bind

side

Trap-kommune

Trap-amt

Bemærkninger

Guldager

23 (IX, 2)

890

Guldager

Ribe

Hostrup

23 (IX, 2)

888

Alslev-Hostrup

Ribe

Skast

23 (IX, 2)

876

Skast

Ribe

Sneum

23 (IX, 2)

869

Sneum

Ribe

Tjæreborg

23 (IX, 2)

872

Tjæreborg

Ribe

Vester Nebel

23 (IX, 2)

883

Vester Nebel

Ribe

Vedr. det kommunale tilhørsforhold se ovf. under Esbjerg.

Fanø primærkommune

Trap-sogn

Trap-bind

side

Trap-kommune

Trap-amt

Bemærkninger

Nordby

23 (IX, 2)

897

Nordby

Ribe

Sønderho

23 (IX, 2)

901

Sønderho

Ribe

Grindsted primærkommune

Trap-sogn

Trap-bind

side

Trap-kommune

Trap-amt

Bemærkninger

Ansager

23 (IX, 2)

847

Ansager

Ribe

Østl. del af sognet, 3.098 ha, 1.149 indb., resten af sognet i Ølgod primærkom.

Blåhøj

21 (VIII, 3)

1083

Blåhøj

Vejle

Lille sydøstl. del af Blåhøj, 253 ha, 26 indb., resten af sognet til Brande primærkom., Ringkøbing amtskom.

Filskov

21 (VIII, 3)

1082

Filskov

Vejle

Grindsted

23 (IX, 2)

906

Grindsted

Ribe

Hejnsvig

23 (IX, 2)

924

Hejnsvig

Ribe

Sønder Omme

21 (VIII, 3)

1078

Sønder Omme

Vejle

Lille nordl. del af sognet, 165 ha, 317 indb., afgivet til Åskov primærkom., Ringkøbing amtskom.

Helle primærkommune

Trap-sogn

Trap-bind

side

Trap-kommune

Trap-amt

Bemærkninger

Fåborg

23 (IX, 2)

865

Fåborg

Ribe

Grimstrup

23 (IX, 2)

859

Grimstrup

Ribe

Næsbjerg

23 (IX, 2)

854

Næsbjerg

Ribe

Vester Starup

23 (IX, 2)

856

Vester Starup

Ribe

1966 sammenlagdes samtlige kom. til Helle sml.kom.

Øse

23 (IX, 2)

852

Øse

Ribe

Årre

23 (IX, 2)

868

Årre

Ribe

Holsted primærkommune

Trap-sogn

Trap-bd.

side

Trap-kommune

Trap-amt

Bemærkninger

Føvling

23 (IX, 2)

978

Føvling

Ribe

Holsted

23 (IX, 2)

974

Holsted

Ribe

Lindknud

23 (IX, 2)

965

Lindknud

Ribe

Vestl. del af sognet, 3.567 ha, 642 indb., resten af sognet til Brørup primærkom.

Åstrup

23 (IX, 2)

1007

Åstrup

Ribe

s. 210
s. 211

Ribe primærkommune

Trap-sogn

Trap-bind

side

Trap-kommune

Trap-amt

Bemærkninger

Farup

23 (IX, 2)

1040

Farup

Ribe

Hjortlund

23 (IX, 2)

1043

Hjortlund

Ribe

Hviding

25 (X, 2)

545

Hviding

Tønder

Jernved

23 (IX, 2)

1033

Jernved

Ribe

Kalvslund

23 (IX, 2)

1045

Kalvslund

Ribe

Mandø

23 (IX, 2)

1056

Mandø

Ribe

Obbekær

23 (IX, 2)

1048

Obbekær

Ribe

Ribe, kbst.

23 (IX, 2)

628

Ribe

Ribe

Ribe Domkirkes landsogn

23 (IX, 2)

1039

Øster Vedsted

Ribe

Roager

25 (X, 2)

554

Roager

Tønder

Seem

23 (IX, 2)

1049

Seem

Ribe

Spandet

25 (X, 2)

559

Spandet

Tønder

Vester Vedsted

23 (IX, 2)

1052

Vester Vedsted

Ribe

Vilslev

23 (IX, 2)

1024

Vilslev

Ribe

Varde primærkommune

Trap-sogn

Trap-bind

side

Trap-kommune

Trap-amt

Bemærkninger

Alslev

23 (IX, 2)

885

Alslev-Hostrup

Ribe

Billum

23 (IX, 2)

784

Janderup-Billum

Ribe

Horne

23 (IX, 2)

831

Horne

Ribe

Janderup

23 (IX, 2)

781

Janderup-Billum

Ribe

Torstrup

23 (IX, 2)

825

Torstrup

Ribe

Varde, kbst.

23 (IX, 2)

702

Varde

Ribe

Vejen primærkommune

Trap-sogn

Trap-bind

side

Trap-kommune

Trap-amt

Bemærkninger

Anst

23 (IX, 2)

939

Anst

Ribe

Bække

23 (IX, 2)

932

Verst-Bække

Ribe

Gesten

23 (IX, 2)

944

Gesten

Ribe

Læborg

23 (IX, 2)

1002

Læborg

Ribe

Vedr. det kommunale tilhørsforhold se ndf. under Vejen.

Malt

23 (IX, 2)

981

Malt

Ribe

Vejen

23 (IX, 2)

993

Vejen

Ribe

1966 sammenlagdes sognekom. Vejen og Læborg til Vejen sml.kom.

Verst

23 (IX, 2)

930

Verst-Bække

Ribe

Ølgod primærkommune

Trap-sogn

Trap-bind

side

Trap-kommune

Trap-amt

Bemærkninger

Ansager

23 (IX, 2)

847

Ansager

Ribe

Østl. del af Ansager, 3.098 ha, 1.149 indb., afgivet til Grindsted primærkom.

Hodde

23 (IX, 2)

833

Hodde

Ribe

Strellev

22 (IX, 1)

560

Strellev

Ringkøbing

Vedr. det kommunale tilhørsforhold se ndf. under Ølgod.

Tistrup

23 (IX, 2)

836

Tistrup

Ribe

Ølgod

23 (IX, 2)

839

Ølgod

Ribe

1966 blev sognekom. Strellev og Ølgod sammenlagt til Ølgod sml.kom. Sognekom. Tistrup sammenlagdes 1969 m. denne som Ølgod sml.kom.

s. 212

Nr. 10. Vejle amtskommune.

Reproduceret med tilladelse (A. 864/71) og Geodætisk Institut.

Primærkommuner: store bogstaver. Sogne: stort begyndelsesbogstav.

Grænser: ▬ amtskommuner,  primærkommuner, – sogne.

s. 213

Nr. 10. Vejle amtskommune af 1/4 1970

Amtskommunen består af 16 primærkommuner. Vejle amt omfattede 87 Trapsogne og 3 købstæder. Der blev afgivet 7 hele sogne og 2 dele af sådanne til Sønderjyllands, Ribe og Ringkøbing amtskommuner. Der blev tilført 6 sogne fra Ribe amt og 32 sogne og 1 del af et sogn fra Skanderborg amt. Vejle amtskommune omfatter nu 116 Trap-sogne og 3 dele af sådanne samt 4 købstæder, idet Horsens er blevet overført til denne. Øen Endelave er overført til Horsens primærkommune og dermed til Vejle amtskommune.

Amtskommunens areal er nu 299.160 ha.

Amtskommunens befolkning pr. 1/7 1970: 305.234.

Vejle amt har afgivet sognene

Brande til Ringkøbing amtskommune

Blåhøj til Ringkøbing og Ribe amtskommuner

Sdr. Omme til Ringkøbing og Ribe amtskommuner

Filskov til Ribe amtskommune

Hejls til Sønderjyllands amtskommune

Taps til Sønderjyllands amtskommune

Vejstrup til Sønderjyllands amtskommune

og dele af sognene

Randbøl (mindre del) til Ribe amtskommune

Thyregod (lille del) til Ringkøbing amtskommune

Tilført Vejle amtskommune

fra

Ribe amt

Hjarup sogn

Seest sogn

Jordrup sogn

Skanderup sogn

Lejrskov sogn

Vamdrup sogn

Tilført Vejle amtskommune

fra

Skanderborg amt

Endelave sogn

Linnerup sogn

Tyrsting sogn

Ejstrup sogn (størstedelen)

Lundum sogn

Tønning sogn

Føvling sogn

Nebel sogn

Tørring sogn

Gangsted sogn

Nim sogn

Underup sogn

Grædstrup sogn

Nørre Snede sogn

Vedslet sogn

Hammer sogn

Ring sogn

Voerladegård sogn

Hansted sogn

Sønder Vissing sogn

Vær sogn

Hornborg sogn

Søvind sogn

Yding sogn

Hvirring sogn

Tamdrup sogn

Ørridslev sogn

Kattrup sogn

Tolstrup sogn

Østbirk sogn

Klovborg sogn

Træden sogn

Åle sogn

Den nye inddeling i primærkommuner har i Vejle amtskommune givet anledning til en række sognedelinger, navnlig mellem Horsens og Vejle. De fleste af disse er knyttet til den nye Hedensted primærkommune.

s. 214
s. 215

Brædstrup primærkommune

Trap-sogn

Trap-bind

side

Trap-kommune

Trap-amt

Bemærkninger

Føvling

20 (VIII, 2)

631

Ring-Føvling

Skanderborg

1966 sammenlagdes sognekom. Ring-Føvling og Nim-Underup til Brædstrup sml.kom.

Grædstrup

20 (VIII, 2)

621

Grædstrup

Skanderborg

Klovborg

20 (VIII, 2)

656

Klovborg-Tyrsting

Skanderborg

Lille østl. del af Klovborg sogn, resten af sognet i Nørre Snede primærkom.

Nim

20 (VIII, 2)

727

Nim-Underup

Skanderborg

Vedr. det kommunale tilhørsforhold se ovf. under Føvling.

Ring

20 (VIII, 2)

628

Ring-Føvling

Skanderborg

Sønder Vissing

20 (VIII, 2)

607

Sønder Vissing-Voerladegård

Skanderborg

Træden

20 (VIII, 2)

634

Tønning-Træden

Skanderborg

Tyrsting

20 (VIII, 2)

624

Klovborg-Tyrsting

Skanderborg

Tønning

20 (VIII, 2)

633

Tønning-Træden

Skanderborg

Underup

20 (VIII, 2)

730

Nim-Underup

Skanderborg

Vedr. det kommunale tilhørsforhold se ovf. under Føvling.

Voerladegård

20 (VIII, 2)

612

Sønder Vissing-Voerladegård

Skanderborg

Børkop primærkommune

Trap-sogn

Trap-bind

side

Trap-kommune

Trap-amt

Bemærkninger

Gauerslund

21 (VIII, 3)

1163

Gauerslund

Vejle

Gårslev

21 (VIII, 3)

1178

Gårslev

Vejle

Skærup

21 (VIII, 3)

1172

Skærup

Vejle

Den sydøstl. del af Skærup, 640 ha, 436 indb., resten af sognet, 640 ha, 214 indb., (den nordvestl. del) til Vejle primærkom.

Smidstrup

21 (VIII, 3)

1173

Smidstrup

Vejle

Egtved primærkommune

Trap-sogn

Trap-bind

side

Trap-kommune

Trap-amt

Bemærkninger

Bredsten

21 (VIII, 3)

1091

Bredsten

Vejle

Egtved

21 (VIII, 3)

1136

Egtved

Vejle

Jerlev

21 (VIII, 3)

1131

Jerlev

Vejle

Lille del af Jerlev sogn, 29 ha, 6 indb., afstået til Vejle primærkom.

Nørup

21 (VIII, 3)

1102

Nørup

Vejle

Randbøl

21 (VIII, 3)

1108

Randbøl

Vejle

Lille vestl. del af Randbøl sogn, 725 ha, 87 indb., afgivet til Billund primærkom., Ribe amtskom.

Vester Nebel

21 (VIII, 3)

1213

Vester Nebel

Vejle

Ødsted

21 (VIII, 3)

1133

Ødsted

Vejle

Øster Starup

21 (VIII, 3)

1206

Øster Starup

Vejle

Fredericia primærkommune

Trap-sogn

Trap-bind

side

Trap-kommune

Trap-amt

Bemærkninger

Bredstrup

21 (VIII, 3)

1153

Bredstrup

Vejle

Erritsø

21 (VIII, 3)

1148

Erritsø

Vejle

Fredericia, kbst.

21 (VIII, 3)

838

Fredericia

Vejle

1966 sammenlagdes sognekom. Vejlby og Ullerup med Fredericia købstadkom. til Fredericia sml.kom.

Herslev

21 (VIII, 3)

1198

Herslev

Vejle

Pjedsted

21 (VIII, 3)

1177

Pjedsted

Vejle

Taulov

21 (VIII, 3)

1156

Taulov

Vejle

Ullerup

21 (VIII, 3)

1143

Ullerup

Vejle

Vejlby

21 (VIII, 3)

1145

Vejlby

Vejle

Vedr. det kommunale tilhørsforhold se ovf. under Fredericia.

s. 216
s. 217

Give primærkommune

Trap-sogn

Trap-bind

side

Trap-kommune

Trap-amt

Bemærkninger

Gadbjerg

21 (VIII, 3)

1096

Gadbjerg

Vejle

1966 sammenlagdes sognekom. Gadbjerg, Give, Givskud, Lindeballe og Ringive til Give sml.kom.

Give

21 (VIII, 3)

1060

Give

Vejle

Givskud

21 (VIII, 3)

1053

Givskud

Vejle

Lindeballe

21 (VIII, 3)

1100

Lindeballe

Vejle

Ringive

21 (VIII, 3)

1058

Ringive

Vejle

Thyregod

21 (VIII, 3)

1065

Thyregod

Vejle

1966 sammenlagdes sognekom. Thyregod og Vester til Thyregod-Vester sml.kom. 1970 afgav Thyregod sogn lille del, 210 ha, 26 indb., til Brande primærkom., Ringkøbing amtskom.

Vester

21 (VIII, 3)

1069

Vester

Vejle

Vedr. det kommunale tilhørsforhold se ovf. under Thyregod.

Øster Nykirke

21 (VIII, 3)

1054

Øster Nykirke

Vejle

Gjedved primærkommune

Trap-sogn

Trap-bind

side

Trap-kommune

Trap-amt

Bemærkninger

Gangsted

20 (VIII, 2)

715

Gangsted-Søvind

Skanderborg

Kattrup

20 (VIII, 2)

694

Kattrup-Tolstrup

Skanderborg

Søvind

20 (VIII, 2)

716

Gangsted-Søvind

Skanderborg

Tolstrup

20 (VIII, 2)

700

Kattrup-Tolstrup

Skanderborg

Vedslet

20 (VIII, 2)

692

Vedslet

Skanderborg

1966 sammenlagdes sognekom. Vedslet og Ørridslev til Hovedgård sml.kom.

Yding

20 (VIII, 2)

681

Østbirk-Yding

Skanderborg

Ørridslev

20 (VIII, 2)

696

Ørridslev

Skanderborg

Vedr. det kommunale tilhørsforhold se ovf. under Vedslet.

Østbirk

20 (VIII, 2)

673

Østbirk-Yding

Skanderborg

Hedensted primærkommune

Trap-sogn

Trap-bind

side

Trap-kommune

Trap-amt

Bemærkninger

Daugård

21 (VIII, 3)

1018

Ørum-Daugård

Vejle

1966 sammenlagdes sognekom. Ørum-Daugård og Hedensted-Store Dalby til Hedensted-Daugård sml.kom. Se endv. under Engum.

Engum

21 (VIII, 3)

1021

Engum

Vejle

Lille del af Engum, resten af sognet til Vejle primærkom. – I kirkelig henseende er dette lille område af Engum henlagt til Daugård sogn.

Hatting

21 (VIII, 3)

998

Hatting-Torsted

Vejle

Lille sydvestl. del af Hatting sogn, 382 ha, 243 indb., resten af sognet til Horsens primærkom.

Hedensted

21 (VIII, 3)

1014

Hedensted-Store Dalby

Vejle

Vedr. det kommunale tilhørsforhold se ovf. under Daugård.

Korning

21 (VIII, 3)

1011

Korning

Vejle

Løsning

21 (VIII, 3)

1008

Løsning

Vejle

Sindbjerg

21 (VIII, 3)

1040

Grejs-Sindbjerg

Vejle

Lille del af Sindbjerg, resten af sognet til Tørring-Uldum primærkom.

Stenderup

21 (VIII, 3)

1004

Urlev-Stenderup

Vejle

Lille del af Stenderup, resten af sognet til Juelsminde primærkom.

Store Dalby

21 (VIII, 3)

1016

Hedensted-Store Dalby

Vejle

Vedr. det kommunale tilhørsforhold se ovf. under Daugård.

Urlev

21 (VIII, 3)

957

Urlev-Stenderup

Vejle

Lille del af Urlev sogn afgivet til Juelsminde primærkom.

Ølsted

21 (VIII, 3)

1006

Ølsted

Vejle

Østl. del af Ølsted, 595 ha, 250 indb., afgivet til Horsens primærkom.

Ørum

21 (VIII, 3)

958

Ørum-Daugård

Vejle

Vedr. det kommunale tilhørsforhold se ovf. under Daugård.

Øster Snede

21 (VIII, 3)

1033

Øster Snede

Vejle

Lille vestl. del af Øster Snede, 327 ha, 36 indb., afgivet til Tørring-Uldum primærkom.

s. 218
s. 219

Horsens primærkommune

Trap-sogn

Trap-bind

side

Trap-kommune

Trap-amt

Bemærkninger

Endelave

20 (VIII, 2)

737

Endelave

Skanderborg

Hansted

20 (VIII, 2)

703

Lundum-Hansted

Skanderborg

Hatting

21 (VIII, 3)

998

Hatting-Torsted

Vejle

Lille sydvestl. del af Hatting, 382 ha, 243 indb., afgivet til Hedensted primærkom.

Horsens, kbst.

20 (VIII, 2)

404

Horsens

Skanderborg

Lundum

20 (VIII, 2)

702

Lundum-Hansted

Skanderborg

Nebel

20 (VIII, 2)

713

Vær-Nebel

Skanderborg

Skjold

21 (VIII, 3)

987

Skjold

Vejle

1966 sammenlagdes sognekom. Skjold og Glud-Hjarnø til Glud-Skjold sml.kom. 1970 kom denne til Juelsminde primærkom., dog en lille del af Skjold sogn til Horsens primærkom. I kirkelig henseende henlagdes denne del af Skjold til Uth sogn.

Tamdrup

20 (VIII, 2)

722

Tamdrup

Skanderborg

Torsted

21 (VIII, 3)

1001

Hatting-Torsted

Vejle

Tyrsted

21 (VIII, 3)

1003

Tyrsted-Uth

Vejle

Uth

21 (VIII, 3)

947

Tyrsted-Uth

Vejle

Vedr. de kirkelige forhold se ovf. under Skjold.

Vær

20 (VIII, 2)

707

Vær-Nebel

Skanderborg

Ølsted

21 (VIII, 3)

1006

Ølsted

Vejle

Østl. del, 595 ha, 250 indb., af Ølsted, resten af sognet til Hedensted primærkom.

Jelling primærkommune

Trap-sogn

Trap-bind

side

Trap-kommune

Trap-amt

Bemærkninger

Hvejsel

21 (VIII, 3)

1049

Hvejsel

Vejle

Jelling

21 (VIII, 3)

1113

Jelling

Vejle

Kollerup

21 (VIII, 3)

1125

Kollerup-Vindelev

Vejle

1966 sammenlagdes samtlige sognekom. til Jelling sml.kom.

Vindelev

21 (VIII, 3)

1048

Kollerup-Vindelev

Vejle

Juelsminde primærkommune

Trap-sogn

Trap-bind

side

Trap-kommune

Trap-amt

Bemærkninger

As

21 (VIII, 3)

975

As-Klakring

Vejle

1966 sammenlagdes sognekom. As-Klakring, Barrit-Vrigsted, Hornum og Stouby til Juelsminde sml.kom.

Barrit

21 (VIII, 3)

969

Barrit-Vrigsted

Vejle

Bjerre

21 (VIII, 3)

955

Nebsager-Bjerre

Vejle

Glud

21 (VIII, 3)

989

Glud-Hjarnø

Vejle

Hjarnø

21 (VIII, 3)

995

Glud-Hjarnø

Vejle

1966 sammenlagdes sognekom. Glud-Hjarnø og Skjold til Glud-Skjold sml.kom., der 1970 kom til Juelsminde primærkom., med undt. af lille del af Skjold sogn, der kom til Horsens primærkom. og i kirkelig henseende henlagdes til Uth sogn.

Hornum

21 (VIII, 3)

968

Hornum

Vejle

Klakring

21 (VIII, 3)

980

As-Klakring

Vejle

Vedr. det kommunale tilhørsforhold se ovf. under As sogn.

Nebsager

21 (VIII, 3)

952

Nebsager-Bjerre

Vejle

Rårup

21 (VIII, 3)

982

Rårup

Vejle

Skjold

21 (VIII, 3)

987

Skjold

Vejle

Vedr. det kommunale og kirkelige tilhørsforhold se ovf. under Glud.

Stenderup

21 (VIII, 3)

1004

Urlev-Stenderup

Vejle

Lille del af Stenderup til Hedensted primærkom.

Stouby

21 (VIII, 3)

961

Stouby

Vejle

Vedr. det kommunale tilhørsforhold se ovf. under As.

Urlev

21 (VIII, 3)

957

Urlev-Stenderup

Vejle

Lille del af Urlev, resten af sognet til Hedensted primærkom.

Vrigsted

21 (VIII, 3)

974

Barrit-Vrigsted

Vejle

Vedr. det kommunale tilhørsforhold se ovf. under As.

s. 220
s. 221

Kolding primærkommune

Trap-sogn

Trap-bind

side

Trap-kommune

Trap-amt

Bemærkninger

Almind

21 (VIII, 3)

1200

Almind

Vejle

Dalby

21 (VIII, 3)

1238

Dalby

Vejle

Eltang

21 (VIII, 3)

1190

Eltang-Sønder Vilstrup

Vejle

Vedr. det kommunale tilhørsforhold se ndf. under Kolding.

Harte

21 (VIII, 3)

1185

Harte-Nørre Bramdrup

Vejle

Kolding, kbst.

21 (VIII, 3)

889

Kolding

Vejle

1/4 1969 sammenlagdes sognekom. Eltang-Sønder Vilstrup (Eltang, Sønder Vilstrup og Nørre Bjert sogne) m. Kolding købstadkom. til Kolding sml.kom.

Nørre Bjert

21 (VIII, 3)

1193

Eltang-Sønder Vilstrup

Vejle

Nørre Bramdrup

21 (VIII, 3)

1189

Harte-Nørre Bramdrup

Vejle

Seest

23 (IX, 2)

952

Seest

Ribe

Sønder Bjert

21 (VIII, 3)

1223

Sønder Bjert

Vejle

Sønder Stenderup

21 (VIII, 3)

1218

Sønder Stenderup

Vejle

Sønder Vilstrup

21 (VIII, 3)

1195

Eltang-Sønder Vilstrup

Vejle

Vedr. det kommunale tilhørsforhold se ovf. under Kolding.

Viuf

21 (VIII, 3)

1203

Viuf

Vejle

Vonsild

21 (VIII, 3)

1235

Vonsild

Vejle

Lunderskov primærkommune

Trap-sogn

Trap-bind

side

Trap-kommune

Trap-amt

Bemærkninger

Jordrup

23 (IX, 2)

938

Lejrskov-Jordrup

Ribe

1/4 1969 sammenlagdes sognekom. Lejrskov-Jordrup og Skanderup til Lunderskov sml.kom.

Lejrskov

23 (IX, 2)

934

Lejrskov-Jordrup

Ribe

Skanderup

23 (IX, 2)

946

Skanderup

Ribe

Nørre Snede primærkommune

Trap-sogn

Trap-bind

side

Trap-kommune

Trap-amt

Bemærkninger

Ejstrup

20 (VIII, 2)

646

Ejstrup

Skanderborg

Lille nordvestl. del, 190 ha, 17 indb., afgivet til Herning primærkom., Ringkøbing amtskom.

Klovborg

20 (VIII, 2)

656

Klovborg-Tyrsting

Skanderborg

Lille østl. del af Klovborg sogn afgivet til Brædstrup primærkom.

Nørre Snede

20 (VIII, 2)

650

Nørre Snede

Skanderborg

Tørring-Uldum primærkommune

Trap-sogn

Trap-bind

side

Trap-kommune

Trap-amt

Bemærkninger

Grejs

21 (VIII, 3)

1037

Grejs-Sindbjerg

Vejle

Hammer

20 (VIII, 2)

662

Linnerup-Hammer

Skanderborg

Hornborg

20 (VIII, 2)

736

Hvirring-Hornborg

Skanderborg

Hvirring

20 (VIII, 2)

731

Hvirring-Hornborg

Skanderborg

Langskov

21 (VIII, 3)

1045

Langskov

Vejle

Linnerup

20 (VIII, 2)

660

Linnerup-Hammer

Skanderborg

Sindbjerg

21 (VIII, 3)

1040

Grejs-Sindbjerg

Vejle

Lille del af Sindbjerg sogn afgivet til Hedensted primærkom.

Tørring

20 (VIII, 2)

667

Tørring

Skanderborg

Uldum

21 (VIII, 3)

1043

Uldum

Vejle

Øster Snede

21 (VIII, 3)

1033

Øster Snede

Vejle

Lille vestl. del af Øster Snede, 327 ha, 36 indb., resten af sognet til Hedensted primærkom.

Åle

20 (VIII, 2)

664

Åle

Skanderborg

s. 222
s. 223

Vamdrup primærkommune

Trap-sogn

Trap-bind

side

Trap-kommune

Trap-amt

Bemærkninger

Hjarup

23 (IX, 2)

954

Hjarup

Ribe

1968 sammenlagdes sognekom. Hjarup og Vamdrup til Vamdrup sml.kom.

Vamdrup

23 (IX, 2)

957

Vamdrup

Ribe

Ødis

21 (VIII, 3)

1240

Ødis

Vejle

Vejle primærkommune

Trap-sogn

Trap-bind

side

Trap-kommune

Trap-amt

Bemærkninger

Engum

21 (VIII, 3)

1021

Engum

Vejle

Lille del af Engum afgivet til Hedensted primærkom. og i kirkelig henseende til Daugård sogn.

Hornstrup

21 (VIII, 3)

1028

Hornstrup

Vejle

Hover

21 (VIII, 3)

1121

Hover

Vejle

Højen

21 (VIII, 3)

1129

Højen

Vejle

Jerlev

21 (VIII, 3)

1131

Jerlev

Vejle

Lille del af Jerlev, 29 ha, 6 indb., resten af sognet til Egtved primærkom.

Mølholm

21 (VIII, 3)

1171

Vinding

Vejle

Skibet

21 (VIII, 3)

1086

Skibet

Vejle

Skærup

21 (VIII, 3)

1172

Skærup

Vejle

Nordvestl. del af Skærup, 640 ha, 214 indb., resten af sognet (640 ha, 436 indb.) til Børkop primærkom.

Vejle, kbst.

21 (VIII, 3)

793

Vejle

Vejle

Vinding

21 (VIII, 3)

1168

Vinding

Vejle

s. 224

Nr. 11. Ringkøbing amtskommune. Nordvestlige del.

Reproduceret med tilladelse (A. 864/71) af Geodætisk Institut.

Primærkommuner: store bogstaver. Sogne: stort begyndelsesbogstav.

Grænser: ▬ amtskommuner,  primærkommuner, – sogne.

s. 225

Nr. 11. Ringkøbing amtskommune. Sydvestlige del.

Reproduceret med tilladelse (A. 864/71) af Geodætisk Institut.

Primærkommuner: store bogstaver. Sogne: stort begyndelsesbogstav.

Grænser: ▬ amtskommuner,  primærkommuner, – sogne.

s. 226

Nr. 11. Ringkøbing amtskommune. Østlige del.

Reproduceret med tilladelse (A. 864/71) af Geodætisk Institut.

Primærkommuner: store bogstaver. Sogne: stort begyndelsesbogstav.

Grænser: ▬ amtskommuner,  primærkommuner, – sogne.

s. 227

Nr. 11. Ringkøbing amtskommune pr. 1/4 1970

Amtskommunen består af 18 primærkommuner. Den nye amtskommune er i alt væsentligt opbygget af enheder fra det tidligere Ringkøbing amt, men i grænseområderne er der dog foretaget visse ændringer. Det tidligere Ringkøbing amt omfattede 118 Trap-sogne og 6 købstæder.

Amtskommunen har nu et areal på 484.940 ha.

Amtskommunens befolkning pr. 1/7 1970: 240.698.

Ringkøbing amtskommune af ¼ 1970 består af følgende enheder:

sogne

dele af sogne

købstæder

Fra Ringkøbing amt

114

1

6

Fra Viborg amt

1

Fra Skanderborg amt

2

Fra Vejle amt

1

3

Fra Thisted amt

5

120

7

6

Overført fra Ringkøbing amt

til

til

Viborg amtskommune

Ribe amtskommune

Estvad sogn

Strellev sogn

Grove sogn (delvis)

Rønbjerg sogn

Tilført Ringkøbing amtskommune

fra

fra

Viborg amt

Skanderborg amt

Engesvang sogn (størstedelen)

Ejstrup sogn (lille del)

Vrads sogn (lille del)

Tilført Ringkøbing amtskommune

fra

fra

Vejle amt

Thisted amt

Blåhøj sogn (størstedelen)

Hvidbjerg sogn (Refs herred)

Brande sogn

Jegindø sogn

Sønder Omme sogn (lille del)

Lyngs sogn

Thyregod sogn (lille del)

Odby sogn

Søndbjerg sogn

Medens grænsedragningen for den nye Viborg amtskommune med en enkelt undtagelse har fulgt sognegrænserne, har reguleringen af grænserne for Ringkøbing amtskommune været noget mere kompliceret, idet ikke mindre end 6 sogne er blevet delt. For Grove sogns vedkommende er det en simpel deling. De øvrige sognedelinger drejer sig om mindre reguleringer af indviklede sognegrænser, hvis bevarelse ikke anses for at svare til vor tids behov.

s. 228
s. 229

Avlum-Haderup primærkommune

Trap-sogn

Trap-bind

side

Trap-kommune

Trap-amt

Bemærkninger

Avlum

22 (IX, 1)

338

Avlum-Hodsager

Ringkøbing

Grove

22 (IX, 1)

329

Grove

Ringkøbing

Vestl. del af Grove, 4.220 ha, 307 indb., den østl. del af sognet, 3.883 ha, 1711 indb., til Karup primærkom., Viborg amtskom.

Haderup

22 (IX, 1)

326

Haderup

Ringkøbing

Hodsager

22 (IX, 1)

331

Avlum-Hodsager

Ringkøbing

Brande primærkommune

Trap-sogn

Trap-bind

side

Trap-kommune

Trap-amt

Bemærkninger

Blåhøj

21 (VIII, 3)

1083

Blåhøj

Vejle

Blåhøj sogn har afgivet sydøstl. del, 253 ha, 26 indb. til Grindsted primærkom., Ribe amtskom.

Brande

21 (VIII, 3)

1071

Brande

Vejle

Thyregod

21 (VIII, 3)

1065

Thyregod

Vejle

Lille del af Thyregod, 210 ha, 26 indb., resten af sognet til Give primærkom., Vejle amtskom. – 1966 var Thyregod sognekom. blevet sammenlagt m. Vester sognekom. til Thyregod-Vester sml.kom.

Egvad primærkommune

Trap-sogn

Trap-bind

side

Trap-kommune

Trap-amt

Bemærkninger

Egvad

22 (IX, 1)

552

Egvad

Ringkøbing

Hemmet

22 (IX, 1)

540

Hemmet-Sønder Vium

Ringkøbing

Hoven

22 (IX, 1)

565

Hoven

Ringkøbing

Lyne

22 (IX, 1)

558

Lyne

Ringkøbing

Lønborg

22 (IX, 1)

546

Lønborg

Ringkøbing

1966 sammenlagdes samtlige sognekom. til Egvad sml.kom.

Nørre Bork

22 (IX, 1)

538

Sønder Bork-Nørre Bork

Ringkøbing

Oddum

22 (IX, 1)

562

Oddum

Ringkøbing

Sønder Bork

22 (IX, 1)

533

Sønder Bork-Nørre Bork

Ringkøbing

Sønder Vium

22 (IX, 1)

543

Hemmet-Sønder Vium

Ringkøbing

Herning primærkommune

Trap-sogn

Trap-bind

side

Trap-kommune

Trap-amt

Bemærkninger

Arnborg

22 (IX, 1)

394

Arnborg

Ringkøbing

Vedr. det kommunale tilhørsforhold se ndf. under Rind.

Ejstrup

20 (VIII, 2)

646

Ejstrup

Skanderborg

Lille nordvestl. del af Ejstrup, 190 ha, 17 indb., resten af sognet til Nørre Snede primærkom., Vejle amtskom.

Gjellerup

22 (IX, 1)

356

Gjellerup

Ringkøbing

Lille del af sognet, 128 ha, 21 indb., afgivet til Ikast primærkom.

Havnstrup

22 (IX, 1)

382

Snejbjerg

Ringkøbing

Herning, kbst.

22 (IX, 1)

110

Herning

Ringkøbing

Ilskov

22 (IX, 1)

354

Ilskov og Bording

Ringkøbing

Vestl. del af sognet, Ilskov sognekom., til Herning primærkom., medens resten af sognet, Bording sognekom., til Ikast primærkom.

Rind

22 (IX, 1)

372

Rind

Ringkøbing

1967 sammenlagdes sognekom. Rind og Arnborg til Rind sml.kom.

Simmelkær

22 (IX, 1)

351

Simmelkær

Ringkøbing

Sinding

22 (IX, 1)

348

Sinding

Ringkøbing

Snejbjerg

22 (IX, 1)

377

Snejbjerg

Ringkøbing

Studsgård

22 (IX, 1)

380

Snejbjerg

Ringkøbing

Sunds

22 (IX, 1)

352

Sunds

Ringkøbing

Ørre

22 (IX, 1)

344

Ørre

Ringkøbing

s. 230
s. 231

Holmsland primærkommune

Trap-sogn

Trap-bind

side

Trap-kommune

Trap-amt

Bemærkninger

Gammelsogn

22 (IX, 1)

484

Holmsland

Ringkøbing

Holmsland Klit

22 (IX, 1)

486

Holmsland

Ringkøbing

Nysogn

22 (IX, 1)

479

Holmsland

Ringkøbing

Holstebro primærkommune

Trap-sogn

Trap-bind

side

Trap-kommune

Trap-amt

Bemærkninger

Borbjerg

22 (IX, 1)

257

Borbjerg

Ringkøbing

Holstebro, kbst.

22 (IX, 1)

70

Holstebro

Ringkøbing

1966 sammenlagdes Måbjerg sognekom. m. Holstebro købstadkom. til Holstebro sml.kom.

Idum

22 (IX, 1)

426

Idum

Ringkøbing

Mejrup

22 (IX, 1)

254

Mejrup

Ringkøbing

Måbjerg

22 (IX, 1)

252

Måbjerg

Ringkøbing

Vedr. det kommunale tilhørsforhold se ovf. under Holstebro.

Navr

22 (IX, 1)

285

Navr-Sir

Ringkøbing

Nørre Felding

22 (IX, 1)

428

Nørre Felding

Ringkøbing

Råsted

22 (IX, 1)

423

Råsted

Ringkøbing

Lille nordvestl. del af sognet, 685 ha, 65 indb., afgivet til Ulfborg-Vemb primærkom.

Sir

22 (IX, 1)

287

Navr-Sir

Ringkøbing

Tvis

22 (IX, 1)

334

Tvis

Ringkøbing

Vejrum

22 (IX, 1)

275

Vejrum

Ringkøbing

Lille sydvestl. del af Vejrum, resten af sognet til Struer primærkom.

Ikast primærkommune

Trap-sogn

Trap-bind

side

Trap-kommune

Trap-amt

Bemærkninger

Bording

22 (IX, 1)

361

Bording

Ringkøbing

Engesvang

17 (VII, 1)

475

Engesvang og Torning

Viborg

Den lille nordl. del af Engesvang sogn, 13 indb., der tilhørte Torning sognekom. til Kjellerup primærkom., Viborg amtskom.

Gjellerup

22 (IX, 1)

356

Gjellerup

Ringkøbing

Lille del af Gjellerup, 128 ha, 21 indb., resten af sognet til Herning primærkom.

Ikast

22 (IX, 1)

365

Ikast

Ringkøbing

Ilskov

22 (IX, 1)

354

Ilskov og Bording

Ringkøbing

Østl. del af Ilskov sogn, Bording sognekom., resten af sognet, Ilskov sognekom., til Herning primærkom.

Vrads

20 (VIII, 2)

643

Vinding-Bryrup-Vrads

Skanderborg

Nordvestl. del af Vrads sogn, 652 ha, 70 indb., resten af sognet til Them primærkom., Århus amtskom.

Lemvig primærkommune

Trap-sogn

Trap-bind

side

Trap kommune

Trap-amt

Bemærkninger

Bøvling

22 (IX, 1)

189

Tangsø

Ringkøbing

Dybe

22 (IX, 1)

242

Dybe-Ramme

Ringkøbing

Fabjerg

22 (IX, 1)

212

Fabjerg

Ringkøbing

Ferring

22 (IX, 1)

238

Klinkby

Ringkøbing

Fjaltring

22 (IX, 1)

246

Fjaltring-Trans

Ringkøbing

Flynder

22 (IX, 1)

195

Tangsø

Ringkøbing

Gudum

22 (IX, 1)

206

Gudum

Ringkøbing

Heldum

22 (IX, 1)

182

Klinkby

Ringkøbing

Hove

22 (IX, 1)

235

Klinkby

Ringkøbing

s. 232
s. 233

Lemvig primærkommune (fortsat)

Trap-sogn

Trap-bind

side

Trap-kommune

Trap-amt

Bemærkninger

Hygum

22 (IX, 1)

233

Klinkby

Ringkøbing

Lemvig, kbst.

22 (IX, 1)

95

Lemvig

Ringkøbing

1966 sammenlagdes Lemvig købstadkom. og Nørlem sognekom. til Lemvig sml.kom.

Lomborg

22 (IX, 1)

184

Lomborg-Rom

Ringkøbing

Møborg

22 (IX, 1)

200

Tangsø

Ringkøbing

Nees

22 (IX, 1)

203

Tangsø

Ringkøbing

Nørlem

22 (IX, 1)

170

Nørlem

Ringkøbing

Vedr. det kommunale tilhørsforhold se ovf. under Lemvig.

Nørre Nissum

22 (IX, 1)

175

Nørre Nissum

Ringkøbing

Ramme

22 (IX, 1)

243

Dybe-Ramme

Ringkøbing

Rom

22 (IX, 1)

186

Lomborg-Rom

Ringkøbing

Trans

22 (IX, 1)

248

Fjaltring-Trans

Ringkøbing

Tørring

22 (IX, 1)

179

Klinkby

Ringkøbing

Vandborg

22 (IX, 1)

236

Klinkby

Ringkøbing

Ringkøbing primærkommune

Trap-sogn

Trap-bind

side

Trap-kommune

Trap-amt

Bemærkninger

Dejbjerg

22 (IX, 1)

509

Dejbjerg

Ringkøbing

Lille nordl. del, 52 ha, 6 indb., resten af sognet til Skjern primærkom. – I kirkelig henseende henlagdes nævnte lille område til Velling sogn.

Hee

22 (IX, 1)

450

Hee

Ringkøbing

Hover

22 (IX, 1)

460

Hover

Ringkøbing

Husby

22 (IX, 1)

399

Husby

Ringkøbing

Sydl. del af Husby, 1.330 ha, 23 indb., resten af sognet til Ulfborg-Vemb primærkom.

No

22 (IX, 1)

456

No

Ringkøbing

Rindum

22 (IX, 1)

442

Rindum

Ringkøbing

Vedr. det kommunale tilhørsforhold se ndf. under Ringkøbing.

Ringkøbing, kbst. 22 (IX, 1)

53

Ringkøbing

Ringkøbing

1966 blev Rindum sognekom. sammenlagt med Ringkøbing købstadkom. til Ringkøbing sml.kom.

Stadil

22 (IX, 1)

471

Stadil

Ringkøbing

Sønder Lem

22 (IX, 1)

504

Sønder Lem

Ringkøbing

Tim

22 (IX, 1)

464

Tim

Ringkøbing

Torsted

22 (IX, 1)

457

Torsted

Ringkøbing

Lille del af Torsted sogn, 0,4 ha, afgivet til Ulfborg-Vemb primærkom. og lille del, 0, 2 ha, til Trehøje primærkom. – I kirkelig henseende er disse 2 områder henlagt til henhv. Ulfborg og Vind sogn. Se endv. ndf. under Ulfborg.

Ulfborg

22 (IX, 1)

413

Ulfborg

Ringkøbing

Lille del af Ulfborg sogn, 0,8 ha, resten af sognet til Ulfborg-Vemb primærkom. – I kirkelig henseende er det lille område henlagt til Torsted sogn.

Vedersø

22 (IX, 1)

475

Vedersø

Ringkøbing

Velling

22 (IX, 1)

445

Velling

Ringkøbing

Vedr. de kirkelige tilhørsforhold se ovf. under Dejbjerg.

Vind

22 (IX, 1)

434

Vinding-Vind

Ringkøbing

Lille del af Vind sogn, 0,1 ha, resten af sognet til Trehøje primærkom. – I kirkelig henseende er nævnte lille område henlagt til Torsted sogn.

Ølstrup

22 (IX, 1)

507

Ølstrup

Ringkøbing

Skjern primærkommune

Trap-sogn

Trap-bind

side

Trap-kommune

Trap-amt

Bemærkninger

Bølling

22 (IX, 1)

520

Bølling-Sædding

Ringkøbing

s. 234
s. 235

Skjern primærkommune (fortsat)

Trap-sogn

Trap-bind

side

Trap-kommune

Trap-amt

Bemærkninger

Dejbjerg

22 (IX, 1)

509

Dejbjerg

Ringkøbing

Lille nordl. del af Dejbjerg sogn, 52 ha, 6 indb., afgivet til Ringkøbing primærkom. – I kirkelig henseende er nævnte område henlagt til Velling sogn.

Faster

22 (IX, 1)

530

Faster

Ringkøbing

Hanning

22 (IX, 1)

512

Hanning

Ringkøbing

Skjern, kbst.

22 (IX, 1)

157

Skjern

Ringkøbing

Stavning

22 (IX, 1)

516

Stavning

Ringkøbing

Sædding

22 (IX, 1)

522

Bølling-Sædding

Ringkøbing

Sønder Borris

22 (IX, 1)

524

Sønder Borris

Ringkøbing

Lille østl. del af Sønder Borris, 524 ha, 91 indb., afgivet til Videbæk primærkom.

Struer primærkommune

Trap-sogn

Trap-bind

side

Trap-kommune

Trap-amt

Bemærkninger

Asp

22 (IX, 1)

283

Ølby-Asp-Fovsing

Ringkøbing

Fovsing

22 (IX, 1)

282

Ølby-Asp-Fovsing

Ringkøbing

Gimsing

22 (IX, 1)

271

Gimsing

Ringkøbing

Hjerm

22 (IX, 1)

266

Hjerm

Ringkøbing

Humlum

22 (IX, 1)

217

Resen-Humlum

Ringkøbing

Resen

22 (IX, 1)

215

Resen-Humlum

Ringkøbing

Struer, kbst.

22 (IX, 1)

137

Struer

Ringkøbing

Vejrum

22 (IX, 1)

275

Vejrum

Ringkøbing

Lille sydvestl. del af Vejrum sogn afgivet til Holstebro primærkom.

Venø

22 (IX, 1)

221

Venø

Ringkøbing

Ølby

22 (IX, 1)

280

Ølby-Asp-Fovsing

Ringkøbing

Thyborøn-Harboør primærkommune

Trap-sogn

Trap-bind

side

Trap-kommune

Trap-amt

Bemærkninger

Engbjerg

22 (IX, 1)

231

Harboør-Engbjerg

Ringkøbing

Harboør

22 (IX, 1)

225

Harboør-Engbjerg

Ringkøbing

Thyborøn

22 (IX, 1)

228

Thyborøn

Ringkøbing

Thyholm primærkommune

Trap-sogn

Trap-bind

side

Trap-kommune

Trap-amt

Bemærkninger

Hvidbjerg, Refs hrd.

15 (VI, 2)

675

Hvidbjerg-Lyngs

Thisted

Jegindø

15 (VI, 2)

685

Jegindø

Thisted

Lyngs

15 (VI, 2)

680

Hvidbjerg-Lyngs

Thisted

Odby

15 (VI, 2)

683

Søndbjerg-Odby

Thisted

Søndbjerg

15 (VI, 2)

681

Søndbjerg-Odby

Thisted

Trehøje primærkommune

Trap-sogn

Trap-bind

side

Trap-kommune

Trap-amt

Bemærkninger

Nørre Omme

22 (IX, 1)

461

Nørre Omme

Ringkøbing

Sydvestl. del af Nørre Omme, 2.744 ha, 779 indb., afgivet til Videbæk primærkom.

Nøvling

22 (IX, 1)

347

Vildbjerg-Nøvling

Ringkøbing

Timring

22 (IX, 1)

436

Timring

Ringkøbing

s. 236
s. 237

Trehøje primærkommune (fortsat)

Trap-sogn

Trap-bind

side

Trap-kommune

Trap-amt

Bemærkninger

Torsted

22 (IX, 1)

457

Torsted

Ringkøbing

Lille del af Torsted, 0,2 ha, en anden lille del til Ulfborg-Vemb primærkom., resten til Ringkøbing primærkom. – I kirkelig henseende er førstnævnte lille del henlagt til Vind sogn.

Vildbjerg

22 (IX, 1)

342

Vildbjerg-Nøvling

Ringkøbing

Vind

22 (IX, 1)

434

Vinding-Vind

Ringkøbing

Lille del af Vind, 0,1 ha, afgivet til Ringkøbing primærkom. og i kirkelig henseende henlagt til Torsted sogn.

Vinding

22 (IX, 1)

432

Vinding-Vind

Ringkøbing

Ulfborg-Vemb primærkommune

Trap-sogn

Trap-bind

side

Trap-kommune

Trap-amt

Bemærkninger

Bur

22 (IX, 1)

291

Gørding-Vemb-Bur

Ringkøbing

Gørding

22 (IX, 1)

288

Gørding-Vemb-Bur

Ringkøbing

Husby

22 (IX, 1)

399

Husby

Ringkøbing

Sydl. del af Husby, 1.330 ha, 23 indb., afgivet til Ringkøbing primærkom.

Madum

22 (IX, 1)

412

Madum

Ringkøbing

Råsted

22 (IX, 1)

423

Råsted

Ringkøbing

Lille nordvestl. del, 685 ha, 65 indb., af Råsted, resten af sognet til Holstebro primærkom.

Staby

22 (IX, 1)

407

Staby

Ringkøbing

Sønder Nissum

22 (IX, 1)

401

Sønder Nissum

Ringkøbing

Torsted

22 (IX, 1)

457

Torsted

Ringkøbing

Lille del af Torsted, 0,4 ha, en anden lille del til Trehøje primærkom., resten af sognet til Ringkøbing primærkom., – I kirkelig henseende er førstnævnte lille område henlagt til Ulfborg sogn, medens Torsted sogn har fået tillagt lille del af Ulfborg (se ndf.).

Ulfborg

22 (IX, 1)

413

Ulfborg

Ringkøbing

Lille del af Ulfborg, 0,8 ha, afgivet til Ringkøbing primærkom. – I kirkelig henseende er denne lille del henlagt til Torsted sogn, medens Ulfborg sogn har fået tillagt lille del af Torsted (se ovf.).

Vemb

22 (IX, 1)

289

Gørding-Vemb-Bur

Ringkøbing

Videbæk primærkommune

Trap-sogn

Trap-bind

side

Trap-kommune

Trap-amt

Bemærkninger

Brejning

22 (IX, 1)

499

Brejning

Ringkøbing

Herborg

22 (IX, 1)

497

Nørre Vium-Herborg

Ringkøbing

Nørre Omme

22 (IX, 1)

461

Nørre Omme

Ringkøbing

Sydvestl. del af Nørre Omme, 2.744 ha, 779 indb., resten af sognet til Trehøje primærkom.

Nørre Vium

22 (IX, 1)

494

Nørre Vium-Herborg

Ringkøbing

Sønder Borris

22 (IX, 1)

524

Sønder Borris

Ringkøbing

Lille østl. del af Sønder Borris, 524 ha, 91 indb., resten af sognet til Skjern primærkom.

Videbæk

22 (IX, 1)

498

Nørre Vium-Herborg og Vorgod

Ringkøbing

Vorgod

22 (IX, 1)

492

Vorgod

Ringkøbing

Vinderup primærkommune

Trap-sogn

Trap-bind

side

Trap-kommune

Trap-amt

Bemærkninger

Ejsing

22 (IX, 1)

304

Ejsing

Ringkøbing

Handbjerg

22 (IX, 1)

262

Handbjerg

Ringkøbing

s. 238
s. 239

Vinderup primærkommune (fortsat)

Trap-sogn

Trap-bind

side

Trap-kommune

Trap-amt

Bemærkninger

Ryde

22 (IX, 1)

312

Ryde

Ringkøbing

Sahl

22 (IX, 1)

300

Sahl

Ringkøbing

Sevel

22 (IX, 1)

316

Sevel

Ringkøbing

Åskov primærkommune

Trap-sogn

Trap-bind

side

Trap-kommune

Trap-amt

Bemærkninger

Assing

22 (IX, 1)

387

Assing

Ringkøbing

Skarrild

22 (IX, 1)

389

Skarrild

Ringkøbing

Sønder Felding

22 (IX, 1)

383

Sønder Felding

Ringkøbing

Sønder Omme

21 (VIII, 3)

1078

Sønder Omme

Vejle

Lille nordl. del af Sønder Omme, 165 ha, 317 indb., resten af sognet til Grindsted Primærkom., Ribe amtskom.

s. 240

Nr. 12. Århus amtskommune. Nordlige del.

Reproduceret med tilladelse (A. 864/71) af Geodætisk Institut.

Primærkommuner: store bogstaver. Sogne: stort begyndelsesbogstav.

Grænser: ▬ amtskommuner,  primærkommuner, – sogne.

s. 241

Nr. 12. Århus amtskommune. Vestlige del.

Reproduceret med tilladelse (A. 864/71) af Geodætisk Institut.

Primærkommuner: store bogstaver. Sogne: stort begyndelsesbogstav.

Grænser: – amtskommuner, – primærkommuner, – sogne.

s. 242

Nr. 12. Århus amtskommune. Østlige del.

Reproduceret med tilladelse (A. 864/71) af Geodætisk Institut.

Primærkommuner: store bogstaver. Sogne: stort begyndelsesbogstav.

Grænser: – amtskommuner, – primærkommuner, – sogne.

s. 243

Nr. 12. Århus amtskommune pr. 1/4 1970

Amtskommunen består af 26 primærkommuner. Den er opbygget af hele det tidligere Århus amt, en del af det tidligere Skanderborg amt, størstedelen af det tidligere Randers amt, herunder øen Anholt, en del af det tidligere Viborg amt samt øen Samsø, der er overført fra det tidligere Holbæk amt.

Amtskommunens areal er nu 457.052 ha.

Amtskommunens befolkning pr. 1/7 1970: 527.243.

I Århus amtskommune indgår nu:

Trap-sogne Dele af sogne Købstæder

Fra Århus amt

64

1

Fra Skanderborg amt

30

1

2

Fra Viborg amt

26

1

Fra Randers amt

124

2

4

Fra Holbæk amt

5

I alt

249

4

7

Tilført Århus amtskommune

fra

Skanderborg amt

Adslev sogn

Linå sogn

Tulstrup sogn

Alling sogn

Låsby sogn

Tvilum sogn

Blegind sogn

Mesing sogn

Tåning sogn

Bryrup sogn

Ovsted sogn

Veng sogn

Dallerup sogn

Rye sogn

Vinding sogn

Dover sogn

Røgen sogn

Vitved sogn

Fruering sogn

Skannerup sogn

Voel sogn

Gjern sogn

Skorup sogn

Voldby sogn

Hammel sogn

Sporup sogn

Vrads sogn (delvis)

Hylke sogn

Søby sogn

Hørning sogn

Them sogn

Tilført Århus amtskommune

fra

Viborg amt

Balle sogn

Kragelund sogn

Skjød sogn

Funder sogn

Langå sogn

Svostrup sogn

Granslev sogn

Lemming sogn

Sønderbæk sogn

Grensten sogn

Læsten sogn

Torup sogn

Gødvad sogn

Nørbæk sogn

Tånum sogn

Haurum sogn

Sall sogn

Vellev sogn (delvis)

Helstrup sogn

Sejling sogn

Øster Bjerregrav sogn

Hornbæk sogn

Serup sogn

Øster Velling sogn

Houlbjerg sogn

Sinding sogn

Ålum sogn

s. 244

Tilført Århus amtskommune

Tilført Århus amtskommune

fra

hele Randers amt med undtagelse

Holbæk amt

af

Besser sogn

Glenstrup sogn

Kolby sogn

Hvornum sogn

Nordby sogn

Nørre Onsild sogn

Onsbjerg sogn

Skjellerup sogn

Tranebjerg sogn

Snæbum sogn

Sønder Onsild sogn

Vester Tørslev sogn (lille del)

Vindblæs sogn (lille del)

Grænserne for den nye Århus amtskommune følger i de fleste tilfælde de gamle sognegrænser, men der er enkelte undtagelser, hvor dele af sogne er overført til andre amtskommuner. Derimod er der adskillige tilfælde af sognedeling mellem nye primærkommuner f.eks. i egnen nord for Århus.

Byudviklingen i og omkring Århus købstad har medført en del sogneændringer. Indlemmelser af dele af nabosogne går tilbage til 1874, men de største indlemmelser skete 1/4 1962, da bl.a. dele af sognene Hasle, Vejlby, Risskov og Tilst blev indlemmet. Den største ændring var dog, at sognene Skejby og Lisbjerg blev helt indlemmet, selv om de begge blev bevarede som sogne. Der er også oprettet nye sogne: Fredens sogn, udskilt fra Viby sogn 6/6 1960, og Risskov sogn, udskilt fra Vejlby sogn 1/12 1940.

s. 245
s. 246
s. 247

Ebeltoft primærkommune

Trap-sogn

Trap-bind

side

Trap-kommune

Trap-amt

Bemærkninger

Agri

18 (VII, 2)

1006

Agri-Egens

Randers

Dråby

18 (VII, 2)

999

Dråby

Randers

Ebeltoft, kbst.

18 (VII, 2)

683

Ebeltoft

Randers

1966 sammenlagdes Ebeltoft købstadkom. og sognekom. Ebeltoft landdistrikt til Ebeltoft sml.kom.

Ebeltoft landdistrikt

18 (VII, 2)

996

Ebeltoft landdistrikt

Randers

Egens

18 (VII, 2)

1009

Agri-Egens

Randers

Fuglslev

18 (VII, 2)

981

Tirstrup-Fuglslev

Randers

Helgenæs

18 (VII, 2)

1020

Helgenæs

Randers

Hyllested

18 (VII, 2)

971

Hyllested-Rosmus

Randers

Knebel

18 (VII, 2)

1010

Knebel-Rolsø

Randers

Rolsø

18 (VII, 2)

1012

Knebel-Rolsø

Randers

Rosmus

18 (VII, 2)

972

Hyllested-Rosmus

Randers

Tirstrup

18 (VII, 2)

976

Tirstrup-Fuglslev

Randers

Tved

18 (VII, 2)

1014

Tved

Randers

Vistoft

18 (VII, 2)

1018

Vistoft

Randers

Galten primærkommune

Trap-sogn

Trap-bind

side

Trap-kommune

Trap-amt

Bemærkninger

Sjelle

19 (VIII, 1)

249

Sjelle-Skørring

Århus

Vedr. det kommunale tilhørsforhold se ndf. under Skørring.

Skivholme

19 (VIII, 1)

252

Skivholme-Skovby

Århus

Skovby

19 (VIII, 1)

254

Skivholme-Skovby

Århus

Skørring

19 (VIII, 1)

251

Sjelle-Skørring

Århus

Stjær

19 (VIII, 1)

265

Storring-Stjær-Sønder Galten

Århus

1966 sammenlagdes sognekom. Sjelle-Skørring og Storring-Stjær-Sønder Galten til Sønder Galten sml.kom.

Storring

19 (VIII, 1)

263

Storring-Stjær-Sønder Galten

Århus

Sønder Galten

19 (VIII, 1)

266

Storring-Stjær-Sønder Galten

Århus

Gjern primærkommune

Trap-sogn

Trap-bind

side

Trap-kommune

Trap-amt

Bemærkninger

Dallerup

20 (VIII, 2)

586

Dallerup

Skanderborg

Gjern

20 (VIII, 2)

559

Gjern-Skannerup

Skanderborg

Lille del, 0,9 ha, afgivet til Hammel primærkom. og i kirkelig henseende henlagt til Søby sogn.

Skannerup

20 (VIII, 2)

561

Gjern-Skannerup

Skanderborg

Skorup

20 (VIII, 2)

563

Skorup-Tvilum-Voel

Skanderborg

Svostrup

17 (VII, 1)

459

Svostrup

Viborg

Tvilum

20 (VIII, 2)

564

Skorup-Tvilum-Voel

Skanderborg

Voel

20 (VIII, 2)

558

Skorup-Tvilum-Voel

Skanderborg

Grenå primærkommune

Trap-sogn

Trap-bind

side

Trap-kommune

Trap-amt

Bemærkninger

Albøge

18 (VII, 2)

970

Lyngby-Albøge

Randers

Anholt

18 (VII, 2)

947

Anholt

Randers

Enslev, Djurs Nr.hrd.

18 (VII, 2)

910

Hammelev-Enslev

Randers

Gammelsogn

18 (VII, 2)

906

Gammelsogn

Randers

1966 sammenlagdes Grenå købstadkom. og sognekom. Hammelev-Enslev og Gammelsogn til Grenå sml.kom.

Grenå, kbst.

18 (VII, 2)

665

Grenå

Randers

Hammelev

18 (VII, 2)

907

Hammelev-Enslev

Randers

Hoed

18 (VII, 2)

959

Ålsø-Vejlby

Randers

s. 248
s. 249

Grenå primærkommune (fortsat)

Trap-sogn

Trap-bind

side

Trap-kommune

Trap-amt

Bemærkninger

Homå

18 (VII, 2)

964

Ålsø-Vejlby

Randers

Lyngby

18 (VII, 2)

966

Lyngby-Albøge

Randers

Vejlby, Djurs Sdr.hrd.

18 (VII, 2)

961

Ålsø-Vejlby

Randers

Ålsø

18 (VII, 2)

953

Ålsø-Vejlby

Randers

Hadsten primærkommune

Trap-sogn

Trap-bind

side

Trap-kommune

Trap-amt

Bemærkninger

Galten

18 (VII, 2)

804

Galten-Vissing

Randers

1966 sammenlagdes sognekom. Vitten-Haldum-Hadsten, Galten-Vissing, Lyngå og Ødum-Hadbjerg til Hadsten sml.kom. 1967 afgaves Haldum og Vitten sogne til Hinnerup sml.kom. 1970 blev en lille del af Galten sogn, 0, 01 ha, afgivet til Randers primærkom. og i kirkelig henseende henlagt til Ølst sogn.

Hadbjerg

18 (VII, 2)

820

Ødum-Hadbjerg

Randers

Hadsten

19 (VIII, 1)

236

Vitten-Haldum-Hadsten

Århus

Lerbjerg

18 (VII, 2)

802

Laurbjerg-Lerbjerg

Randers

Lyngå

19 (VIII, 1)

229

Lyngå

Århus

Vedr. det kommunale tilhørsforhold se ovf. under Hadsten.

Rud

18 (VII, 2)

817

Voldum-Rud

Randers

Vissing

18 (VII, 2)

808

Galten-Vissing

Randers

Vedr. det kommunale tilhørsforhold se ovf. under Hadsten.

Voldum

18 (VII, 2)

809

Voldum-Rud

Randers

Ødum

18 (VII, 2)

818

Ødum-Hadbjerg

Randers

Vedr. det kommunale tilhørsforhold se ovf. under Hadsten.

Hammel primærkommune

Trap-sogn

Trap-bind

side

Trap-kommune

Trap-amt

Bemærkninger

Gjern

20 (VIII, 2)

559

Gjern-Skannerup

Skanderborg

Lille del, 0, 9 ha, af Gjern, resten af sognet til Gjern primærkom. 1970 blev nævnte lille område af Gjern sogn i kirkelig henseende henlagt til Søby sogn.

Hammel

20 (VIII, 2)

568

Hammel-Voldby-Søby

Skanderborg

1966 sammenlagdes sognekom. Hammel-Voldby-Søby, Haurum-Sall, Røgen-Sporup samt Skjød til Hammel sml.kom.

Haurum

17 (VII, 1)

501

Haurum-Sall

Viborg

Vedr. det kommunale tilhørsforhold se ovf. under Hammel.

Lading

19 (VIII, 1)

241

Lading

Århus

Røgen

20 (VIII, 2)

582

Røgen-Sporup

Skanderborg

Sall

17 (VII, 1)

503

Haurum-Sall

Viborg

Vedr. det kommunale tilhørsforhold se ovf. under Hammel. – I kirkelig henseende blev den lille del af Gjern, der tilhører Hammel primærkom., henlagt til Søby sogn.

Skjød

17 (VII, 1)

504

Skjød

Viborg

Sporup

20 (VIII, 2)

584

Røgen-Sporup

Skanderborg

Søby

20 (VIII, 2)

580

Hammel-Voldby-Søby

Skanderborg

Voldby

20 (VIII, 2)

579

Hammel-Voldby-Søby

Skanderborg

Hinnerup primærkommune

Trap-sogn

Trap-bind

side

Trap-kommune

Trap-amt

Bemærkninger

Folby

19 (VIII, 1)

238

Søften-Folby

Århus

1966-67 tilhørte Haldum og Vitten sogne Hadsten sml.kom. 1967 sammenlagdes sognene Grundfør, Haldum og Vitten samt sognekom. Søften-Folby til Hinnerup sml.kom.

Grundfør

19 (VIII, 1)

216

Grundfør-Spørring

Århus

Haldum

19 (VIII, 1)

234

Vitten-Haldum-Hadsten

Århus

Søften

19 (VIII, 1)

220

Søften-Folby

Århus

Vitten

19 (VIII, 1)

233

Vitten-Haldum-Hadsten

Århus

s. 250
s. 251

Hørning primærkommune

Trap-sogn

Trap-bind

side

Trap-kommune

Trap-amt

Bemærkninger

Adslev

20 (VIII, 2)

534

Hørning

Skanderborg

Blegind

20 (VIII, 2)

530

Hørning

Skanderborg

Hørning

20 (VIII, 2)

531

Hørning

Skanderborg

Mesing

20 (VIII, 2)

536

Hørning

Skanderborg

Veng

20 (VIII, 2)

543

Veng

Skanderborg

Langå primærkommune

Trap-sogn

Trap-bind

side

Trap-kommune

Trap-amt

Bemærkninger

Granslev

17 (VII, 1)

497

Houlbjerg-Granslev

Viborg

Grensten

17 (VII, 1)

397

Øster Velling-Helstrup-Grensten

Viborg

Helstrup

17 (VII, 1)

395

Øster Velling-Helstrup-Grensten

Viborg

Houlbjerg

17 (VII, 1)

495

Houlbjerg-Granslev

Viborg

Langå

17 (VII, 1)

398

Langå-Torup-Sdr. Vinge

Viborg

Laurbjerg

18 (VII, 2)

800

Laurbjerg-Lerbjerg

Randers

Torup

17 (VII, 1)

401

Langå-Torup-Sdr. Vinge

Viborg

Vellev

17 (VII, 1)

488

Vellev

Viborg

Nordøstl. del af Vellev, 342,0 ha, 40 indb., resten af sognet til Hvorslev primærkom., Viborg amtskom.

Værum

18 (VII, 2)

794

Værum-Ørum

Randers

Ørum, Galten hrd.

18 (VII, 2)

795

Værum-Ørum

Randers

Øster Velling

17 (VII, 1)

394

Øster Velling-Helstrup-Grensten

Viborg

Mariager primærkommune

Trap-sogn

Trap-bind

side

Trap-kommune

Trap-amt

Bemærkninger

Falslev

18 (VII, 2)

699

Falslev-Vindblæs

Randers

Vedr. det kommunale tilhørsforhold se ndf. under Mariager.

Hem

18 (VII, 2)

703

Hem-Sem

Randers

1966 sammenlagdes Mariager købstadkom. m. sognekom. Hem-Sem, Mariager landsogn og Vester Tørslev-Svenstrup til Mariager sml.kom. 1970 afgav denne en lille del af Vester Tørslev sogn, 80 ha, 14 indb., til Hobro primærkom., Nordjyllands amtskom.

Kastbjerg, Gjerlev hrd.

18 (VII, 2)

728

Udbyneder-Kastbjerg

Randers

Vedr. det kommunale tilhørsforhold se ovf. under Mariager.

Mariager, kbst.

18 (VII, 2)

649

Mariager

Randers

Mariager landsogn

18 (VII, 2)

697

Mariager landsogn

Randers

Sem

18 (VII, 2)

704

Hem-Sem

Randers

Svenstrup

18 (VII, 2)

706

Vester Tørslev-Svenstrup

Randers

Udbyneder

18 (VII, 2)

723

Udbyneder-Kastbjerg

Randers

Vester Tørslev

18 (VII, 2)

748

Vester Tørslev-Svenstrup

Randers

Vedr. det kommunale tilhørsforhold se ovf. under Mariager.

Vindblæs, Gjerlev hrd. 18

(VII, 2)

720

Falslev-Vindblæs

Randers

Nordl. del af sognet, 500 ha, 287 indb., afgivet til Hadsund primærkom., Nordjyllands amtskom.

Midt-Djurs primærkommune

Trap-sogn

Trap-bind

side

Trap-kommune

Trap-amt

Bemærkninger

Ebdrup

18 (VII, 2)

993

Kolind-Ebdrup-Skarresø

Randers

Vedr. det kommunale tilhørsforhold se ndf. under Kolind.

Koed

18 (VII, 2)

880

Marie Magdalene-Koed

Randers

Kolind

18 (VII, 2)

991

Kolind-Ebdrup-Skarresø

Randers

1966 sammenlagdes sognekom. Kolind-Ebdrup-Skarresø og Nødager til Kolind sml.kom.

s. 252
s. 253

Midt-Djurs primærkommune (fortsat)

Trap-sogn

Trap-bind

side

Trap-kommune

Trap-amt

Bemærkninger

Marie Magdalene

18 (VII, 2)

875

Marie Magdalene-Koed

Randers

Nimtofte

18 (VII, 2)

943

Nimtofte-Tøstrup

Randers

Nødager

18 (VII, 2)

988

Nødager

Randers

Vedr. det kommunale tilhørsforhold se ovf. under Kolind.

Skarresø

18 (VII, 2)

1024

Kolind-Ebdrup-Skarresø

Randers

Tøstrup

18 (VII, 2)

945

Nimtofte-Tøstrup

Randers

Nørhald primærkommune

Trap-sogn

Trap-bind

side

Trap-kommune

Trap-amt

Bemærkninger

Albæk

18 (VII, 2)

778

Harridslev-Albæk

Randers

Dalbyneder

18 (VII, 2)

731

Dalbyneder-Dalbyover

Randers

Dalbyover

18 (VII, 2)

732

Dalbyneder-Dalbyover

Randers

Enslev, Gjerlev hrd.

18 (VII, 2)

743

Gjerlev-Enslev

Randers

Gjerlev

18 (VII, 2)

741

Gjerlev-Enslev

Randers

Hald

18 (VII, 2)

760

Hald-Kærby

Randers

Harridslev

18 (VII, 2)

776

Harridslev-Albæk

Randers

Kærby

18 (VII, 2)

744

Hald-Kærby

Randers

Linde

18 (VII, 2)

765

Tvede-Linde

Randers

Mellerup

18 (VII, 2)

784

Støvring-Mellerup

Randers

Råby

18 (VII, 2)

734

Råby-Sødring

Randers

Støvring

18 (VII, 2)

781

Støvring-Mellerup

Randers

Sødring

18 (VII, 2)

736

Råby-Sødring

Randers

Tvede

18 (VII, 2)

762

Tvede-Linde

Randers

Øster Tørslev

18 (VII, 2)

739

Øster Tørslev

Randers

Nørre Djurs primærkommune

Trap-sogn

Trap-bind

side

Trap-kommune

Trap-amt

Bemærkninger

Fjellerup

18 (VII, 2)

928

Fjellerup-Glesborg

Randers

1966 sammenlagdes samtlige sognekom. til Nørre Djurs sml.kom.

Ginnerup

18 (VII, 2)

939

Ginnerup

Randers

Gjerrild

18 (VII, 2)

918

Gjerrild-Hemmed

Randers

Glesborg

18 (VII, 2)

931

Fjellerup-Glesborg

Randers

Hemmed

18 (VII, 2)

923

Gjerrild-Hemmed

Randers

Karlby

18 (VII, 2)

912

Karlby-Voldby

Randers

Kastbjerg, Djurs Nr. hrd.

18 (VII, 2)

927

Rimsø-Kastbjerg

Randers

Rimsø

18 (VII, 2)

925

Rimsø-Kastbjerg

Randers

Veggerslev

18 (VII, 2)

916

Veggerslev-Villersø

Randers

Villersø

18 (VII, 2)

917

Veggerslev-Villersø

Randers

Voldby

18 (VII, 2)

913

Karlby-Voldby

Randers

Ørum, Djurs Nr. hrd.

18 (VII, 2)

936

Ørum

Randers

Odder primærkommune

Trap-sogn

Trap-bind

side

Trap-kommune

Trap-amt

Bemærkninger

Alrø

19 (VIII, 1)

352

Alrø

Århus

Bjerager

19 (VIII, 1)

313

Randlev-Bjerager

Århus

Falling

19 (VIII, 1)

335

Ørting-Falling

Århus

s. 254
s. 255

Odder primærkommune (fortsat)

Trap-sogn

Trap-bind

side

Trap-kommune

Trap-amt

Bemærkninger

Gosmer

19 (VIII, 1)

341

Gosmer-Halling

Århus

Gylling

19 (VIII, 1)

348

Gylling

Århus

Halling

19 (VIII, 1)

347

Gosmer-Halling

Århus

Hundslund

19 (VIII, 1)

330

Hundslund

Århus

Hvilsted

19 (VIII, 1)

327

Astrup-Tulstrup-Hvilsted

Århus

Lille del, 96 ha, 26 indb., af sognet, resten til Århus primærkom.

Nølev

19 (VIII, 1)

309

Saksild-Nølev

Århus

Odder

19 (VIII, 1)

315

Odder

Århus

1965 sammenlagdes sognekom. Odder og Torrild til Odder sml.kom.

Randlev

19 (VIII, 1)

310

Randlev-Bjerager

Århus

Saksild

19 (VIII, 1)

307

Saksild-Nølev

Århus

Torrild

19 (VIII, 1)

329

Torrild

Århus

Vedr. det kommunale tilhørsforhold se ovf. under Odder.

Tunø

19 (VIII, 1)

302

Tunø

Århus

Ørting

19 (VIII, 1)

334

Ørting-Falling

Århus

Purhus primærkommune

Trap-sogn

Trap-bind

side

Trap-kommune

Trap-amt

Bemærkninger

Asferg

18 (VII, 2)

749

Asferg-Fårup

Randers

Fårup

18 (VII, 2)

751

Asferg-Fårup

Randers

Gassum

18 (VII, 2)

757

Spentrup-Gassum

Randers

Kousted

18 (VII, 2)

752

Kousted-Råsted

Randers

Læsten

17 (VII, 1)

357

Nørbæk-Sønderbæk-Læsten

Viborg

Nørbæk

17 (VII, 1)

354

Nørbæk-Sønderbæk-Læsten

Viborg

Spentrup

18 (VII, 2)

754

Spentrup-Gassum

Randers

Sønderbæk

17 (VII, 1)

356

Nørbæk-Sønderbæk-Læsten

Viborg

Øster Bjerregrav

17 (VII, 1)

358

Øster Bjerregrav-Ålum

Viborg

Ålum

17 (VII, 1)

360

Øster Bjerregrav-Ålum

Viborg

Randers primærkommune

Trap-sogn

Trap-bind

side

Trap-kommune

Trap-amt

Bemærkninger

Borup

18 (VII, 2)

770

Borup

Randers

Dronningborg

18 (VII, 2)

767

Dronningborg

Randers

Galten

18 (VII, 2)

804

Galten-Vissing

Randers

Lille del, 0,01 ha, af Galten sogn (1966-70 Hadsten sml.kom.), resten af sognet til Hadsten primærkom. – I kirkelig henseende henlagdes nævnte lille del af Galten til Ølst sogn.

Gimming

18 (VII, 2)

773

Gimming-Lem

Randers

Haslund

18 (VII, 2)

790

Haslund-Ølst

Randers

Hornbæk

17 (VII, 1)

366

Hornbæk-Tånum

Viborg

Kristrup

18 (VII, 2)

842

Kristrup

Randers

Lem

18 (VII, 2)

775

Gimming-Lem

Randers

Randers, kbst.

18 (VII, 2)

564

Randers

Randers

Råsted

18 (VII, 2)

772

Kousted-Råsted

Randers

Tånum

17 (VII, 1)

365

Hornbæk-Tånum

Viborg

Vorup

18 (VII, 2)

788

Vorup

Randers

Ølst

18 (VII, 2)

792

Haslund-Ølst

Randers

Vedr. de kirkelige tilhørsforhold se ovf. under Galten.

s. 256
s. 257

Rosenholm primærkommune

Trap-sogn

Trap-bind

side

Trap-kommune

Trap-amt

Bemærkninger

Halling

18 (VII, 2)

822

Søby-Skader-Halling

Randers

Hornslet

18 (VII, 2)

1038

Hornslet

Randers

Vedr. de kirkelige tilhørsforhold se ndf. under Skødstrup.

Hvilsager

18 (VII, 2)

893

Hvilsager-Lime

Randers

Krogsbæk

18 (VII, 2)

901

Mygind-Krogsbæk-Skørring

Randers

Lime

18 (VII, 2)

897

Hvilsager-Lime

Randers

Mygind

18 (VII, 2)

899

Mygind-Krogsbæk-Skørring

Randers

Mørke

18 (VII, 2)

1036

Mørke

Randers

Sydl. del af Mørke, 557 ha, 190 indb., afgivet til Rønde primærkom.

Skader

18 (VII, 2)

903

Søby-Skader-Halling

Randers

Skødstrup

18 (VII, 2)

1046

Skødstrup

Randers

Lille del af Skødstrup, resten af sognet til Århus primærkom. – I kirkelig henseende blev nævnte lille del af Skødstrup henlagt til Hornslet sogn.

Skørring

18 (VII, 2)

900

Mygind-Krogsbæk-Skørring

Randers

Søby

18 (VII, 2)

902

Søby-Skader-Halling

Randers

Rougsø primærkommune

Trap-sogn

Trap-bind

side

Trap-kommune

Trap-amt

Bemærkninger

Estruplund

18 (VII, 2)

831

Voer-Estruplund

Randers

Fausing

18 (VII, 2)

849

Fausing-Auning

Randers

1966 sammenlagdes sognekom. Fausing-Auning og Øster Alling-Vester Alling til Gl. Estrup sml.kom., der 1970 kom til Sønderhald primærkom.; dog blev lille nordl. del af Fausing sogn, 184 ha, 79 indb., afgivet til Rougsø primærkom.

Gjesing

18 (VII, 2)

867

Gjesing-Nørager

Randers

Holbæk

18 (VII, 2)

823

Holbæk-Udby

Randers

Nørager

18 (VII, 2)

871

Gjesing-Nørager

Randers

Udby

18 (VII, 2)

827

Holbæk-Udby

Randers

Vejlby, Sdr.hald hrd.

18 (VII, 2)

864

Vivild-Vejlby

Randers

Vivild

18 (VII, 2)

859

Vivild-Vejlby

Randers

Voer

18 (VII, 2)

830

Voer-Estruplund

Randers

Ørsted

18 (VII, 2)

834

Ørsted

Randers

Ry primærkommune

Trap-sogn

Trap-bind

side

Trap-kommune

Trap-amt

Bemærkninger

Alling

20 (VIII, 2)

592

Alling-Tulstrup

Skanderborg

Vedr. det kommunale tilhørsforhold se ndf. under Rye.

Dover

20 (VIII, 2)

537

Dover

Skanderborg

Låsby

20 (VIII, 2)

588

Låsby

Skanderborg

Rye

20 (VIII, 2)

597

Rye

Skanderborg

1966 sammenlagdes sognekom. Rye, Alling-Tulstrup og Dover til Rye sml.kom.

Tulstrup

20 (VIII, 2)

593

Alling-Tulstrup

Skanderborg

Vedr. det kommunale tilhørsforhold se ovf. under Rye.

Rønde primærkommune

Trap-sogn

Trap-bind

side

Trap-kommune

Trap-amt

Bemærkninger

Bregnet

18 (VII, 2)

1029

Thorsager-Bregnet

Randers

1968 sammenlagdes sognekom. Thorsager-Bregnet og Feldballe til

Feldballe

18 (VII, 2)

983

Feldballe

Randers

Rønde sml.kom.

Mørke

18 (VII, 2)

1036

Mørke

Randers

Sydl. del af Mørke, 557 ha, 190 indb., resten af sognet til Rosenholm primærkom.

Thorsager

18 (VII, 2)

1025

Thorsager-Bregnet

Randers

Vedr. det kommunale tilhørsforhold se ovf. under Bregnet.

s. 258
s. 259

Samsø primærkommune

Trap-sogn

Trap-bind

side

Trap-kommune

Trap-amt

Bemærkninger

Besser

7 (III, 2)

588

Besser

Holbæk

Kolby

7 (III, 2)

584

Kolby

Holbæk

Nordby

7 (III, 2)

589

Nordby

Holbæk

1962 sammenlagdes samtlige sognekom. på Samsø til Samsø sml.kom.

Onsbjerg

7 (III, 2)

586

Onsbjerg

Holbæk

Tranebjerg

7 (III, 2)

580

Tranebjerg

Holbæk

Silkeborg primærkommune

Trap-sogn

Trap-bind

side

Trap-kommune

Trap-amt

Bemærkninger

Balle

17 (VII, 1)

465

Balle

Viborg

Funder

17 (VII, 1)

473

Funder

Viborg

Gødvad

17 (VII, 1)

463

Gødvad

Viborg

Kragelund

17 (VII, 1)

470

Kragelund

Viborg

Lemming

17 (VII, 1)

458

Lemming

Viborg

Linå

20 (VIII, 2)

551

Linå

Skanderborg

Sejling

17 (VII, 1)

468

Sejling-Sinding

Viborg

Serup

17 (VII, 1)

456

Serup

Viborg

Silkeborg, kbst.

20 (VIII, 2

491

Silkeborg

Skanderborg

Sinding

17 (VII, 1)

469

Sejling-Sinding

Viborg

Them

20 (VIII, 2)

637

Them

Skanderborg

Nordl. del af Them, 1.500 ha, 1.780 indb., resten af sognet til Them primærkom.

Skanderborg primærkommune

Trap-sogn

Trap-bind

side

Trap-kommune

Trap-amt

Bemærkninger

Fruering

20 (VIII, 2)

525

Fruering-Vitved

Skanderborg

Hylke

20 (VIII, 2)

689

Hylke

Skanderborg

Ovsted

20 (VIII, 2)

682

Ovsted-Tåning

Skanderborg

Skanderborg, kbst.

20 (VIII, 2)

464

Skanderborg

Skanderborg

Tåning

20 (VIII, 2)

686

Ovsted-Tåning

Skanderborg

Vitved

20 (VIII, 2)

529

Fruering-Vitved

Skanderborg

Lille sydøstl. del af Vitved, 210 ha, 352 indb., afgivet til Århus primærkom.

Sønderhald primærkommune

Trap-sogn

Trap-bind

side

Trap-kommune

Trap-amt

Bemærkninger

Auning

18 (VII, 2)

856

Fausing-Auning

Randers

Vedr. det kommunale tilhørsforhold se ndf. under Fausing.

Essenbæk

18 (VII, 2)

847

Virring-Essenbæk

Randers

Fausing

18 (VII, 2)

849

Fausing-Auning

Randers

1966 sammenlagdes sognekom. Fausing-Auning og Øster Alling-Vester Alling til Gl. Estrup sml.kom., der 1970 kom til Sønderhald primærkom., dog afgaves lille nordl. del af Fausing sogn, 184 ha, 79 indb., til Rougsø primærkom.

Hørning

18 (VII, 2)

888

Årslev-Hørning

Randers

Vester Alling

18 (VII, 2)

885

Øster Alling-Vester Alling

Randers

Vedr. det kommunale tilhørsforhold se ovf. under Fausing.

Virring

18 (VII, 2)

844

Virring-Essenbæk

Randers

Øster Alling

18 (VII, 2)

883

Øster Alling-Vester Alling

Randers

Vedr. det kommunale tilhørsforhold se ovf. under Fausing.

Årslev

18 (VII, 2)

887

Årslev-Hørning

Randers

s. 260
s. 261

Them primærkommune

Trap-sogn

Trap-bind

side

Trap-kommune

Trap-amt

Bemærkninger

Bryrup

20 (VIII, 2)

618

Vinding-Bryrup-Vrads

Skanderborg

Them

20 (VIII, 2)

637

Them

Skanderborg

Nordl. del af Them, 1.500 ha, 1.780 indb., afgivet til Silkeborg primærkom.

Vinding

20 (VIII, 2)

616

Vinding-Bryrup-Vrads

Skanderborg

Vrads

20 (VIII, 2)

643

Vinding-Bryrup-Vrads

Skanderborg

Nordvestl. del af sognet, 652 ha, 70 indb., afgivet til Ikast primærkom., Ringkøbing amtskom.

Århus primærkommune

Trap-sogn

Trap-bind

side

Trap-kommune

Trap-amt

Bemærkninger

Astrup

19 (VIII, 1)

297

Astrup-Tulstrup-Hvilsted

Århus

1963 sammenlagdes sognekom. Astrup-Tulstrup-Hvilsted og Tiset til Solbjerg sml.kom., der 1970 kom til Århus primærkom., dog afgaves lille del, 96 ha, 26 indb., af Hvilsted sogn til Odder primærkom.

Beder

19 (VIII, 1)

292

Beder-Malling

Århus

Borum

19 (VIII, 1)

255

Borum-Lyngby

Århus

Brabrand

19 (VIII, 1)

202

Brabrand-Sønder Årslev

Århus

Egå

18 (VII, 2)

1052

Hjortshøj-Egå

Randers

Elev

19 (VIII, 1)

227

Elev

Århus

Elsted

19 (VIII, 1)

225

Elsted

Århus

Framlev

19 (VIII, 1)

261

Harlev-Framlev

Århus

Fredens

19 (VIII, 1)

270

Viby

Århus

Fårup

19 (VIII, 1)

246

Sabro-Fårup

Århus

Harlev

19 (VIII, 1)

258

Harlev-Framlev

Århus

Hasle

19 (VIII, 1)

200

Hasle

Århus

Hjortshøj

18 (VII, 2)

1050

Hjortshøj-Egå

Randers

Holme

19 (VIII, 1)

279

Holme-Tranbjerg

Århus

Hvilsted

19 (VIII, 1)

327

Astrup-Tulstrup-Hvilsted

Århus

Vedr. det kommunale tilhørsforhold se ovf. under Astrup.

Kasted

19 (VIII, 1)

210

Tilst-Kasted

Århus

Kolt

19 (VIII, 1)

277

Ormslev-Kolt

Århus

Lisbjerg

19 (VIII, 1)

227

Århus

Århus

Lyngby

19 (VIII, 1)

212

Borum-Lyngby

Århus

Malling

19 (VIII, 1)

293

Beder-Malling

Århus

Mejlby

18 (VII, 2)

1059

Todbjerg-Mejlby

Randers

Mårslet

19 (VIII, 1)

286

Mårslet

Århus

Ormslev

19 (VIII, 1)

274

Ormslev-Kolt

Århus

Risskov

19 (VIII, 1)

198

Vejlby-Risskov

Århus

Sabro

19 (VIII, 1)

243

Sabro-Fårup

Århus

Skejby

19 (VIII, 1)

215

Århus

Århus

Skødstrup

18 (VII, 2)

1046

Skødstrup

Randers

Lille del af sognet afgivet til Rosenholm primærkom. og i kirkelig henseende henlagt til Hornslet sogn.

Skåde

19 (VIII, 1)

280

Holme-Tranbjerg

Århus

Spørring

19 (VIII, 1)

219

Grundfør-Spørring

Århus

Vedr. det kommunale tilhørsforhold se ndf. under Trige.

Sønder Årslev

19 (VIII, 1)

206

Brabrand-Sønder Årslev

Århus

Tilst

19 (VIII, 1)

208

Tilst-Kasted

Århus

s. 262
s. 263

Århus primærkommune (fortsat)

Trap-sogn

Trap-bind

side

Trap-kommune

Trap-amt

Bemærkninger

Tiset

19 (VIII, 1)

283

Tiset

Århus

Vedr. det kommunale tilhørsforhold se ofv. under Astrup.

Todbjerg

18 (VII, 2)

1055

Todbjerg-Mejlby

Randers

Tranbjerg

19 (VIII, 1)

282

Holme-Tranbjerg

Århus

Trige

19 (VIII, 1)

222

Trige-Ølsted

Århus

1967 sammenlagdes sognekom. Trige-Ølsted og Spørring sogn til Trige sml.kom.

Tulstrup

19 (VIII, 1)

299

Astrup-Tulstrup-Hvilsted

Århus

Vedr. det kommunale tilhørsforhold se ovf. under Astrup.

Vejlby

19 (VIII, 1)

195

Vejlby-Risskov

Århus

Viby

19 (VIII, 1)

270

Viby

Århus

Vitved

20 (VIII, 2)

529

Fruering-Vitved

Skanderborg

Lille sydøstl. del af Vitved, 210 ha, 352 indb., resten af sognet til Skanderborg primærkom.

Ølsted

19 (VIII, 1)

224

Trige-Ølsted

Århus

Vedr. det kommunale tilhørsforhold se ovf. under Trige.

Åby

19 (VIII, 1)

193

Åby

Århus

Århus, kbst.

19 (VIII, 1)

29

Århus

Århus

s. 264

Nr. 13. Viborg amtskommune. Nordvestlige del.

Reproduceret med tilladelse (A. 864/71) af Geodætisk Institut.

Primærkommuner: store bogstaver. Sogne: stort begyndelsesbogstav.

Grænser: ▬ amtskommuner,  primærkommuner, – sogne.

s. 265

Nr. 13. Viborg amtskommune. Sydøstlige del.

Reproduceret med tilladelse (A. 864/71) af Geodætisk Institut.

Primærkommuner: store bogstaver. Sogne: stort begyndelsesbogstav.

Grænser: ▬ amtskommuner.  primærkommuner, – sogne.

s. 266

Nr. 13. Viborg amtskommune pr. 1/4 1970

Amtskommunen består af 17 primærkommuner. Den er opbygget af største delen af de tidligere Viborg og Thisted amter samt af nogle mindre områder af Ringkøbing amt. Viborg amt omfattede 157 Trap-sogne og 2 købstæder, men har afgivet 26 Trap-sogne og 1 del af et sogn til Århus amtskommune, og 1 del af et sogn til Ringkøbing amtskommune og 1 del af et sogn til Nordjyllands amtskommune. Thisted amt bestod af 95 Trap-sogne og 2 købstæder, men har afgivet 5 Trap-sogne til Ringkøbing amtskommune og 7 til Nordjyllands amtskommune.

Amtskommunens areal er nu 411.941 ha.

Amtskommunens befolkning 1/7 1970: 220.685.

Fordelingen af sogne fra de tidligere amter Viborg, Thisted og Ringkøbing på fire ny amtskommuner fremgår af nedenstående skema:

Nye amtskommuner pr. 1/4 1970

Århus

Viborg

Ringkøbing

Nordjylland

Hele so.

Dele af so.

Hele so.

Dele af so.

Hele so.

Dele af so.

Hele so.

Dele af so.

Viborg amt

26

1

128

3

1

1

Thisted amt

83

5

7

Ringkøbing amt

2

1

117

1

213

4

Tilført Viborg amtskommune

fra

Ringkøbing amt

Estvad sogn

Rønbjerg sogn

Grove sogn (delvis)

Overført fra Thisted amt

til

til

Nordjyllands amtskommune

Ringkøbing amtskommune

Gøttrup sogn

Hvidbjerg sogn (Refs herred)

Hjortdal sogn

Jegindø sogn

Kettrup sogn

Lyngs sogn

Klim sogn

Odby sogn

Kollerup sogn

Søndbjerg sogn

Vester Torup sogn

Vust sogn

Overført fra Viborg amt

til

til

Nordjyllands amtskommune

Ringkøbing amtskommune

Vester Bølle sogn (delvis)

Engesvang sogn (delvis)

s. 267

Overført fra Viborg amt

til

Århus amtskommune

Balle sogn

Kragelund sogn

Skjød sogn

Funder sogn

Langå sogn

Svostrup sogn

Granslev sogn

Lemming sogn

Sønderbæk sogn

Grensten sogn

Læsten sogn

Torup sogn

Gødvad sogn

Nørbæk sogn

Tånum sogn

Haurum sogn

Sall sogn

Vellev sogn (delvis)

Helstrup sogn

Sejling sogn

Øster Bjerregrav sogn

Hornbæk sogn

Serup sogn

Øster Velling sogn

Houlbjerg sogn

Sinding sogn

Ålum sogn

Blandt de mere iøjnefaldende forskydninger kan nævnes, at Silkeborgs nordlige opland er overført til Århus amtskommune, at halvøen Thyholm med Jegindø er overført til Ringkøbing amtskommune, og at 9 sogne i Hanherrederne er gået til Nordjyllands amtskommune.

I adskillige egne er forløbet af sammenlægningen af sogne og sognekommuner til sammenlægningskommuner og primærkommuner ret indviklet.

Dette gælder f.eks. Bjerringbro, Viborg og Hanstholm, se side 39-46.

s. 268
s. 269

Bjerringbro primærkommune

Trap-sogn

Trap-bind

side

Trap-kommune

Trap-amt

Bemærkninger; se i øvrigt s. 39

Bjerring

17 (VII, 1)

377

Bjerringbro

Viborg

Bjerringbro

17 (VII, 1)

378

Bjerringbro

Viborg

Elsborg

17 (VII, 1)

422

Høbjerg-Elsborg

Viborg

Gerning

17 (VII, 1)

487

Hvorslev-Gerning

Viborg

Nordvestl. del af Gerning, 140 ha, 48 indb., resten af sognet til Hvorslev primærkom.

Gullev

17 (VII, 1)

483

Sahl-Gullev

Viborg

Hjermind

17 (VII, 1)

383

Bjerringbro

Viborg

Hjorthede

17 (VII, 1)

387

Bjerringbro

Viborg

Høbjerg

17 (VII, 1)

418

Høbjerg-Elsborg

Viborg

Lee

17 (VII, 1)

385

Bjerringbro

Viborg

Lille nordvestl. del af Lee sogn til Tjele primærkom.

Mammen

17 (VII, 1)

382

Mammen

Viborg

Lille nordl. del af Mammen sogn til Tjele primærkom.

Sahl

17 (VII, 1)

481

Sahl-Gullev

Viborg

Skjern

17 (VII, 1)

390

Vester Velling-Skjern

Viborg

Vindum

17 (VII, 1)

373

Vindum

Viborg

Viskum

17 (VII, 1)

345

Ørum-Viskum-Vejrum

Viborg

Lille del af Viskum, resten af sognet til Tjele primærkom.

Fjends primærkommune

Trap-sogn

Trap-bind

side

Trap-kommune

Trap-amt

Bemærkninger

Daugbjerg

17 (VII, 1)

246

Daugbjerg-Mønsted-Smollerup

Viborg

Feldingbjerg

17 (VII, 1)

243

Kobberup-Feldingbjerg-Gammelstrup

Viborg

Fly

17 (VII, 1)

255

Vridsted-Fly

Viborg

Gammelstrup

17 (VII, 1)

245

Kobberup-Feldingbjerg-Gammelstrup

Viborg

Kobberup

17 (VII, 1)

241

Kobberup-Feldingbjerg-Gammelstrup

Viborg

Nordøstl. del af Kobberup sogn, 1370 ha, 751 indb., afgivet til Skive primærkom.

Mønsted

17 (VII, 1)

248

Daugbjerg-Mønsted-Smollerup

Viborg

Nørre Borris

17 (VII, 1)

240

Tårup-Kvols-Nørre Borris

Viborg

Resen, Fjends hrd.

17 (VII, 1)

260

Vroue-Resen

Viborg

Sydl. del, 1.960 ha, 216 indb., af Resen so. afgivet til Karup primærkom.

Smollerup

17 (VII, 1)

252

Daugbjerg-Mønsted-Smollerup

Viborg

Vridsted

17 (VII, 1)

253

Vridsted-Fly

Viborg

Vroue

17 (VII, 1)

257

Vroue-Resen

Viborg

Hanstholm primærkommune

Trap-sogn

Trap-bind

side

Trap-kommune

Trap-amt

Bemærkninger; se i øvrigt s. 44

Hansted

15 (VI, 2)

550

Ræer-Hansted-Vigsø

Thisted

1964 fik sognekom. Ræer-Hansted-Vigsø navneændring til Hanstholm, 1966 sammenlagt m. Hjardemål sognekom. til Hanstholm sml.kom., som 1968 sammenlagdes m. sognekom. Vester Vandet-Øster Vandet. 1970 beholdt Hanstholm primærkom. den vestl. del af Vester Vandet klitkorridor, medens resten af Vester Vandet og Øster Vandet gik til Thisted primærkom.

Hjardemål

15 (VI, 2)

578

Hjardemål

Thisted

Vedr. det kommunale tilhørsforhold se ovf. under Hansted.

Lild

15 (VI, 2)

535

Tømmerby-Lild

Thisted

Nors

15 (VI, 2)

556

Nors-Tved

Thisted

Nors sogns klitkorridor; resten af sognet til Thisted primærkom.

Ræer

15 (VI, 2)

546

Ræer-Hansted-Vigsø

Thisted

Vedr. kommunale ændringer se ovf. under Hansted.

Tømmerby

15 (VI, 2)

532

Tømmerby-Lild

Thisted

Vester Vandet

15 (VI, 2)

561

Vester Vandet-Øster Vandet

Thisted

Vedr. det kommunale tilhørsforhold se ovf. under Hansted.

Vigsø

15 (VI, 2)

554

Ræer-Hansted-Vigsø

Thisted

s. 270
s. 271

Hvorslev primærkommune

Trap-sogn

Trap-bind

side

Trap-kommune

Trap-amt

Bemærkninger

Aidt

17 (VII, 1)

493

Vejerslev-Aidt-Thorsø

Viborg

Gerning

17 (VII, 1)

487

Hvorslev-Gerning

Viborg

Nordvestl. del af Gerning, 140 ha, 48 indb., afgivet til Bjerringbro primærkom.

Hvorslev

17 (VII, 1)

485

Hvorslev-Gerning

Viborg

Sønder Vinge

17 (VII, 1)

402

Langå-Torup-Sønder Vinge

Viborg

Thorsø

17 (VII, 1)

494

Vejerslev-Aidt-Thorsø

Viborg

Vejerslev

17 (VII, 1)

491

Vejerslev-Aidt-Thorsø

Viborg

Vellev

17 (VII, 1)

488

Vellev

Viborg

Nordøstl. del af Vellev sogn, 342 ha, 40 indb., afgivet til Langå primærkom., Århus amtskom.

Vester Velling

17 (VII, 1)

389

Vester Velling-Skjern

Viborg

Karup primærkommune

Trap-sogn

Trap-bind

side

Trap-kommune

Trap-amt

Bemærkninger

Dollerup

17 (VII, 1)

311

Dollerup-Finderup-Ravnstrup

Viborg

1966 blev Dollerup-Finderup-Ravnstrup sognekom. sammenlagt m. Lysgård sognekom. til sammenlægningskom. Ravnsbjerg, der 1970 kom til Viborg primærkom. m. undtagelse af lille sydl. del af Dollerup sogn, lille sydl. del af Finderup sogn samt lille vestl. del af Lysgård sogn, i alt 684 ha, 510 indb., der kom til Karup primærkom.

Finderup

17 (VII, 1)

309

Dollerup-Finderup-Ravnstrup

Viborg

Vedr. det kommunale tilhørsforhold se ovf. under Dollerup.

Frederiks

17 (VII, 1)

447

Frederiks

Viborg

Grove

22 (IX, 1)

329

Grove

Ringkøbing

Østl. del af Grove sogn, 3.883 ha, 1711 indb., til Karup primærkom., resten, 4.220 ha, 307 indb. til Avlum-Haderup primærkom., Ringkøbing amtskom.

Karup

17 (VII, 1)

450

Karup

Viborg

Lysgård

17 (VII, 1)

445

Lysgård

Viborg

Vedr. det kommunale tilhørsforhold se ovf. under Dollerup sogn.

Resen, Fjends hrd.

17 (VII, 1)

260

Vroue-Resen

Viborg

Sydl. del af Resen sogn, 1.960 ha, 216 indb. til Karup primærkom., resten af Resen sogn samt Vroue sogn til Fjends primærkom.

Kjellerup primærkommune

Trap-sogn

Trap-bind

side

Trap-kommune

Trap-amt

Bemærkninger

Engesvang

17 (VII, 1)

475

Engesvang og Torning

Viborg

Den lille nordl. del af Engesvang, 13 indb., der hørte til Torning sognekom., resten af sognet til Ikast primærkom., Ringkøbing amtskom.

Grønbæk

17 (VII, 1)

423

Grønbæk

Viborg

Hinge

17 (VII, 1)

433

Hinge

Viborg

Hørup

17 (VII, 1)

429

Kjellerup

Viborg

Levring

17 (VII, 1)

427

Levring

Viborg

Sjørslev

17 (VII, 1)

413

Sjørslev

Viborg

Torning

17 (VII, 1)

440

Torning

Viborg

Vinderslev

17 (VII, 1)

435

Vinderslev

Viborg

Vium

17 (VII, 1)

408

Vium

Viborg

Morsø primærkommune

Trap-sogn

Trap-bind

side

Trap-kommune

Trap-amt

Bemærkninger

Alsted

15 (VI, 2)

746

Alsted-Bjergby

Thisted

Bjergby

15 (VI, 2)

745

Alsted-Bjergby

Thisted

Blistrup

15 (VI, 2)

715

Vejerslev-Blistrup

Thisted

Dragstrup

15 (VI, 2)

735

Dragstrup-Skallerup

Thisted

s. 272
s. 273

Morsø primærkommune (fortsat)

Trap-sogn

Trap-bind

side

Trap-kommune

Trap-amt

Bemærkninger

Ejerslev

15 (VI, 2)

754

Sejerslev-Ejerslev-Jørsby

Thisted

Elsø

15 (VI, 2)

693

Lødderup-Elsø

Thisted

Erslev

15 (VI, 2)

730

Tødsø-Erslev

Thisted

Flade

15 (VI, 2)

742

Flade-Sønder Dråby

Thisted

Frøslev

15 (VI, 2)

694

Frøslev-Mollerup

Thisted

Galtrup

15 (VI, 2)

731

Galtrup-Øster Jølby

Thisted

Hvidbjerg, Morsø Sdr. hrd.

15 (VI, 2)

707

Karby-Hvidbjerg-Rested

Thisted

Jørsby

15 (VI, 2)

756

Sejerslev-Ejerslev-Jørsby

Thisted

Karby

15 (VI, 2)

703

Karby-Hvidbjerg-Rested

Thisted

Lødderup

15 (VI, 2)

690

Lødderup-Elsø

Thisted

Lørslev

15 (VI, 2)

717

Lørslev-Ørding

Thisted

Mollerup

15 (VI, 2)

697

Frøslev-Mollerup

Thisted

Nykøbing Mors, kbst.

15 (VI, 2)

493

Nykøbing

Thisted

Ovtrup

15 (VI, 2)

700

Tæbring-Ovtrup-Rakkeby

Thisted

Rakkeby

15 (VI, 2)

702

Tæbring-Ovtrup-Rakkeby

Thisted

Rested

15 (VI, 2)

710

Karby-Hvidbjerg-Rested

Thisted

Sejerslev

15 (VI, 2)

749

Sejerslev-Ejerslev-Jørsby

Thisted

Skallerup

15 (VI, 2)

737

Dragstrup-Skallerup

Thisted

Solbjerg

15 (VI, 2)

738

Solbjerg-Sundby

Thisted

Sundby

15 (VI, 2)

740

Solbjerg-Sundby

Thisted

Sønder Dråby

15 (VI, 2)

747

Flade-Sønder Dråby

Thisted

Tæbring

15 (VI, 2)

699

Tæbring-Ovtrup-Rakkeby

Thisted

Tødsø

15 (VI, 2)

728

Tødsø-Erslev

Thisted

Vejerslev

15 (VI, 2)

712

Vejerslev-Blistrup

Thisted

Vester Assels

15 (VI, 2)

726

Øster Assels-Vester Assels

Thisted

Ørding

15 (VI, 2)

720

Lørslev-Ørding

Thisted

Øster Assels

15 (VI, 2)

723

Øster Assels-Vester Assels

Thisted

Øster Jølby

15 (VI, 2)

733

Galtrup-Øster Jølby

Thisted

Møldrup primærkommune

Trap-sogn

Trap-bind

side

Trap-kommune

Trap-amt

Bemærkninger

Hersom

17 (VII, 1)

284

Hersom-Vester Bjerregrav

Viborg

Klejtrup

17 (VII, 1)

286

Klejtrup

Viborg

Lynderup

17 (VII, 1)

296

Ulbjerg-Lynderup

Viborg

Låstrup

17 (VII, 1)

290

Låstrup-Skals

Viborg

Roum

17 (VII, 1)

282

Vester Tostrup-Roum

Viborg

Skals

17 (VII, 1)

291

Låstrup-Skals

Viborg

Ulbjerg

17 (VII, 1)

294

Ulbjerg-Lynderup

Viborg

Vester Bjerregrav

17 (VII, 1)

288

Hersom-Vester Bjerregrav

Viborg

Vester Tostrup

17 (VII, 1)

281

Vester Tostrup-Roum

Viborg

Sallingsund primærkommune

Trap-sogn

Trap-bind

side

Trap-kommune

Trap-amt

Bemærkninger

Durup

17 (VII, 1)

178

Durup-Tøndering

Viborg

Glyngøre

17 (VII, 1)

189

Nautrup-Sæby-Vile

Viborg

s. 274
s. 275

Sallingsund primærkommune (fortsat)

Trap-sogn

Trap-bind

side

Trap-kommune

Trap-amt

Bemærkninger

Harre

17 (VII, 1)

185

Hjerk-Harre

Viborg

Hjerk

17 (VII, 1)

183

Hjerk-Harre

Viborg

Nautrup

17 (VII, 1)

186

Nautrup-Sæby-Vile

Viborg

Roslev

17 (VII, 1)

181

Roslev

Viborg

Rybjerg

17 (VII, 1)

172

Rybjerg

Viborg

Sæby

17 (VII, 1)

188

Nautrup-Sæby-Vile

Viborg

Tøndering

17 (VII, 1)

179

Durup-Tøndering

Viborg

Vile

17 (VII, 1)

187

Nautrup-Sæby-Vile

Viborg

Skive primærkommune

Trap-sogn

Trap-bind

side

Trap-kommune

Trap-amt

Bemærkninger

Dommerby

17 (VII, 1)

225

Højslev-Dommerby-Lundø

Viborg

Dølby

17 (VII, 1)

139

Hem-Hindborg-Dølby

Viborg

Estvad

22 (IX, 1)

294

Estvad-Rønbjerg

Ringkøbing

Hem

17 (VII, 1)

138

Hem-Hindborg-Dølby

Viborg

Hindborg

17 (VII, 1)

140

Hem-Hindborg-Dølby

Viborg

Højslev

17 (VII, 1)

221

Højslev-Dommerby-Lundø

Viborg

Kobberup

17 (VII, 1)

241

Kobberup-Feldingbjerg-Gammelstrup

Viborg

Nordøstl. del af Kobberup sogn, 1.370 ha, 751 indb., til Skive primærkom., resten af sognet til Fjends primærkom.

Lundø

17 (VII, 1)

226

Højslev-Dommerby-Lundø

Viborg

Resen, Hindborg hrd.

17 (VII, 1)

135

Skive landsogn-Resen

Viborg

Vedr. det kommunale tilhørsforhold se ndf. under Skive.

Rønbjerg

22 (IX, 1)

298

Estvad-Rønbjerg

Ringkøbing

Skive, kbst.

17 (VII, 1)

108

Skive

Viborg

1966 sammenlagdes Skive købstadkom. m. Skive landsogn-Resen sognekom. til Skive sml.kom.

Skive landsogn

17 (VII, 1)

134

Skive og Skive landsogn-Resen

Viborg

Ørslevkloster

17 (VII, 1)

227

Ørslevkloster

Viborg

Ørum, Fjends hrd.

17 (VII, 1)

232

Ørum

Viborg

Spøttrup primærkommune

Trap-sogn

Trap-bind

side

Trap-kommune

Trap-amt

Bemærkninger

Balling

17 (VII, 1)

203

Balling-Volling

Viborg

Brøndum

17 (VII, 1)

144

Brøndum-Hvidbjerg

Viborg

Hvidbjerg, Hindborg hrd.

17 (VII, 1)

145

Brøndum-Hvidbjerg

Viborg

Håsum

17 (VII, 1)

205

Håsum-Ramsing

Viborg

Krejbjerg

17 (VII, 1)

201

Krejbjerg

Viborg

Lem

17 (VII, 1)

210

Lem-Vejby

Viborg

Lihme

17 (VII, 1)

215

Lihme

Viborg

Oddense

17 (VII, 1)

141

Oddense-Otting

Viborg

Otting

17 (VII, 1)

143

Oddense-Otting

Viborg

Ramsing

17 (VII, 1)

207

Håsum-Ramsing

Viborg

Rødding, Rødding hrd.

17 (VII, 1)

195

Rødding

Viborg

Vejby

17 (VII, 1)

214

Lem-Vejby

Viborg

Volling

17 (VII, 1)

147

Balling-Volling

Viborg

s. 276
s. 277

Sundsøre primærkommune

Trap-sogn

Trap-bind

side

Trap-kommune

Trap-amt

Bemærkninger

Fur

17 (VII, 1)

190

Fur

Viborg

Grinderslev

17 (VII, 1)

153

Grinderslev-Grønning

Viborg

Grønning

17 (VII, 1)

162

Grinderslev-Grønning

Viborg

Jebjerg

17 (VII, 1)

149

Jebjerg-Lyby

Viborg

Junget

17 (VII, 1)

165

Junget-Torum

Viborg

Lyby

17 (VII, 1)

151

Jebjerg-Lyby

Viborg

Selde

17 (VII, 1)

169

Selde-Åsted

Viborg

Thise

17 (VII, 1)

163

Thise

Viborg

Torum

17 (VII, 1)

168

Junget-Torum

Viborg

Åsted

17 (VII, 1)

174

Selde-Åsted

Viborg

Sydthy primærkommune

Trap-sogn

Trap-bind

side

Trap-kommune

Trap-amt

Bemærkninger

Agger

15 (VI, 2)

657

Vestervig-Agger

Thisted

Bested

15 (VI, 2)

631

Bested-Grurup

Thisted

Bodum

15 (VI, 2)

666

Bodum-Ydby

Thisted

Gettrup

15 (VI, 2)

673

Helligsø-Gettrup

Thisted

Grurup

15 (VI, 2)

635

Bested-Grurup

Thisted

Hassing

15 (VI, 2)

628

Hassing-Villerslev

Thisted

Helligsø

15 (VI, 2)

672

Helligsø-Gettrup

Thisted

Heltborg

15 (VI, 2)

664

Visby-Heltborg

Thisted

Hurup

15 (VI, 2)

661

Hurup

Thisted

Hvidbjerg vesten Å

15 (VI, 2)

637

Hvidbjerg vesten Å-Ørum-Lodbjerg

Thisted

Hørdum

15 (VI, 2)

626

Skyum-Hørdum

Thisted

Lodbjerg

15 (VI, 2)

644

Hvidbjerg vesten Å-Ørum-Lodbjerg

Thisted

Skyum

15 (VI, 2)

625

Skyum-Hørdum

Thisted

Vestervig

15 (VI, 2)

647

Vestervig-Agger

Thisted

Villerslev

15 (VI, 2)

629

Hassing-Villerslev

Thisted

Visby

15 (VI, 2)

630

Visby-Heltborg

Thisted

Ydby

15 (VI, 2)

668

Bodum-Ydby

Thisted

Ørum, Hassing hrd.

15 (VI, 2)

640

Hvidbjerg vesten Å-Ørum-Lodbjerg

Thisted

Thisted primærkommune

Trap-sogn

Trap-bind

side

Trap-kommune

Trap-amt

Bemærkninger; se i øvrigt s. 44-46

Arup

15 (VI, 2)

543

Øsløs-Vesløs-Arup

Thisted

Harring

15 (VI, 2)

620

Harring-Stagstrup

Thisted

Hillerslev

15 (VI, 2)

567

Hillerslev-Kåstrup

Thisted

Hundborg

15 (VI, 2)

603

Hundborg-Jannerup

Thisted

Ang. enklaver se s. 44-46

Hunstrup

15 (VI, 2)

574

Hunstrup

Thisted

Hørsted

15 (VI, 2)

619

Sønderhå-Hørsted

Thisted

Jannerup

15 (VI, 2)

609

Hundborg-Jannerup

Thisted

Kallerup

15 (VI, 2)

596

Skjoldborg-Kallerup

Thisted

Kåstrup

15 (VI, 2)

570

Hillerslev-Kåstrup

Thisted

Ang. enklaver se s. 44-46

Nors

15 (VI, 2)

556

Nors-Tved

Thisted

Nors sogns klitkorridor afgivet til Hanstholm primærkom.

s. 278
s. 279

Thisted primærkommune (fortsat)

Trap-sogn

Trap-bind

side

Trap-kommune

Trap-amt

Bemærkninger; se i øvrigt s. 44-46

Nørhå

15 (VI, 2)

612

Nørhå

Thisted

1/4 1969 sammenlagdes Nørhå og Snedsted sognekom. til Snedsted-Nørhå sml.kom.

Sennels

15 (VI, 2)

571

Sennels

Thisted

Sjørring

15 (VI, 2)

587

Sjørring-Torsted

Thisted

Skinnerup

15 (VI, 2)

585

Skinnerup

Thisted

Skjoldborg

15 (VI, 2)

594

Skjoldborg-Kallerup

Thisted

Snedsted

15 (VI, 2)

616

Snedsted

Thisted

1/4 1969 sammenlagdes Nørhå og Snedsted sognekom. til Snedsted-Nørhå sml.kom.

Stagstrup

15 (VI, 2)

623

Harring-Stagstrup

Thisted

Sønderhå

15 (VI, 2)

618

Sønderhå-Hørsted

Thisted

Thisted, kbst.

15 (VI, 2)

477

Thisted

Thisted

Thisted landsogn

15 (VI, 2)

582

Thisted landsogn

Thisted

Tilsted

15 (VI, 2)

584

Tilsted

Thisted

Torsted

15 (VI, 2)

593

Sjørring-Torsted

Thisted

Tved

15 (VI, 2)

560

Nors-Tved

Thisted

Vang

15 (VI, 2)

598

Vang

Thisted

Vesløs

15 (VI, 2)

541

Øsløs-Vesløs-Arup

Thisted

Vester Vandet

15 (VI, 2)

561

Vester Vandet-Øster Vandet

Thisted

1969 sammenlagdes Vester Vandet sogn med Hanstholm sml.kom. 1970 forblev den vestl. del af Vester Vandet klitkorridor i Hanstholm primærkom.

Øsløs

15 (VI, 2)

538

Øsløs-Vesløs-Arup

Thisted

Østerild

15 (VI, 2)

576

Østerild

Thisted

Øster Vandet

15 (VI, 2)

565

Vester Vandet-Øster Vandet

Thisted

1968 sammenlagdes sognet m. Hanstholm sammenlægningskom. og gik 1970 til Thisted primærkom.

Tjele primærkommune

Trap-sogn

Trap-bind

side

Trap-kommune

Trap-amt

Bemærkninger

Bigum

17 (VII, 1)

331

Vammen-Lindum-Bigum

Viborg

Hammershøj

17 (VII, 1)

353

Vorning-Kvorning-Hammershøj

Viborg

Kvorning

17 (VII, 1)

352

Vorning-Kvorning-Hammershøj

Viborg

Lee

17 (VII, 1)

385

Bjerringbro

Viborg

Lille nordvestl. del af Lee sogn; resten af so. til Bjerringbro primærkom.

Lindum

17 (VII, 1)

333

Vammen-Lindum-Bigum

Viborg

Løvel

17 (VII, 1)

326

Rødding-Løvel-Pederstrup

Viborg

Mammen

17 (VII, 1)

382

Mammen

Viborg

Lille nordl. del af Mammen so.; resten af so. til Bjerringbro primærkom.

Nørre Vinge

17 (VII, 1)

342

Tjele-Nørre Vinge

Viborg

Pederstrup

17 (VII, 1)

327

Rødding-Løvel-Pederstrup

Viborg

Rødding, Nørlyng hrd.

17 (VII, 1)

323

Rødding-Løvel-Pederstrup

Viborg

Tjele

17 (VII, 1)

336

Tjele-Nørre Vinge

Viborg

Vammen

17 (VII, 1)

330

Vammen-Lindum-Bigum

Viborg

Vejrum

17 (VII, 1)

349

Ørum-Viskum-Vejrum

Viborg

Viskum

17 (VII, 1)

345

Ørum-Viskum-Vejrum

Viborg

Lille del af Viskum sogn afgivet til Bjerringbro primærkom.

Vorning

17 (VII, 1)

350

Vorning-Kvorning-Hammershøj

Viborg

Ørum, Sønderlyng hrd.

17 (VII, 1)

344

Ørum-Viskum-Vejrum

Viborg

s. 280
s. 281

Viborg primærkommune

Trap-sogn

Trap-bind

side

Trap-kommune

Trap-amt

Bemærkninger

Almind

17 (VII, 1)

411

Almind

Viborg

Asmild

17 (VII, 1)

301

Asmild-Tapdrup og Viborg

Viborg

Dollerup

17 (VII, 1)

311

Dollerup-Finderup-Ravnstrup

Viborg

1966 blev sognekom. sammenlagt m. Lysgård sognekom. til Ravnsbjerg sml.kom., der 1970 kom til Viborg primærkom., men dog afgav en lille sydl. del af Dollerup sogn, lille sydl. del af Finderup sogn samt en lille vestl. del af Lysgård sogn, i alt 684 ha, 510 indb., til Karup primærkom.

Finderup

17 (VII, 1)

309

Dollerup-Finderup-Ravnstrup

Viborg

Ang. det kommunale tilhørsforhold se ovf. under Dollerup sogn.

Fiskbæk

17 (VII, 1)

320

Vorde-Fiskbæk-Romlund

Viborg

Kvols

17 (VII, 1)

238

Tårup-Kvols-Nørre Borris

Viborg

Lysgård

17 (VII, 1)

445

Lysgård

Viborg

Lille del af sognet til Karup primærkom., se endv. ovf. under Dollerup.

Ravnstrup

17 (VII, 1)

316

Dollerup-Finderup-Ravnstrup

Viborg

Ang. det kommunale tilhørsforhold se ovf. under Dollerup sogn.

Romlund

17 (VII, 1)

322

Vorde-Fiskbæk-Romlund

Viborg

Sønder Rind

17 (VII, 1)

371

Sønder Rind

Viborg

Tapdrup

17 (VII, 1)

307

Asmild-Tapdrup

Viborg

Tårup

17 (VII, 1)

234

Tårup-Kvols-Nørre Borris

Viborg

Viborg, kbst.

17 (VII, 1)

49

Viborg

Viborg

Viborg Gråbrødre landdistrikt

17 (VII, 1)

301

Viborg Gråbrødre landdistrikt

Viborg

Vinkel

17 (VII, 1)

369

Vinkel

Viborg

Vorde

17 (VII, 1)

318

Vorde-Fiskbæk-Romlund

Viborg

Ålestrup primærkommune

Trap-sogn

Trap-bind

side

Trap-kommune

Trap-amt

Bemærkninger

Fjelsø

17 (VII, 1)

271

Gedsted-Fjelsø

Viborg

Gedsted

17 (VII, 1)

270

Gedsted-Fjelsø

Viborg

Hvam

17 (VII, 1)

277

Hvam-Hvilsom

Viborg

Hvilsom

17 (VII, 1)

279

Hvam-Hvilsom

Viborg

Ang. det kommunale tilhørsforhold se ndf. under Øster Bølle sogn.

Simested

17 (VII, 1)

272

Simested

Viborg

Testrup

17 (VII, 1)

275

Testrup

Viborg

Vester Bølle

17 (VII, 1)

264

Vester Bølle

Viborg

Nordl. del af Vester Bølle sogn, Svingelbjerg-området, afgaves 1966 til sognekom. Strandby-Farsø i Ålborg amt og kom 1970 til Farsø primærkom., Nordjyllands amtskom.

Øster Bølle

17 (VII, 1)

267

Ålestrup

Viborg

1966 sammenlagdes Ålestrup sognekom. m. sognekommunerne Hvam-Hvilsom, Simested og Testrup til Ålestrup sml.kom.

s. 282

Nr. 14. Nordjyllands amtskommune. Sydvestlige del.

Reproduceret med tilladelse (A. 864/71) af Geodætisk Institut.

Primærkommuner: store bogstaver. Sogne: stort begyndelsesbogstav.

Grænser: ▬ amtskommuner,  primærkommuner, – sogne.

s. 283

Nr. 14. Nordjyllands amtskommune. Sydøstlige del.

Reproduceret med tilladelse (A. 864/71) af Geodætisk Institut.

Primærkommuner: store bogstaver. Sogne: stort begyndelsesbogstav.

Grænser: – amtskommuner, – primærkommuner, – sogne.

s. 284

Nr. 14. Nordjyllands amtskommune. Nordvestlige del.

Reproduceret med tilladelse (A. 864/71) af Geodætisk Institut.

Primærkommuner: store bogstaver. Sogne: stort begyndelsesbogstav.

Grænser: – amtskommuner, – primærkommuner, – sogne.

s. 285

Nr. 14. Nordjyllands amtskommune. Nordøstlige del.

Reproduceret med tilladelse (A. 864/71) af Geodætisk Institut.

Primærkommuner: store bogstaver. Sogne: stort begyndelsesbogstav.

Grænser: ▬ amtskommuner,  primærkommuner, – sogne.

s. 286

Nr. 14. Nordjyllands amtskommune pr. 1/4 1970

Amtskommunen består af 27 primærkommuner. Den nye amtskommune er i hovedsagen opbygget af hele det tidligere Hjørring amt, der omfattede 85 Trapsogne og 5 købstæder samt af hele det tidligere Ålborg amt, der omfattede 113 Trap-sogne og 4 købstæder.

Amtskommunen har nu et areal på 617.146 ha.

Amtskommunens befolkning pr. 1/7 1970: 455.690.

Nordjyllands amtskommune består nu af følgende enheder:

Sogne

Dele af sogne

Købstæder

Ålborg amt

113

4

Amter før 1/4 1970

Hjørring amt

85

5

Viborg amt

1

Thisted amt

7

Randers amt

6

2

1

211

3

10

Tilført Nordjyllands amtskommune

fra

fra

Thisted amt

Randers amt

Gøttrup sogn

Glenstrup sogn

Hjortdal sogn

Hvornum sogn

Kettrup sogn

Nørre Onsild sogn

Klim sogn

Skjellerup sogn

Kollerup sogn

Snæbum sogn

Vester Torup sogn

Sønder Onsild sogn

Vust sogn

Vester Tørslev sogn, (delvis)

Vindblæs sogn, Gjerlev hrd. (delvis)

fra

Viborg amt

Vester Bølle sogn (delvis)

Desuden medfulgte øerne Læsø og Hirsholmene. Den sidstnævnte øgruppe ejes ganske vist af marineministeriet (forsvarsministeriet), men i modsætning til Christiansø, der ikke har noget kommunalt tilhørsforhold og ikke har haft det, var Hirsholmene organiseret som en særlig kommune, der 1970 er blevet indlagt under Frederikshavn primærkommune.

Vester Bølle sogn er i kommunal henseende delt mellem primærkommunerne Farsø i Nordjyllands amtskommune og Ålestrup i Viborg amtskommune. I Trap angives hele sognet som en sognekommune under Viborg amt. På Geodætisk Instituts sognekort af 1966 er indtegnet en kommunal deling, idet et nordligt område omkring landsbyen Svingelbjerg her anføres som hørende til Strandby-Farsø kommune. En analyse af arealforholdene bekræfter dette. I øvrigt er der s. 287 relativt få sognedelinger. En undtagelse danner dog områderne langs Mariager fjord, hvor Hadsund har fået tildelt det område af det syd for fjorden liggende Vindblæs sogn, der har udviklet sig som en del af Hadsund by. Ret komplicerede forhold træffes endvidere ved afgrænsningen af Hobro primærkommune.

Byudviklingen i »Limfjordsbyen«, de to købstæder Ålborg og Nørre Sundby har givet anledning til en række sogneændringer. Ålborg har således modtaget en del mindre områder af Hasseris sogn, men den største indlemmelse skete 1/4 1950 da Vejgård og Nørre Tranders sogne begge indlemmedes i Ålborg købstad.

1968 har Nørre Sundby købstad dannet en sammenlægningskommune med Ålborg Frue landsogn (øen Egholm) og sognene Lindholm og Hvorup.

s. 288
s. 289

Arden primærkommune

Trap sogn

Trap-bind

side

Trap-kommune

Trap-amt

Bemærkninger

Astrup

16 (VI, 3)

1142

Astrup-Store Arden

Ålborg

Ove

16 (VI, 3)

1137

Ove-Valsgård

Ålborg

Rold

16 (VI, 3)

1148

Rold-Vebbestrup

Ålborg

Rostrup

16 (VI, 3)

1135

Rostrup

Ålborg

Store Arden

16 (VI, 3)

1147

Astrup-Store Arden

Ålborg

Valsgård

16 (VI, 3)

1140

Ove-Valsgård

Ålborg

Vebbestrup

16 (VI, 3)

1150

Rold-Vebbestrup

Ålborg

Brovst primærkommune

Trap-sogn

Trap-bind

side

Trap-kommune

Trap-amt

Bemærkninger

Brovst

14 (VI, 1)

390

Brovst

Hjørring

Lerup

14 (VI, 1)

385

Lerup-Tranum

Hjørring

Torslev, Øster Han hrd.

14 (VI, 1)

396

Torslev

Hjørring

1966 sammenlagdes samtlige sognekom. til Brovst sml.kom.

Tranum

14 (VI, 1)

388

Lerup-Tranum

Hjørring

Øland

14 (VI, 1)

414

Øland

Hjørring

Øster Svenstrup

14 (VI, 1)

401

Øster Svenstrup

Hjørring

Brønderslev primærkommune

Trap-sogn

Trap-bind

side

Trap-kommune

Trap-amt

Bemærkninger

Ajstrup

16 (VI, 3)

970

Sulsted-Ajstrup

Ålborg

Lille nordvestl. del af sognet, resten til Ålborg primærkom.

Brønderslev, kbst.

14 (VI, 1)

116

Brønderslev

Hjørring

Hallund

14 (VI, 1)

294

Øster Brønderslev-Hallund

Hjørring

Hellum

14 (VI, 1)

297

Hellum

Hjørring

Jerslev

14 (VI, 1)

348

Jerslev

Hjørring

Serreslev

14 (VI, 1)

347

Serreslev

Hjørring

Stenum

14 (VI, 1)

342

Tolstrup-Stenum

Hjørring

Tise

14 (VI, 1)

335

Vrensted-Tise

Hjørring

Tolstrup

14 (VI, 1)

338

Tolstrup-Stenum

Hjørring

Øster Brønderslev

14 (VI, 1)

352

Øster Brønderslev-Hallund

Hjørring

Dronninglund primærkommune

Trap-sogn

Trap-bind

side

Trap-kommune

Trap-amt

Bemærkninger

Aså-Melholt

14 (VI, 1)

286

Dronninglund

Hjørring

Dronninglund

14 (VI, 1)

274

Dronninglund

Hjørring

Hellevad

14 (VI, 1)

287

Hellevad-Ørum

Hjørring

Voer

14 (VI, 1)

266

Voer

Hjørring

Ørum

14 (VI, 1)

291

Hellevad-Ørum

Hjørring

Farsø primærkommune

Trap-sogn

Trap-bind

side

Trap-kommune

Trap-amt

Bemærkninger

Alstrup

16 (VI, 3)

1213

Lovns-Alstrup

Ålborg

Farsø

16 (VI, 3)

1219

Strandby-Farsø

Ålborg

Flejsborg

16 (VI, 3)

1185

Vester Hornum-Hyllebjerg-Flejsborg

Ålborg

s. 290
s. 291

Farsø primærkommune (fortsat)

Trap-sogn

Trap-bind

side

Trap-kommune

Trap amt

Bemærkninger

Fovlum

16 (VI, 3)

1208

Ullits-Fovlum

Ålborg

Hyllebjerg

16 (VI, 3)

1184

Vester Hornum-Hyllebjerg-Flejsborg

Ålborg

Lovns

16 (VI, 3)

1210

Lovns-Alstrup

Ålborg

Strandby

16 (VI, 3)

1215

Strandby-Farsø

Ålborg

Ullits

16 (VI, 3)

1207

Ullits-Fovlum

Ålborg

Vester Bølle

17 (VII, 1)

264

Vester Bølle

Viborg

1966 blev den nordl. del af Vester Bølle sogn, Svingelbjerg-området, afgivet til Strandby-Farsø sognekom. Denne del af sognet kom 1970 til Farsø primærkom., resten til Ålestrup primærkom., Viborg amtskom.

Vester Hornum

16 (VI, 3)

1182

Vester Hornum-Hyllebjerg-Flejsborg

Ålborg

Vognsild

16 (VI, 3)

1205

Gislum-Vognsild

Ålborg

Lille vestl. del af Vognsild, 557 ha, 97 indb., resten af sognet til Års primærkom.

Fjerritslev primærkommune

Trap-sogn

Trap-bind

side

Trap-kommune

Trap-amt

Bemærkninger

Bejstrup

14 (VI, 1)

412

Haverslev-Bejstrup

Hjørring

Gøttrup

15 (VI, 2)

524

Kettrup-Gøttrup

Thisted

Haverslev

14 (VI, 1)

403

Haverslev-Bejstrup

Hjørring

Hjortdal

15 (VI, 2)

515

Hjortdal

Thisted

Kettrup

15 (VI, 2)

519

Kettrup-Gøttrup

Thisted

Klim

15 (VI, 2)

526

Torup-Klim

Thisted

Kollerup

15 (VI, 2)

511

Fjerritslev

Thisted

Skræm

14 (VI, 1)

405

Skræm

Hjørring

Vester Torup

15 (VI, 2)

528

Torup-Klim

Thisted

Vust

15 (VI, 2)

530

Vust

Thisted

Frederikshavn primærkommune

Trap-sogn

Trap-bind

side

Trap-kommune

Trap-amt

Bemærkninger

Elling

14 (VI, 1)

145

Elling

Hjørring

Flade

14 (VI, 1)

167

Flade-Gerum

Hjørring

Frederikshavn, kbst.

14 (VI, 1)

79

Frederikshavn

Hjørring

Gerum

14 (VI, 1)

170

Flade-Gerum

Hjørring

Hirsholmene

14 (VI, 1)

172

Hirsholmene

Hjørring

Skærum

14 (VI, 1)

165

Åsted-Skærum

Hjørring

Understed

14 (VI, 1)

234

Understed-Karup

Hjørring

Nordl. del af Understed, 732 ha, 345 indb., resten af sognet til Sæby primærkom.

Åsted

14 (VI, 1)

161

Åsted-Skærum

Hjørring

Hadsund primærkommune

Trap-sogn

Trap-bind

side

Trap-kommune

Trap-amt

Bemærkninger

Als

16 (VI, 3)

1115

Als

Ålborg

Hadsund

16 (VI, 3)

1131

Hadsund

Ålborg

Skelund

16 (VI, 3)

1121

Hadsund

Ålborg

Vindblæs, Gjerlev hrd.

18 (VII, 2)

720

Falslev-Vindblæs

Randers

Nordl. del af Vindblæs, 500 ha, 287 indb., resten af sognet til Mariager primærkom., Århus amtskom.

s. 292
s. 293

Hadsund primærkommune (fortsat)

Trap-sogn

Trap-bind

side

Trap-kommune

Trap-amt

Bemærkninger

Visborg

16 (VI, 3)

1122

Hadsund

Ålborg

Vive

16 (VI, 3)

1129

Hadsund

Ålborg

Hals primærkommune

Trap-sogn

Trap-bind

side

Trap-kommune

Trap-amt

Bemærkninger

Hals

16 (VI, 3)

991

Hals

Ålborg

Ulsted

16 (VI, 3)

988

Ulsted

Ålborg

Vester Hassing

16 (VI, 3)

982

Vester Hassing-Øster Hassing

Ålborg

Øster Hassing

16 (VI, 3)

986

Vester Hassing-Øster Hassing

Ålborg

Hirtshals primærkommune

Trap-sogn

Trap-bind

side

Trap-kommune

Trap-amt

Bemærkninger

Asdal

14 (VI, 1)

210

Horne-Asdal

Hjørring

1963 fik kom. navneændring til Hirtshals.

Bindslev

14 (VI, 1)

141

Bindslev

Hjørring

Horne

14 (VI, 1)

204

Horne-Asdal

Hjørring

1963 fik kom. navneændring til Hirtshals.

Tornby

14 (VI, 1)

214

Tornby-Vidstrup

Hjørring

Tværsted

14 (VI, 1)

134

Tværsted-Uggerby

Hjørring

Uggerby

14 (VI, 1)

203

Tværsted-Uggerby

Hjørring

Vidstrup

14 (VI, 1)

217

Tornby-Vidstrup

Hjørring

Hjørring primærkommune

Trap-sogn

Trap-bind

side

Trap-kommune

Trap-amt

Bemærkninger

Bjergby

14 (VI, 1)

197

Bjergby-Mygdal

Hjørring

Hjørring, kbst.

14 (VI, 1)

47

Hjørring

Hjørring

Hæstrup

14 (VI, 1)

316

Vrejlev-Hæstrup

Hjørring

Mygdal

14 (VI, 1)

199

Bjergby-Mygdal

Hjørring

Mårup

14 (VI, 1)

227

Rubjerg-Mårup

Hjørring

Sankt Hans

14 (VI, 1)

176

Sankt Hans-Sankt Olai

Hjørring

Sankt Olai

14 (VI, 1)

180

Sankt Hans-Sankt Olai

Hjørring

Skallerup

14 (VI, 1)

218

Skallerup-Vennebjerg

Hjørring

Tårs

14 (VI, 1)

300

Tårs

Hjørring

Vennebjerg

14 (VI, 1)

222

Skallerup-Vennebjerg

Hjørring

Vrejlev

14 (VI, 1)

307

Vrejlev-Hæstrup

Hjørring

Hobro primærkommune

Trap-sogn

Trap-bind

side

Trap-kommune

Trap-amt

Bemærkninger

Døstrup

16 (VI, 3)

1154

Øls-Hørby-Døstrup

Ålborg

Glenstrup

18 (VII, 2)

746

Glenstrup

Randers

Hobro, kbst.

18 (VII, 2)

630

Hobro

Randers

1966 blev Skjellerup sognekom. sammenlagt med Hobro købstadkom. til Hobro sml.kom.

Hvornum

18 (VII, 2)

716

Hvornum-Snæbum

Randers

Hørby

16 (VI, 3)

1153

Øls-Hørby-Døstrup

Ålborg

Nørre Onsild

18 (VII, 2)

713

Sønder Onsild-Nørre Onsild

Randers

Skjellerup

18 (VII, 2)

709

Skjellerup

Randers

Vedr. det kommunale tilhørsforhold se ovf. under Hobro.

s. 294
s. 295

Hobro primærkommune (fortsat)

Trap-sogn

Trap-bind

side

Trap-kommune

Trap-amt

Bemærkninger

Snæbum

18 (VII, 2)

718

Hvornum-Snæbum

Randers

Sønder Onsild

18 (VII, 2)

711

Sønder Onsild-Nørre Onsild

Randers

Vester Tørslev

18 (VII, 2)

748

Vester Tørslev-Svenstrup

Randers

Lille del af Vester Tørslev, 80 ha, 14 indb., resten af sognet til Mariager primærkom., Århus amtskom. 1966 var Vester Tørslev-Svenstrup sognekom. blevet sammenlagt m. Mariager købstadkom. og sognekom. Mariager landsogn og Hem-Sem til Mariager sml.kom.

Øls

16 (VI, 3)

1152

Øls-Hørby-Døstrup

Ålborg

Læsø primærkommune

Trap-sogn

Trap-bind

side

Trap-kommune

Trap-amt

Bemærkninger

Byrum

14 (VI, 1)

422

Læsø

Hjørring

Hals

14 (VI, 1)

428

Læsø

Hjørring

Vesterø

14 (VI, 1)

425

Læsø

Hjørring

Løgstør primærkommune

Trap-sogn

Trap-bind

side

Trap-kommune

Trap-amt

Bemærkninger

Aggersborg

14 (VI, 1)

407

Aggersborg

Hjørring

Kornum

16 (VI, 3)

1224

Kornum-Løgsted

Ålborg

Løgsted

16 (VI, 3)

1226

Kornum-Løgsted

Ålborg

Løgstør, kbst.

16 (VI, 3)

930

Løgstør

Ålborg

Malle

16 (VI, 3)

1232

Ranum-Malle

Ålborg

Næsborg

16 (VI, 3)

1237

Næsborg-Skarp Salling-Oudrup

Ålborg

Oudrup

16 (VI, 3)

1243

Næsborg-Skarp Salling-Oudrup

Ålborg

Overlade

16 (VI, 3)

1186

Overlade

Ålborg

Ranum

16 (VI, 3)

1227

Ranum-Malle

Ålborg

Skarp Salling

16 (VI, 3)

1239

Næsborg-Skarp Salling-Oudrup

Ålborg

Vilsted

16 (VI, 3)

1233

Vilsted-Vindblæs

Ålborg

Vindblæs, Slet hrd.

16 (VI, 3)

1236

Vilsted-Vindblæs

Ålborg

Løkken-Vrå primærkommune

Trap-sogn

Trap-bind

side

Trap-kommune

Trap-amt

Bemærkninger

Børglum

14 (VI, 1)

322

Børglum-Furreby

Hjørring

Em

14 (VI, 1)

346

Vrå-Em

Hjørring

Vedr. det kommunale tilhørsforhold se ndf. under Vrå.

Furreby

14 (VI, 1)

330

Børglum-Furreby

Hjørring

Harreslev

14 (VI, 1)

231

Harreslev-Rakkeby

Hjørring

Vedr. det kommunale tilhørsforhold se ndf. under Vrå.

Jelstrup

14 (VI, 1)

230

Jelstrup-Lyngby

Hjørring

Lyngby

14 (VI, 1)

331

Jelstrup-Lyngby

Hjørring

Rakkeby

14 (VI, 1)

318

Harreslev-Rakkeby

Hjørring

Vedr. det kommunale tilhørsforhold se ndf. under Vrå.

Rubjerg

14 (VI, 1)

224

Rubjerg-Mårup

Hjørring

Sejlstrup

14 (VI, 1)

320

Vejby-Sejlstrup

Hjørring

Vedr. det kommunale tilhørsforhold se ndf. under Vrå.

Vejby

14 (VI, 1)

319

Vejby-Sejlstrup

Hjørring

Vrensted

14 (VI, 1)

333

Vrensted-Tise

Hjørring

Vrå

14 (VI, 1)

343

Vrå-Em

Hjørring

1966 sammenlagdes sognekom. Vrå-Em, Harreslev-Rakkeby og Vejby-Sejlstrup til Vrå sml.kom.

s. 296
s. 297

Nibe primærkommune

Trap-sogn

Trap-bind

side

Trap-kommune

Trap-amt

Bemærkninger

Bislev

16 (VI, 3)

1069

Bislev

Ålborg

Ejdrup

16 (VI, 3)

1169

Blære-Ejdrup

Ålborg

Sydl. del af Ejdrup sogn afgivet til Års primærkom.

Farstrup

16 (VI, 3)

1246

Farstrup

Ålborg

Lundby

16 (VI, 3)

1252

Lundby

Ålborg

Nibe, kbst.

16 (VI, 3)

919

Nibe

Ålborg

Sebber

16 (VI, 3)

1253

Sebber

Ålborg

Store Ajstrup

16 (VI, 3)

1257

Store Ajstrup

Ålborg

Vokslev

16 (VI, 3)

1072

Vokslev

Ålborg

Nørager primærkommune

Trap-sogn

Trap-bind

side

Trap-kommune

Trap-amt

Bemærkninger

Binderup

16 (VI, 3)

1199

Kongens Tisted-Binderup-Durup

Ålborg

1966 sammenlagdes sognekom. Kongens Tisted-Binderup-Durup og Rørbæk-Grynderup-Stenild til Rørbæk-Nørager sml.kom.

Brorstrup

16 (VI, 3)

1158

Brorstrup-Haverslev

Ålborg

Durup

16 (VI, 3)

1201

Kongens Tisted-Binderup-Durup

Ålborg

Vedr. det kommunale tilhørsforhold se ovf. under Binderup.

Grynderup

16 (VI, 3)

1195

Rørbæk-Grynderup-Stenild

Ålborg

Haverslev

16 (VI, 3)

1156

Brorstrup-Haverslev

Ålborg

Vedr. det kommunale tilhørsforhold se ovf. under Binderup.

Kongens Tisted

16 (VI, 3)

1198

Kongens Tisted-Binderup-Durup

Ålborg

Ravnkilde

16 (VI, 3)

1160

Ravnkilde

Ålborg

Rørbæk

16 (VI, 3)

1194

Rørbæk-Grynderup-Stenild

Ålborg

Vedr. det kommunale tilhørsforhold se ovf. under Binderup.

Stenild

16 (VI, 3)

1196

Rørbæk-Grynderup-Stenild

Ålborg

Pandrup primærkommune

Trap-sogn

Trap-bind

side

Trap-kommune

Trap-amt

Bemærkninger

Alstrup

14 (VI, 1)

362

Ingstrup-Vester Hjermeslev-Alstrup

Hjørring

Hune

14 (VI, 1)

367

Saltum-Hune

Hjørring

Ingstrup

14 (VI, 1)

356

Ingstrup-Vester Hjermeslev-Alstrup

Hjørring

Jetsmark

14 (VI, 1)

371

Jetsmark

Hjørring

Saltum

14 (VI, 1)

363

Saltum-Hune

Hjørring

Vester Hjermeslev

14 (VI, 1)

361

Ingstrup-Vester Hjermeslev-Alstrup

Hjørring

Sejlflod primærkommune

Trap-sogn

Trap-bind

side

Trap-kommune

Trap-amt

Bemærkninger

Gudum

16 (VI, 3)

1020

Gudum-Lillevorde

Ålborg

Komdrup

16 (VI, 3)

1082

Sdr. Kongerslev-Nr. Kongerslev-Komdrup

Ålborg

Lillevorde

16 (VI, 3)

1023

Gudum-Lillevorde

Ålborg

Mou

16 (VI, 3)

1024

Mou

Ålborg

Nørre Kongerslev

16 (VI, 3)

1081

Sdr. Kongerslev-Nr. Kongerslev-Komdrup

Ålborg

Sejlflod

16 (VI, 3)

1019

Sejlflod

Ålborg

Storvorde

16 (VI, 3)

1017

Storvorde

Ålborg

Sønder Kongerslev

16 (VI, 3)

1077

Sdr. Kongerslev-Nr. Kongerslev-Komdrup

Ålborg

s. 298
s. 299

Sindal primærkommune

Trap-sogn

Trap-bind

side

Trap-kommune

Trap-amt

Bemærkninger

Astrup

14 (VI, 1)

194

Astrup

Hjørring

1966 blev samtlige sognekom. sammenlagt til Sindal sml.kom.

Hørmested

14 (VI, 1)

155

Hørmested

Hjørring

Lendum

14 (VI, 1)

158

Lendum

Hjørring

Mosbjerg

14 (VI, 1)

138

Mosbjerg

Hjørring

Sindal

14 (VI, 1)

189

Sindal

Hjørring

Tolne

14 (VI, 1)

151

Tolne

Hjørring

Ugilt

14 (VI, 1)

183

Ugilt

Hjørring

Skagen primærkommune

Trap-sogn

Trap-bind

side

Trap-kommune

Trap-amt

Bemærkninger

Råbjerg

14 (VI, 1)

130

Råbjerg

Hjørring

Skagen, kbst.

14 (VI, 1)

98

Skagen

Hjørring

Skagen landsogn

14 (VI, 1)

128

Skagen kbst.s landdistrikt og Råbjerg

Hjørring

Skørping primærkommune

Trap-sogn

Trap-bind

side

Trap-kommune

Trap-amt

Bemærkninger

Blenstrup

16 (VI, 3)

1105

Gerding-Blenstrup

Ålborg

Bælum

16 (VI, 3)

1086

Bælum-Solbjerg

Ålborg

Fræer

16 (VI, 3)

1113

Fræer

Ålborg

Gerding

16 (VI, 3)

1104

Gerding-Blenstrup

Ålborg

Lyngby

16 (VI, 3)

1097

Skibsted-Lyngby

Ålborg

Siem

16 (VI, 3)

1101

Store Brøndum-Siem-Torup

Ålborg

Skibsted

16 (VI, 3)

1094

Skibsted-Lyngby

Ålborg

Skørping

16 (VI, 3)

1108

Skørping

Ålborg

Solbjerg

16 (VI, 3)

1090

Bælum-Solbjerg

Ålborg

Store Brøndum

16 (VI, 3)

1100

Store Brøndum-Siem-Torup

Ålborg

Torup

16 (VI, 3)

1102

Store Brøndum-Siem-Torup

Ålborg

Støvring primærkommune

Trap-sogn

Trap-bind

side

Trap-kommune

Trap-amt

Bemærkninger

Buderup

16 (VI, 3)

1051

Buderup-Gravlev

Ålborg

Gravlev

16 (VI, 3)

1055

Buderup-Gravlev

Ålborg

Skivum

16 (VI, 3)

1164

Skivum-Giver

Ålborg

Lille østl. del af Skivum, resten af sognet til Års primærkom. – I kirkelig henseende er denne lille del henlagt til Veggerby sogn.

Suldrup

16 (VI, 3)

1064

Sønderup-Suldrup

Ålborg

Sønderup

16 (VI, 3)

1062

Sønderup-Suldrup

Ålborg

Veggerby

16 (VI, 3)

1067

Veggerby

Ålborg

Vedr. de kirkelige tilhørsforhold se ovf. under Skivum.

Øster Hornum

16 (VI, 3)

1048

Øster Hornum

Ålborg

Nordøstl. del af Øster Hornum, 1.066 ha, 937 indb., til Ålborg primærkom.

Årestrup

16 (VI, 3)

1057

Årestrup

Ålborg

s. 300
s. 301

Sæby primærkommune

Trap-sogn

Trap-bind

side

Trap-kommune

Trap-amt

Bemærkninger

Albæk

14 (VI, 1)

259

Albæk

Hjørring

Hørby

14 (VI, 1)

243

Hørby

Hjørring

Karup

14 (VI, 1)

236

Understed-Karup

Hjørring

Skæve

14 (VI, 1)

254

Skæve

Hjørring

Sæby, kbst.

14 (VI, 1)

65

Sæby

Hjørring

Torslev, Dronninglund hrd.

14 (VI, 1)

248

Torslev

Hjørring

Understed

14 (VI, 1)

234

Understed-Karup

Hjørring

Nordl. del af Understed, 732 ha, 345 indb., afgivet til Frederikshavn primærkom.

Volstrup

14 (VI, 1)

238

Volstrup

Hjørring

Åbybro primærkommune

Trap-sogn

Trap-bind

side

Trap-kommune

Trap-amt

Bemærkninger

Biersted

16 (VI, 3)

961

Åby-Biersted

Ålborg

Gøl

14 (VI, 1)

380

Gøl

Hjørring

Vedsted

14 (VI, 1)

378

Vedsted

Hjørring

Åby

16 (VI, 3)

955

Åby-Biersted

Ålborg

Ålborg primærkommune

Trap-sogn

Trap-bind

side

Trap-kommune

Trap-amt

Bemærkninger

Ajstrup

16 (VI, 3)

970

Sulsted-Ajstrup

Ålborg

Ajstrup sogn afgivet lille nordvestl. del til Brønderslev primærkom.

Dall

16 (VI, 3)

1005

Ferslev-Dall-Volsted

Ålborg

Ellidshøj

16 (VI, 3)

1044

Ellidshøj-Svenstrup

Ålborg

Ferslev

16 (VI, 3)

1004

Ferslev-Dall-Volsted

Ålborg

Frejlev

16 (VI, 3)

1040

Sønderholm-Frejlev

Ålborg

Gunderup

16 (VI, 3)

1007

Gunderup-Nøvling

Ålborg

Hammer

16 (VI, 3)

975

Horsens-Hammer

Ålborg

Hasseris

16 (VI, 3)

1032

Hasseris

Ålborg

Horsens

16 (VI, 3)

978

Horsens-Hammer

Ålborg

Hvorup

16 (VI, 3)

948

Sundby-Hvorup

Ålborg

Vedr. det kommunale tilhørsforhold se ndf. under Nørresundby.

Klarup

16 (VI, 3)

1015

Romdrup-Klarup

Ålborg

Lindholm

16 (VI, 3)

943

Sundby-Hvorup

Ålborg

Vedr. det kommunale tilhørsforhold se ndf. under Nørresundby.

Nørholm

16 (VI, 3)

1041

Nørholm

Ålborg

Nørresundby, kbst.

16 (VI, 3)

902

Nørresundby

Ålborg

1968 sammenlagdes sognekom. Ålborg Frue landsogn og Sundby-Hvorup (Hvorup og Lindholm sogne) m. Nørresundby købstadkom. til Nørresundby sml.kom.

Nøvling

16 (VI, 3)

1012

Gunderup-Nøvling

Ålborg

Romdrup

16 (VI, 3)

1013

Romdrup-Klarup

Ålborg

Sulsted

16 (VI, 3)

963

Sulsted-Ajstrup

Ålborg

Svenstrup

16 (VI, 3)

1046

Ellidshøj-Svenstrup

Ålborg

Sønderholm

16 (VI, 3)

1034

Sønderholm-Frejlev

Ålborg

Sønder Tranders

16 (VI, 3)

1002

Sønder Tranders

Ålborg

Vadum

16 (VI, 3)

950

Vadum

Ålborg

Volsted

16 (VI, 3)

1006

Ferslev-Dall-Volsted

Ålborg

s. 302
s. 303

Ålborg primærkommune (fortsat)

Trap-sogn

Trap-bind

side

Trap-kommune

Trap-amt

Bemærkninger

Øster Hornum

16 (VI, 3)

1048

Øster Hornum

Ålborg

Nordøstl. del af Øster Hornum, 1.066 ha, 937 indb., resten af sognet til Støvring primærkom.

Ålborg, kbst.

16 (VI, 3)

807

Ålborg

Ålborg

Ålborg Frue landsogn

16 (VI, 3)

942

Ålborg Frue landsogn

Ålborg

Vedr. det kommunale tilhørsforhold se ovf. under Nørresundby.

Års primærkommune

Trap-sogn

Trap-bind

side

Trap-kommune

Trap-amt

Bemærkninger

Blære

16 (VI, 3)

1168

Blære-Ejdrup

Ålborg

Ejdrup

16 (VI, 3)

1169

Blære-Ejdrup

Ålborg

Sydl. del af Ejdrup, resten af sognet til Nibe primærkom.

Gislum

16 (VI, 3)

1204

Gislum-Vognsild

Ålborg

Giver

16 (VI, 3)

1166

Skivum-Giver

Ålborg

Gundersted

16 (VI, 3)

1244

Gundersted

Ålborg

Havbro

16 (VI, 3)

1177

Havbro

Ålborg

Skivum

16 (VI, 3)

1164

Skivum-Giver

Ålborg

Lille østl. del af Skivum sogn til Støvring primærkom. I kirkelig henseende er denne lille del henlagt til Veggerby sogn.

Ulstrup

16 (VI, 3)

1180

Ulstrup

Ålborg

Vognsild

16 (VI, 3)

1205

Gislum-Vognsild

Ålborg

Lille vestl. del af Vognsild sogn, 557 ha, 97 indb., afgivet til Farsø primærkom.

Års

16 (VI, 3)

1172

Års

Ålborg