Forvaltning

Det er hjemmestyrelovens hovedprincip, at særanliggender skal administreres af færøske myndigheder, medens fællesanliggender administreres af rigsmyndighederne. Det er dog forudsat i loven, at administrationen i visse fællesanliggender helt el. delvis kan overgå til hjemmestyret el. varetages af da. og færøske myndigheder i fællesskab, ligesom det forekommer, at enkelte færøske særanliggender stadig administreres af da. myndigheder efter aftale ml. rigsmyndighederne og landsstyret.

a. Særanliggender.

Ansvaret for den færøske forvaltning ligger hos landsstyret, hvis medl. deler forretningerne ml. sig således, at hver landsstyresmand har sine sagsområder. Alle vigtigere afgørelser træffes dog i landsstyremøder, hvor – i tilfælde af stemmelighed – lagmandens stemme gør udslaget. Alle afgørelser truffet i landsstyremøder indføres i en forhandlingsprotokol, og udskrift heraf skal tilsendes lagtinget, hvor landsstyrets afgørelser én gang årl. er genstand for generel, politisk debat. Også rigsombudsmanden skal efter hjemmestyreloven have udskrifter af forhandlingsprotokollen.

Som centralt forvaltningsorgan råder landsstyret over et fælles sekretariat, landsskrivstovan, der virker på sa. måde som da. ministerier og tillige er sekretariat for lagtinget. Til sekretariatet er knyttet et særl. kontor for fiskerispørgsmål og statistik samt et kontor for tilsynet m. kommunerne. Endv. er der nedsat et økon. råd, búskaparráðið, på 3 medl. og et egnsudviklingsudvalg, virkisnevndin, på 7 medl., som rådgivere for landsstyret i økon. og erhvervsmæssige spørgsmål.

Alle landskassens ind- og udbetalinger foregår gennem et særl. oppebørselskontor under landsstyret, gjaldstovan, der tillige forestår al opkrævning og inddrivelse af told, indførselsafgifter og skatter såvel til landskassen som til kommunerne, ligesom gjaldstovan fører landskassens regnskaber. Uanset gjaldstovans stilling som institution under landsstyret virker den tillige som kasse- og regnskabsfører for hovedparten af statens administration på Færøerne. Således udbetaler og bogfører gjaldstovan fx. al folke- og invalidepension samt alle lærerlønninger m.v. efter anvisning fra rigsombudsmanden.

Direkte under landsstyret er ansat en landsingeniør, der m. sin stab af medarbejdere ikke blot forestår projektering af alle større vej- og havneanlæg uden for Tórshavn, men tillige leder udførelsen af de fleste anlægsarbejder. Enkelte større arbejder udføres dog efter afholdt licitation af private entreprenørfirmaer under landsingeniørens tilsyn. Medens vejvæsen er et særanliggende, der udelukkende administreres og betales fra færøsk side, er havnebyggeri et fællesanliggende, hvortil staten yder et tilskud på 25 % af udgifterne. Som forudsætning for ydelse af dette tilskud skal havneprojekterne i teknisk henseende godkendes af statens vandbygningsvæsen, der tillige syner arbejdernes udførelse ved årl. besøg på Færøerne.

s. 112

Et under landsstyret opret. matrikelkontor, matrikulstovan, har til opgave efterhånden at foretage en fuldstændig matrikulering af alle faste ejendomme, hvilket er en forudsætning for, at den ved lagtingslov nr. 55 af 16/8 1962 indførte tinglysningsordning kan gennemføres. I øvrigt træffer matrikulstovan – under rekurs til landsstyret – afgørelse i sager om udstykning og sammenlægning af faste ejendomme og udfører udskiftnings- og skelsætningsforretninger m.m.

Af andre færøske institutioner kan nævnes Færøernes gymnasium og Færøernes sømandsskole (navigationsskole), der begge drives som særanliggender, medens al anden undervisning er fællesanliggende. Der henvises herom til afsnittet om undervisningsvæsen.

Af videnskabelige og kulturelle institutioner findes et akademi, Fróðskaparsetur Føroya, der driver forskning og højere undervisning i nord. sprog og færøsk hist., samt et landsbibliotek, et landsarkiv, et arkæol. og et naturhist. museum. Endv. er der – efter at radiospredning er overtaget som særanliggende – ved lagtingslov nr. 23 af 28/3 1956 opret. en selvstændig færøsk radio, Útvarp Føroya, der har en daglig sendetid på 3-4 timer. Radioen står under tilsyn af et radioudvalg på 6 medlemmer, hvoraf de 5 vælges af lagtinget og det sjette medlem af landsstyret efter indstilling af Kristelig Lytterforening.

Den indenlandske telefonforb. varetages af Telefonverk Føroya løgtings, der er en institution under landsstyret, medens telefon-, telegraf- og fjernskriverforb. m. Danmark og udlandet opretholdes af staten og Store nordiske Telegrafselskab i forening.

Den lokale forvaltning på Færøerne varetages – som i Danmark – i første række af kommunerne, der står under tilsyn af landsstyret. Der findes på Færøerne i alt 50 kommuner, men da halvdelen af landets befolkning er samlet i de 4 største kommuner (Tórshavn, Klaksvík, Nes og Froða), er de resterende godt 18.000 mennesker fordelt på 46 kommuner, hvilket giver en gennemsnitlig størrelse af disse kommuner på kun ca. 400 indbyggere. Det er derfor begrænset, hvor store opgaver kommunerne er i stand til at løse. Kun de største kommuner har kommunekontor m. lønnet medhjælp; de fleste steder er det kommunalbestyrelsens (forstanderskabets) medl., især formanden, der må tage sig af sagerne.

Kommunernes hovedopgaver ligger navnlig inden for skolevæsenets område, hvor forstanderskabet bistået af den lokale skolekommission er lokal skolemyndighed, og inden for skattevæsenets område, hvor forstanderskabet – i de større kommuner en ligningskommission – er skattelignende myndighed. Færøernes ligningsråd, der består af 3 medl. udpeget af landsstyret, fører tilsyn med ligningen og kan ændre de lokale myndigheders afgørelser på eget el. skatteydernes initiativ. Klager over ligningen afgøres af et landsskatteudvalg, der består af 5 medl. valgt af lagtinget, og hvis funktioner svarer omtr. til landsskatterettens i Danmark.

Én stor opgave er løst af kommunerne i forening, nemlig elforsyningen, der varetages af et kommunalt interessentskab S.E.V., hvoraf nu alle Færøernes kommuner undt. Kunoy er medlemmer. Selskabet, der påbegyndte sin anlægsvirksomhed 1951, har siden investeret henimod 70 mill. kr. i vandkraftanlæg på Norðoyar og på Suðuroy, samtidig med at motorværkerne i Tórshavn og s. 113 Klaksvík er udvidet. Den samlede elproduktion androg i 1965/66 ca. 50 mill. kWh, hvoraf ca. 43 mill. kWh blev produceret ved hjælp af vandkraft.

b. Fællesanliggender.

Generelle sager vedrørende Færøerne, herunder navnlig alle spørgsmål vedrørende Færøernes styrelsesordning, henhører under statsministeriet, hvorunder også rigsombudsmandsembedet sorterer. Men i øvrigt er det en hovedregel, at sager om færøske forhold, der skal behandles i centraladministrationen, alt efter sagernes art henhører under de enkelte fagministerier, hvorigennem også alle statsbevillinger til Færøerne søges. Som følge af de forskelligartede forhold og den lange afstand er lokale myndigheder på Færøerne dog i noget videre omfang end tilsvarende myndigheder i Danmark bemyndiget til på egen hånd at træffe endelig afgørelse i sagerne.

If. hjemmestyreloven er rigsombudsmanden leder af rigets administration på Færøerne, og i overensstemmelse hermed er forvaltningen af en lang række fællesanliggender – navnlig på socialvæsenets, skolevæsenets og sundhedsvæsenets områder – henlagt til rigsombudet.

På det sociale område fungerer rigsombudet således som socialkontor for hele Færøerne og foretager herunder beregning og anvisning af al folke-, invalide- og enkepension. De 4 største kommuner træffer dog i første instans selv bestemmelse om ydelse af underholds- og enkehjælp i h. t. forsorgsloven under rekurs til rigsombudet. Bestemmelse om tildeling af invalidepension træffes af Færøernes ulykkesforsikringsråd, der består af sorenskriveren (dommeren), landslægen samt 3 medl. valgt af lagtinget og fungerer både som ulykkesforsikringsråd og som invalideforsikringsret, men når rådet har truffet afgørelse i sagen, foretager rigsombudet beregningen og anvisningen af invalidepension og fører løbende den for pensionens beregning nødvendige kontrol m. pensionistens indtægter. Fra rigsombudet føres tillige tilsyn m. de sociale institutioner på Færøerne. Af sådanne institutioner findes 2 børnehaver, 2 vuggestuer og et børnehjem i Tórshavn samt 1 børnehave i Klaksvík. Endv. driver Tórshavn kommune et alderdomshjem m. 17 pladser, og i tilknytning til landssygehuset i Tórshavn er indr. et plejehjem til 25 personer. Endelig driver staten i Tórshavn en skole for høre- og talelidende. Bortset herfra må de fleste særforsorgspatienter behandles i Danmark, men et statshospital for sindslidende og åndssvage er for tiden under opførelse i Tórshavn.

Ledelsen af skolevæsenet er lagt i hænderne på Færøernes skoledirektion, der består af rigsombudsmanden som formand samt Færøernes vicebiskop og 3 af lagtinget valgte medlemmer. Til skoledirektionen er knyttet en landsskolekonsulent som pædagogisk medarbejder samt en konsulent for specialundervisningen. Se i øvrigt afsnittet Undervisning.

Også administrationen af sundhedsvæsenet er et eks. på samvirke ml. da. og færøske myndigheder. Færøernes 3 sygehuse er således institutioner under landsstyret, men ledes af hver sin bestyrelse på 5 medl., hvoraf staten udpeger 2 – rigsombudsmanden og landslægen – medens 3 medl. udpeges af lagtinget. På sa. måde består oversundhedskommissionen, hvortil en del af de kommunale s. 114 sundhedskommissioners afgørelser kan indankes, af rigsombudsmanden, landslægen og 3 af lagtinget udpegede medlemmer. Se i øvrigt Sundhedsvæsen.

I judiciel henseende udgør Færøerne en retskreds m. hovedtingsted i Tórshavn. Dog afholdes der jævnligt retsmøder også i Tvøroyri, Vágur og Klaksvik. I Færøernes ret dømmer sorenskriveren (dommeren), der er statstjenestemand, i første instans både i underretssager og i sager, der i Danmark ville være landsretssager. Alle sager kan appelleres til landsretten, og er der tale om en landsretssag, der i første instans er behandlet ved Færøernes ret, kan der ankes til højesteret. I nævningesager udgør Færøerne én nævningekreds, og sagerne pådømmes ved Færøernes ret af sorenskriveren og de udtagne nævninge. I nævningesager kan dommen ankes direkte til højesteret. Derimod er domsmandssystemet endnu ikke indført på Færøerne. Sorenskriveren er tillige overformynder, uanset at overformynderi er et særanliggende.

Landfogeden (politimesteren) er øverste leder af politivæsenet på Færøerne og rejser tiltale i alle straffesager, der skal pådømmes ved Færøernes ret, også i sager, der i Danmark er henlagt til statsadvokaten. I sin egenskab af offentlig anklager sorterer landfogeden således direkte under rigsadvokaten. Til hjælp ved udøvelsen af polititjenesten har landfogeden – foruden den egl. politistyrke, der er en del af rigspolitiet – sysselmændene, hvoraf der findes 7, en i hvert af Færøernes syv sysler. Sysselmanden, der er statstjenestemand, er leder af det lokale politi, men har desuden mange andre opgaver. I de sysler, hvor gjaldstovan ikke har filial, opkræver sysselmanden således told- og indførselsafgifter for landskassen, han dømmer i mindre politisager vedrørende overtrædelse af landbolovgivningen, og udfører visse skifte- og notarialforretninger. Endv. forestår han grindefangster og fordeling af grind samt leder grandestævnerne i syslet.

En række andre opgaver end de politi- og anklagemæssige er henlagt til landfogeden. Han fører således aktieselskabsregistret og skibsregistret, er mønstringsbestyrer og foretager forskudsvis udbetaling af børnebidrag til enlige mødre m.v.

I kirkelig henseende henhører Færøerne under Kbh.s stift, men ved lov nr. 48 af 25/2 1963 er opret. en stilling som vicebiskop på Færøerne, der fører det daglige tilsyn m. præster og menighedsråd, og til hvem en del af biskoppens beføjelser er henlagt.

Af da. institutioner på Færøerne kan i øvrigt nævnes postvæsenet, der under ledelse af en postm. sorterer under generaldirektoratet for post- og telegrafvæsenet, skibstilsynet, der på Færøerne har et selvstændigt skibsinspektorat under direktoratet for statens skibstilsyn, og fyrvæsenet, der på Færøerne driver 4 bemandede fyr på henh. Mykines, Akraberg (Suðuroy), Borðan (Nólsoy) og Fugloy. Endv. findes en marinestation, Færøernes kommando, der leder fiskeriinspektionen ved øerne, og en radarstation, der sorterer under flyvevåbenet.

M. Wahl rigsombudsmand

Johan Djurhuus kontorchef